Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Puulpäävä kutsuti üten märgotama tuust, mändses piässi Eesti saama aastas 2018 – sõs tulõ Eesti vabariigi 100. sünnüpäiv. Arõngufond om joba pia aasta haardnu targõmbit päid mõttõtsõõri, et kokko kõnõlda tsiht, kohe mi jouda tahami.

  Taa tsihi nimi om «Kasvuvisioon 2018» ja uma arvaminõ pallõldi vällä üteldä ka härksämbil maainemiisil. Võro maakunna inemise võti arvamisõ kokko Haani rahvamajan.

  Olli esi tuu märgotamisõ man ja üten tõisi Võromaa inemiisiga tekkü murõlik küsümüs. Taa «Kasvuvisiooni 2018» kokko säädnü pääliina tarkpää paksõ kõgõ päämidses mõttõs vällä, et Eesti piät olõma «Maailmas edukas, koduselt armas». A edenemise võti olnu tuu, et mi kitämi hääs kõik, miä meist tõistmuudu om ja olõmi kõgõ jaos vallalõ, miä lajast ilmast mi maalõ tulla taht. Paistus, et taa olõ-i õnnõ Arõngufondi arvaminõ, ku miilde tulõta kampaaniat «Erinevus rikastab!»

  Ütisüse ja riigiasutusõ kulutasõ hulga väke ja rahha eesti inemiisi ärkõnõlõmisõs, et Eestist saa edesiminejä ja rikas riik, ku meile tulõ hulga vällämaalaisi, kedä mi sõs lahkõlõ vasta võtami ja teemi kõik tuus, et olõsi-i inämb keelebarjääri, miä meil näidega läbikäümist sekä.

  A kas tuu riik om sis inämb Eesti, miä säänestmuudu edesiminejäs saa? «Kasvuvisioon 2018» alateema «väärtüse» all kirän olnu jutt pasnu sama häste mõnõ Ameerigamaa liina väärtüisi kotsilõ! Kas tuu tähendäs, et Eestil olõ-i eestläisi väärtüisi vaia?

  Õnnõs sai Arõngufondilõ teedä anda ka tõistsugumadsõst arvamisõst. Ütlimigi, et mi jaos om edesiminejä sääne Eesti, miä tugõ eesti rahva (tuu seen ka võro, mulgi, kihnu ja tõisi nukkõ) esihindäs olõmist ja eestläisi väärtüisi. Selle, et ku mi esihindäs olõmisõst valla ütlemi ja olõmi vallalõ kõgõ tuu pääle, miä lajast ilmast pääle press, ku õnnõligu mi sõs õks tuu man olõmi?


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin