Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Vahtsõt Räpinä märki kaiõn tull’ küsümine, et kink jaos om tuu tettü? Selge tuu, et om rassõ tetä säänest märki, miä om hää nii külälise ku uma inemise jaos. Ja säälgi om vaih seen, kas kutsu külälist niisama küllä vai umma koto luuma.

  Nigu Räpinä inemise häste esiki tiidvä, teedäs Räpinät muialpuul päämidselt iks aianduskooli perrä. Tuu perrä kaiõn pasnu lõugahus «Räpina – Eesti aianduse kodu». Tuu vasta es olnu vast ka Räpinä inemiisil hindil midägi.

  A «Räpina – hea kodu koht» jääs hinge kriipmä. Edimädses jääs tiidmäldä, et mink peräst sõs Räpinä hää kodo kotus om? Ku tuusama lõugahus olnu räpinäkiilne «Räpinä – hää kodo kotus» nigu Ilvesse Aapo vällä paksõ, sõs lännü asi paika: tuuperäst om, et Räpinäl peetäs luku umast keelest ja kultuuriperändist! Et ku sa esi kah tuust luku piät, sõs om sul Räpinäl hää ellä. A eesti keelen tuusama sõnnom ei tüütä: «hea kodu» või hoobis parõmbahe Viimsin vai Keilan olla...

  Lähkümb pääliina tüüle sõita... Mille nii kavvõlõ «hea kodu» tetä?

  Tõsõs olõ-i tan lõugahusõn ka turisti jaos määnestki sõnomit seen. Timä küsüs: a midä ma sinnä Räpinäle sõs kaema lää?

  Ainukõnõ mõtõ tegünes arvada tuu lehekese pääle, a lehekese kujo kotussõ päält om jäl Ilvesse Aapol tulinõ õigus – iks pall’o kanepilehe muudu om. Kas Räpinä tahtnu tuuga Eesti Ekspressi nal’aküle pääle rubriiki «Nigu kats tsilka vett» saia?

  Tuuperäst kitä hoobis Urvastõ rahvast: kahtladsõ märgi asõmõl omma näide küläkeskusõl no ilosa värmilidse umakiilse sildikese. Külälisel põnnõv kaia ja umal inemisel tulõ ussõst sisse astõn hää lämmi uma-tunnõ sisse.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin