Nummõr' 240
Süküskuu 20. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süämest kirotõt
 • Uudissõ
   
 • Edu käsitüüga: julgus pluss vahtsõ mõttõ
 • Märgotus
   
 • Kongo Mati: tallo om hää pitä, ku uma perrega jõvvat tüü är tetä!
 •  
 • Pühä prahipaik?
 • Elo
   
 • Kõnõlõmisõga viinaviast vallalõ
 •  
 • Kuis võrokõsõ tsirka kutsva – 2
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Süämest kirotõt
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
    
   
  Linnamäe Helena üten võitjidõ Grossbergi Keiu (hääd kätt) ja Kaursoni Carmeniga 
    
  «Seo luulõtus om nii illos!» lätsi Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi oppaja Linnamäe Helena silmä kõnõldõn likõs. Timä kooli 8. klassi opilasõ Grossbergi Keiu võrokiilne luulõtus «Vanaimäkene» sai 24. «Mino Võromaa» võistlusõl uma vannusõrühmä pääpreemiä. Võistlustöie kogomikku «Häiermit ja pisarit» näüdäti minevä neläpäävä Võro instituudin.

  «Ma tiidse, et taha kimmäle umast vanaimäst kirota, selle et mõlõmba vanaimä lätsi ütel ja samal aastal: üts suvõl ja tõnõ paar päivä inne jõulõ,» selet’ luulõtusõ «Vanaimäkene» kirotaja Grossbergi Keiu. «Seo oll’ mullõ edimäne ummi inemiisi kaotus uman elon, häste rassõ aig mu jaos. Sis ma mõtligi tetä luulõtusõ.»

  Mõlõmba vanaimä olli Keiu jaos väega tähtsä inemise. «Ma olõ mõtõlnu, et taha elon häste toimõ tulla õnnõ tuuperäst, et nä mu üle uhkust saanu tunda...» ütel’ tä värisevä helüga. «Tuu vanaimä käest, kellest ma luulõtusõ tei, sai ma uma iseloomu. Mul om häste kangõ iseloom ja ma ei anna alla. Tõsõ käest sai huulmisõ.» «Ja leebusõ, midä su seen om kah pall’o,» ütel’ oppaja Linnamäe Helena.

  Ka tõnõ Linnamäe Helena opilanõ, seo süküs 7. klassi alostanu Kaursoni Carmen sai «Mino Võromaa» võistlusõl uma vannusõrühmä pääpreemiä (4.–6. klassi arvõstusõn, selle et kirätöie võistlus oll’ minevädsel kooliaastal).

  Linnamäe Helena ütel’, et ei piä uma kooli latsilõ kirotamisõga pääle käümä.

  «Neo mõlõmba omma hüvvi latsi klassi,» kitt’ tä. «Keiu katsas klass om väega hää kirotaja.

  Säitsmes om lihtsäle väega aktiivnõ klass, tahtva perimüslaagrin kävvü ja võrokiilset näütemängu tetä.»

  «Mino Võromaa» võistlusõ noorõmban vannusõrühmän tunnist’ hindamiskogo kõgõ parõmbas Mamastõ latsiaia-algkooli 3. klassi (võistlusõ aigu 2. klassi) opilasõ Madismäe Kadri Anni luulõtusõ «Ku ma ütskõrd mõtsa lätsi».

  «Saimi tuust julgust mano, et mi pelglik kirätüüpruuv nii häste vasta võeti!» kitt’ Kadri Anni oppaja Lepassoni Marju. «Kadri Ann om hää keeleline lats, pand ümbrekunda tähele ja sis om no millest kirota kah! Täl om tegeligult väega hää kiil, a tä pelgäs kõnõlda!» ütel’ oppaja.

  «Arvo saava nä kõik häste. Ja egän klassin om mõni lats, kes tegelikult kõnõlõs ka väega puhtalt ja häste, a tõisi iin ei tihka kõnõlda.»

  Põlva lähkült Kauksi küläst peri Lepassoni Marju ütel’ uma kogõmusõ perrä, et ku oppaja klassi iin umma asja armastas, sis algklassilatsõ võtva tuu niisama vasta kah.

  «Mino Võromaa» võistlustöie kogomigu «Häiermit ja pisarit» näütämisele oll’ tulnu saalitäüs latsi üten oppajidõga. Jaeti avvohindu ja kõnõldi võistlustöiest.

  «Mino Võromaa» kogomigu kokkosäädjä Kabuna Kaile kõnõl’, et seokõrdsõl kirätöie võistlusõl kirotõdi kõgõ rohkõmb kalapüüdmisest, sannast, eläjist ja arvudias’andusõst.

  «Mino Võromaa» 24. võistlusõlõ kirodi 143 opilast (16 vana Võromaa ja katõst Setomaa koolist), töid oll’ 146, kogomikku pässi näist 64.


  «Mino Võromaa» 24. võistlusõ parõmba kirotaja
   
  I-III klass

  1. kotus – Madismäe Kadri Ann, Mamastõ latsiaid-algkuul, 2. klass* (oppaja Lepassoni Marju)
  2. kotus – Runtali Magnus, Parksepä keskkuul, 3. klass (oppaja Käre Ene)
  3. kotus – Visnapuu Hanna, Kääpä põhikuul, 3. klass (oppaja Kähri Jana)

  IV-VI klass

  1. kotus – Kaursoni Carmen, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 6. klass (oppaja Linnamäe Helena)
  2.–3. kotus – Saarestiku Revlis, Mikidämäe kuul, 5. klass (oppaja Jüriöö Eevi)
  2.–3. kotus – Anioti Eliise, Parksepä keskkuul, 5. klass (oppaja Käre Ene)

  VII-IX klass

  1. kotus – Grossbergi Keiu, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 7. klass (oppaja Linnamäe Helena)
  2.–3. kotus – Poolaku Madis, Mikidämäe kuul, 9. klass (oppaja Jüriöö Vello)
  2.–3. kotus – Hälvini Kaisa, Mikidämäe kuul, 8. klass (oppaja Sulaoja Eva)

  X-XII klass

  1. kotus – Kalkuni Henn-Hillar, Võro Keskliina gümnaasium, 12. klass (juhendaja Saarniidu Hardi)
  2. kotus – Pentsa Greta, Põlva ütisgümnaasium, 10. klass (juhendaja Pentsa Tiia)
  3. kotus – Liini Hedy, Põlva ütisgümnaasium, 11. klass

  * NB! Klassinumbri omma minevädse kooliaasta perrä.

   
  Vanaimäkene
   
  Grossbergi Keiu
   
  Ma tunnõ sust puudust, mu kallis vanaimäkene.
  Olli väega väikene, ku sa’ minno ja ma’ sinno näi.
  Koit mullõ kindit ja hoitsõt minno süämest.
  Kõnõlit minoga, ku mul oll’ murõ’ süämel.
  Andsõt mullõ kompveki- ja ijätüserahha.
  Opassit mullõ veidükene võro kiilt ja kuimuudu eloga toimõ saia’.
  Ma kinkse sullõ imäpääväs alasi kaardikõsõ,
  kohe kirodi: «Sa olõt mullõ väega armsa!»
  Om meelen, ku lätsi imäga hambatohtrõ mano ja sinno kohvikun tsäid jooman näi. Ma olli sõs nii rõõmsa su nägemisest.
  Ja katõkümne edimädsel detsembril, paar päivä inne jõulu,
  kakkõsi su elotii.
  Ei saa’, ei jõvva’ ma tuud usku’, selle et sa ollit mullõ liiga hää.
  Sa ollit külh joba mitu kõrda piiri pääl, katõ maailma vaihõpääl olnu.
  Maidsõ ja, kes tuu tiid, mis tuu tõnõ om, ebamaidsõ vaihõl.
  Viimäst kõrda näi sinno su viimätsen sängün, kos pitsiga lina ja sängül ka kaas.
  Kõik olnu häste, ku sa sääl ka veidükene liiguta’ saanu.
  Panni sullõ üten kaardikõsõ, kohe kirodi viimäst kõrda kõik uma’ soovi’ sullõ: Häid jõulõ, vanaimäkene!
  Ilosat imäpäivä, vanaimäkene!
  Õnnõ sünnüpääväs, vanaimäkene!
  Rahulist igävest und, vanaimäkene!
  Ja muidoki tuud: sa olõt mullõ väega armsa, mu vanaimäkene!

   
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin