Nummõr' 227
Urbõkuu 22. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkund sai uma raamadu
 • Uudissõ
   
 • Hobõsõ ravvutajat om seo ilma aigu rassõ löüdä
 •  
 • Vahtsõ ettevõtmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Uma Pido ots lavastajat
 • Märgotus
   
 • Sõna vägi
 •  
 • Kääri Reet: inemisel om uman kotun iks kõgõ parõmb ellä!
 • Elo
   
 • Naasõ ja püssä
 • Juhtkiri: Vahtsõnõ ilmakõrd
  Aholämmi
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Tuumajaam tulõ!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, tiidjämiis 
    
  Ma ei usu, et meile mi uma väiku kodomaa tuumajaam tegemäldä jätetäs. Tuu, miä Jaapanin sünnüs, unõhtõdas katõ kuuga, ku nii kavvagi lätt!

  Päälegi laulsõ Viidingu Juhan rahustajalt, et Jaapan om kavvõn, Jaapan om kavvõn, ja nii omgi. Videopilt tulõ säält sekondidõga, a kirgüs säält mi maalõ ei küünü. Linnuk lindas kah sinnä uma 9-10 tunni.

  Tuumajaam tulõ, selle et meile om kõrrast inämb energiät vaia ja olõ-i määnegi salahus, et säändse otsussõ nigu Pakri saarõ pääle tuumajaama ehitämine tege valitsus ja lihtsäl inemisel olõ-i tan määnestki sõnna üten kõnõlda.

  Luudusõ- ja keskkunnatervüsligu elämisviie omma sõnakõlksi.

  Ku pall’o nätti vaiva, et Ess-suud üles es kaivõtu! 2004. aasta suvõst, ku kotusõpäälidse inemise kuuli edimäst kõrda plaanist Ess-suun vahtsõst turvast tuutma naada, kooni 2010. aasta 14. joulukuuni, ku Urvastõ vallavolikogo kuunolõk otsust’ Ess-suu kotusõpäälidse kaitsmisõ ala võtta.

  Kuus aastat kohtun vaidlõmist ja 11 luuduskaitsõlidsõ väärtüsega tsirgusorti otsusti lõpus, et koppa suuhu ei lüvvä, turvast kaibma ei naata ja murahkasuu jääs alalõ. Kuus aastat – ütel puul kotusõpäälitside inemiisi suuv ja vasta väiku seltskunna ärihuvi... Ja tuu asi olõ-i kah viil läbi, otsust saa jo viil edesi kaivada...

  10. urbõkuul kitt’ valitsus hääs ehitüsmaavara pruukmisõ riikligu arõngukava aastani 2020. Kava sai valmis keskkunnaministeeriümi (ministri Tamkivi) iistvõtmisõl.

  Kavan om paika pant terve Eesti lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehitüskivi, liiva, ruusa ja savi välläkaibminõ ja pruukminõ.

  Seo kavaga lubati Ülemiste järve vesikunda Nabala karstiala pääle plaanitav 860 hektäri suurunõ lubjakivilövvükotusõ vallalõ tetä. Om küländ suur võimalus, et luudusõlõ muu kur’a tegemise kõrval häötäs tuu är üle Euroopa tunnõdu Tuhala nõiakao.

  Uuringin ja keskkunnamõo hindamiisin om Nabala karstialast kõnõlõmalda jätet. Noist maa-alotsist jõkist, arheoloogiliidsist mälehtüisist ja luuduskaitsõallost, miä sääl omma, om kah kõnõlõmalda jätet. Nii taa käü, ütelt puult inemiisi huvi umma elokeskkunda alalõ hoita ja tõsõlt puult ärihuvi.

  Viiemeistri Sisaski Urmas om ütelnü, et tä ei olõ Eesti Vabariigi kodanik tuust silmäpilgust, ku võetas edimäne kopatäüs lubjakivvi Tuhalan ja Nabalan. Tuhala nõiakao tugõmisõs oll’ Internetin seo luu kirotamisõ aol antu 63 152 hellü. A karstiala tulõvik olõnõs ärihuvvõst. Ku nuu omma küländ suurõ, sõs 63 152lõ helü andnulõ inemisele päähäkusõminõ om siin maal ekäpiten loogilinõ.

  Tuumajaama jaos om ärihuvvõ rohkõmb ku katõsaa Ess-suu ja Tuhala kao pääle kokko. Ja õks lövvüs noid, kiä uskva, et nimä saava kuigimuudu tuu sitaunigu ehitämist är hoita!

    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin