Nummõr' 224
Radokuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Söödävili läbi!
 • Uudissõ
   
 • Urvastõlasõ kutsva vöid kudama
 •  
 • Luudusõ-ehitüse tüütarrõ Moosten
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus Vagula pääl
 •  
 • Perretsõõr Haanin ja Rõugõn
 •  
 • Võro keele kursusõ Haanin, Võrol ja Internetin
 • Märgotus
   
 • Ojari Triinu: korja hää mõttõ kokko, et nuu ütskõrd teos tetä!
 • Elo
   
 • Kassiaasta joudsõ peräle
 •  
 • Vereväsmütsükeses olõminõ pand’ latsõ võro kiilt kõnõlõma
 • Juhtkiri: Uma aiamaa avitas
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Võromaa inemiisi mälehtüse savvusannast: kuis sääl käüti, midä kõnõldi, midä pääle mõskmisõ viil tetti ja miä viil sannast meelen om.
   
   
  Perämädse kildakõsõ savvusannast
   
  Uma Leht om savvusannamälehtüisi är trüknü joba aastak aigu. No om aig sannateemalõ juun ala tõmmada.

  Lehte mi sannajuttõ inämb ei panõ, a saata või noid iks: Võro instituut korjas savvusannaperimüst edesi. Lõpõtusõs kolm väikeist savvusannakildakõist.

  Suidsusann avitas pia egä hädä kõrral ja tuud või õigusõga nimmada Tervüse Templis.

  Parhillatsõl murrõrohkõl aol avitas suidsusann häste murrist valla saia. Esieränis hää om sis, ku kõik omma sannan käünü ja om tahtmist viil kündle palama panda ja rahuligult mõtiskõlla kõgõ üle, mis müüdä lännü. Tulõ sääne pühälik, tasalik, hindäga rahul olõja tunnõ.

  Inne sanna minekit ei massas muiduki süvvä ja midägi rassõt tetä, sanna tulõ minnä rahuligu tundõga.

  Karastamisõ jaos või juumisõs üten võtta alkoholivaba õllõ vai kõomahla.

  Ka lõunõt tulõ rahuligult hiitä, minudilidsõ vaihõga, et kihä saasi harinõda. Sis tunnõt, ku tasaligult lõunõ su manu jõud ja sinnu terves tegemä nakkas. Suidsusann ja tsuklõminõ Pärlijõõn praavitas egän vannusõn inemiisi.


  Tiivoja Jaan Rõugõst


  Ma olli koski viie aastaga ümbre, ku vanaimä kütt’ nädäli seeh sanna. Mi sannah pidi rohitsõja nakkama õdagu rahval verd laskma.

  Ma käve kõik aig vanaimäl takah ja palsi, õt timä minno kah sanna üteh võtasi ja ma saasi nätä, kuis toda verd lastas. Nigunii õs olõ mul määnestki ettekujutust, mis tuu verelaskminõ om. Kuna nan’a ütel’, õt latsõl õi olõ midägi sääl vanno inemiisi toimõndamiisi man tetä, sis olli mina hinnäst parral aol sanna lava ala pümehehe nulka är käknü. Sääl ma sis oodi, kunas tuu verelaskminõ nakkas. Ku naasõ üteh verelaskjaga sanna tulliva, sis sai ka mina tiidä, õt minno otsiti joba kõkkõ küllä piteh takah, käüti esiki oja veerest otsmah.

  Nan’a oll’ kah üteh tõistõga sanna tulnu. Timä pallõl’ naisi, õt nimä lasõsi timäl kõgõ edimädsenä verd. Kiä toda ette tiid, ku pall’o viil latsõ otsmisõs aigu kulus. Kõik, mis edesi toimu, om viil täämbädseni meeleh.

  Ma õs näe häste, minka tuu verelaskja tekk’ nan’a sälä pääle noid haavu, a toda näi ma häste, õt nanal nakas’ sälgä piteh veri alla juuskma. Toda ma külh tiidse, õt koh juusk veri, sääl om surm kah lähkoh. Üte kõrraga panni ma sääl sannalava all suurõ helüga ikma: «Nan’akõnõ, õi tohe är koolda!»

  Minno tõmmati lava alt vällä, hõigati imä sanna mano, anti minno imä kätte. Imä vidi minno kättpiteh kodo poolõ, a esi kõnõl’: «Ma näüdä sullõ kotoh, kuis perse päält verd lastas.»

  Verelaskmisõni asi joht õs lää, a tagaots oll’ peräh tulinõ külh. Säändse mälehtüse jäivä mullõ verelaskmisõst.


  Ämariku Volli Räpinält


  Siilabergi suu ja riigimõtsa vaihõl oll’ üts illos neläkandilinõ maatükk (6,2 ha) ja ku mu esä sinnä 1930. aastagal põhitalost elämä tull’, sõs nakati õkva ehitämä ja kõgõ inne ehitedi sann – tuuperäst, et oodõti majja neländät last.

  Ku ma sündü, sõs ollõv tuudu sanna minno vasta võtma Jaanimõisa takast küläst Tsiaoro Miina, kes oll’ tuukõrdnõ ämmämuur sääl kandin.

  Mi umal eloaol saimi kõik kuvvõkõistõ sannan kävvü ja lihha suidsuta. Oll’ vaia lihha suidsutama nakada keväjäpühis. Tollõs aos oll’ liha joba parras suuldunu kah. A tiidäki omma keväjäpuulõ ilma joba lämmämbä ja es olõ vaia lihasuidsutamisõs väega pall’o küttä. Küttä innemb pikembält ja kõgõ perän rohkõmb.

  Nii ollõvgi esäl edimädse lihasuidsutamisõ tullõm olnu, et rasvatsõst lihast jäänü põrmandulõ ja panne pääle õnnõ kamara.


  Palli Elsa Väimäläst


  Seimi Lea: Üteiälidse
  Raudsepä Virve: Kats esierälist sannaluku
  Kõolehe Anne: Tartumaa suidsusannast
  Ämariku Volli: Elo perämäne savvusann
  Hüvato Maie: Mehekodo sann
  Laanekivi Õie: Savvusann Aiaoroh Kolepi küläh
  Saaroni Erika: Väiku sannaoppus
  Kivi Luule: Karula savvusannast
  Riitsaarõ Lainõ: Savvusannah käümise lugu, koh olõs ka uma elo andnu (jätnü)
  Ruuli Helve: Uma sann
  Helve Meegomäelt: Pätitego suidsusannah
  Raudkatsi Ene: Mu suidsusanna
  Kiviranna Ülo: Suidsusann Kooskorah
  Jõksi Ado: Kirmse külä suidsosanna
  Liira Singa: Missokandi savvusannast
  Vähesoo Luule: Sepä talo suidsusann
  Orgla Lea: Liha sautaminõ sausannan
  Parvõ Airi: Liinaprovva tahtsõ vanavanaesä sanna puhtas mõskõ
  Pressi Heldur: Haanimaa savvusannust
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin