Nummõr' 223
Vahtsõaastakuu 25. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Contra vanaimä saa 100aastadsõs
 • Uudissõ
   
 • Kanepi Dagi poodist tetäs söögitarõ «Lämmi kotus»
 • Märgotus
   
 • Mihailovi Siim: Kuis esihindäs jäiä?
 • Elo
   
 • Lõõts om kallis pill
 •  
 • Vahtsõdõ Ruusa tegüsi «mõtsavelle»
 •  
 • Paidra külärahvas matsõ kruuni
 • Härgütämine
   
 • Võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Naiskodokaitsõ korjas mälehtüisi
 • Juhtkiri: Asjo piät mõttõga tegemä
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Perrähõikamine
   
   
  Kanepi Dagi poodist tetäs söögitarõ «Lämmi kotus»
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Ku tarto puult kanepile sisse sõidat, sõs jääs tulõvanõ söögitarõ õkva silma. 
    
  «Et meil om joba võrokeelidse nimega puut Aid ja Kodo, sis es olõ kahtlustki, et ka söögikotussõ nimi piät olõma võro keelen!» kiti Kanepi ettevõtja Kaleva Martti ja Killu, kiä tegevä 80aastadsõst puumajast söögitarõ nimega «Lämmi kotus».

  «Kats aastat saisõ müügin, kiäki midägi taast tetä es taha, mis sis iks, tulõ esi tetä!» ütel’ Kaleva Martti. Ummi mõttidõ kinnütämises kõrrald’ ettevõtja esiki Kanepi rahva siän küsümise: miä Kanepin puudu om? Pia 50 inemist vastas’ ja suurõmb jago näist tahtsõ söögikotust.

  «Suvõl es olõ päivägi, ku kiäki es astu Aid ja Kodo puuti sisse ja es küsü, kost saa kohvi ja kost saa vetsu. Kolmas küsümüs oll’, et kost saa Pokumaalõ,» kõnõl’ Kaleva Martti. «Plaan omgi, et saasiki kohvi, ihohädäst valla ja püvvä ka külälisele midägi huvitavat Kanepi kotsilõ vällä panda.»

  Mitmõ paikligu inemise härgüdi, et vana maja tulõ maaha võtta ja vahtsõnõ pistü panda, a Martti taht vastapite – võimaligult pall’o vanna alalõ hoita.

  1930. aastal ehitedün majan oll’ edimädsel Eesti aol lihakarn, saiapuut ja tetti ka lõunit valituilõ kundõdõlõ. A kah’os olõ-i poodiumanigu tütrel üttegi vanna poodipilti alalõ. Tuuperäst pallõs Martti ka Uma Lehe lugõjit, et ku kinkalgi om edimädsest Eesti aost peri seo maja pilte, sõs andku teedä. «Seo om ainukõnõ sääne maja Kanepin!» kitt’ tä. Hää meelega kaenu tä ka tõisi huvitavit pilte Kanepist ja Kanepi kandist.

  Maja aoluun om mitmit kirivit juhtumiisi olnu. Mõnõst kõnõl’ 12.04.2005 Uman Lehen ka pikäaignõ poodimüüjä Mõttusõ Dagi, kink perrä taad Vinne-aigsõt valvõpuuti Dagi poodis kutsutigi. Näütüses tõmbas Dagi puut massinit nigu magnet: Dagi mälet’, kuis üts miis sõitsõ kümnetonnidsõ autoga poodiussõst kõiki ussõpiituga sisse, perämäne sissesõitja oll’ tiihüüvli. «A sändse as’aga mi olõmi harinu: mi puuti om kah kats kõrda sisse sõidõtu!» es tunnõ Martti murõht.

  Martti suuv «Lämmä kotussõ» ussõ vallalõ tetä 2012. aastaga keväjä. Sääl saanu hinnäst lämmistä nii paikligu inemise, kiä bussi uutõn aigu parras tegevä vai kinkal päält kalmuaia pääl käümist külm naha vaihõlõ tüknü om, a ka külälise.

  Päält söögitarõ tahtva Kaleva huunõhe tetä ka tõsõ tarrõ, kon Kanepi inemise saanu õdagist kuun kävvü, juttu aia ja ütenkuun midägi nokitsa.

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin