Nummõr' 232
Lehekuu 31. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannan suidsutõdulõ lihalõ nõutas müügilupa
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne teos Hilaro juubõlikontsõrdil
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse saatõ ETVn
 •  
 • Urvastõn peeti urbanipäävä laata
 •  
 • Keelepäiv Võro- ja Setomaa piiri pääl
 • Märgotus
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Olõ luudusõga sõpõr!
 • Elo
   
 • Tagamõts ja Võhandu
 •  
 • Soldanipoissõ võidukat laulupunti vidä võrokõnõ
 •  
 • Võrokõisi sõbõr Kaalepi Ain – 85
 • Juhtkiri
  Kae, miä ütel
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
   
   
  Soldanipoissõ võidukat laulupunti vidä võrokõnõ
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
    
   
  Rosina Viljar 
    
   
  «Laul jätta!» 14.05 Ridalin laulman, Rosina Viljar om õnnõ puudu: täl oll’ tuupäiv kurk haigõ 
    
  «Laul jätta!» om punt soldanipoissõ, kiä lõõritasõ nigu tsirgu. Timahavatsõl Moisekatsi Elohelü folgipidol pääpreemiä võitnu laulupundi vidäjä om Võro liina poiss, kapral Rosina Viljar (23).

  Alostusõs tuust, kuis osa aotiinjit saa niimuudu lõõrita ja tõõsõ omma püssega mõtsan.

  Rosina Viljar selet’, et aigu tiinmä läts’ tä pääliina vahipataljonni ja lõpõt’ soldani baaskursusõ nigu õga tõõnõ aotiinjä. Sõaväeline eriala om täl laskja.

  Sis «lainati» Viljar kaitsõväe orkõstrilõ lauljas. «Suvõl saa esi kah mõtsan kävvü, ku mõtsahimo nii suur om. A ega pillimiihi elo ka kerge olõ-i. Ku helü näütüses otsan, sis punnitat iks laulda nii, et näost verrev – kae et satat kokko,» kõnõl’ Viljar.

  Moisekatsi Elohelü pääpreemiä pandsõ kõik laulupoisi uhkust tundma. «Ku võitja vällä kuulutõdi, sis oll’ hää tunnõ külh. Olõ käünü seol võistlusõl mitmõl aastal, a pääpreemiä sai edimäst kõrda,» ütel’ Viljar.

  Kuiki päält Viljari om laulupundin õnnõ üts võrokõnõ viil (kapral Levistu Lauri (21) Põlva kandist, kiä mäng kaitsõväe orkestrin bassi ja om laulupoistele laulu mano lõõtsa mängnü: opsõ tuud aoteenistüsen), es olõ kinkalgi kohustusligu võrokiilse rahvalaulu äropmisõga murõt. «Ku naksimi luku opma, sis pannimi laulu eesti kiilde ümbre. Opmisõ aol pidi ma õnnõ paar kõrda tõisi välläütlemist parandama,» selet’ Viljar.

  Ansambli sündümise luu pääle nakas’ Viljar algusõn naardma ja ütel’ sis lühküle: «Käsk oll’ sääne!» Tegeligult om aotiinjide ansambli kaitsõväe orkõstrin joba neli aastakka. A seo om edimäne aasta, ku nii suurõlt käüdäs ilmarahva iin üles astman.

  «Aoteenistüs om viil tuuperäst huvitav, et kaitsõväe orkestrihe lähetüste võeti kõgõ suurõmb hulk aotiinjit,» tiidse Viljar. Mehe, kiä säändsehe punti saava, mõistva mitund asja. Laulva ja mängvä pilli kah, kas sis rivitrummi vai puhkpilli. «Laulami estraadist rassõ rokini, luu valimi esi ja oppi avitas kapral /Kaspar/ Mänd,» ütel’ Viljar.

  Ansambli nimi «Laul jätta!» tull’ miihil lihtsäle. «Ma ja ansambli üts liigõ, riamiis Kütaru Gert-Heiko, mõtlimi õgasugutsit nimmi algusõn. A sis tull’ hää mõtõ, et panõmi «Laul jätta!».

  Seo om käsk. Ku mindäs süümä, sis hariligult lauluga, ja ku vaihõpääl müüdemarsi aol tulõ lippõ pääle kaia, sis antaski sääne käsk,» selet’ Viljar.

  Seo kuu, inne aoteenistüse lõppu, oll’ ansambli «Laul jätta!» kontsõrdinimekiri kirriv.

  «Mereväeläisile kävemi laulman, koolimajjon, latsiaidun, tõisilõ soldaniilõ ja muidogi imäpäävä kontsõrdi,» ütel’ Viljar. «Edesi lätt õgaüts umma rata: kiä kuuli, kiä tüüle. Olõmi lubanu, et saami iks vahel kokko ja tulõtami vanno aigõ miilde.»

  Uma aoteenistüse võtsõ Viljar kokko katõ sõnaga: väega hää. «Sunduslinõ väeteenistüs võissi iks jäiä. Olõ-i seo asi midägi nii hull, ku pelätäs,» ütel’ Viljar naarulidsõlt.

  Esi om tä läbi ja lahki muusigainemine. «Pääle aoteenistüst om mul vaia uma muusigakuul är lõpõta,» kõnõl’ tä umist lähembä ao plaanõst.

  Viljar tege üten katõn bändin: rokkbändin Analysis ja folkbändin Fibrill.


  Soldanipoissõ laulupunt «Laul jätta!»

  Kapral Viljar Rosin (23), Võro
  Kapral Kaspar Mänd (22), Muhu; laulujuhendaja
  Kapral Margus Toompere (20), Talliinn
  Riamiis Allan Järve (22), Kuusalu
  Riamiis Madis Kukk (22), Talliinn
  Riamiis Gert-Heiko Kütaru (23), Talliinn
  Riamiis Lauri Lehtsaar (23), Tarto
  Riamiis Mihkel Pilt (24), Talliinn

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin