Nummõr' 217
Märdikuu 2. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
 • Uudissõ
   
 • Navi kalamiis sai kodojärvest «elo kala»
 •  
 • 30. rehekuu pääväl peeti Haanin edimäst kõrda 100 kilomiitre jala läbi saamisõ võistlust
 •  
 • Leevälaat Kanepin
 •  
 • Väimälän kõnõldas savvusannast
 • Märgotus
   
 • Hingiao mõtõlus
 •  
 • Tõntsu Tiit: ellu vii edesi ütine tsiht!
 • Elo
   
 • Latsiaiah umma otsmah
 • Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Innembi
   
   
   
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
   
  Uma Leht kuulutas vällä joba kuvvõnda periselt juhtunuidõ juttõ võistlusõ. Oodami ka seo kõrd hulga põnõvit, lustiliidsi ja ummamuudu lukõ. Parõmba jutu trükümi är 2011. aastaga joosul. Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Inne, ku võistlusõlõ juttõ saatma nakkati, pallõsi hoolõga läbi lukõ võistlusjuttõ saatmisõ oppus:

  Võistlusõlõ oodami kolmõ sorti juttõ:

  1. Periselt juhtunu nal’alugu

  Või kirota juttõ nal’aliisist johtumiisist hindä perren, tutvidõ-sõpruga juhtunuist as’ust, külä pääl ette tulnuist vipõruisist, kala- ja jahimehenall’u, bussin, tohtri man ja muial kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne. Lugu, miä kirja pandas, piäsi olõma periselt juhtunu kas kirotaja hindä, mõnõ timäle tutva inemisega vai olõma päält nättü. Anõkduutõ ja lavva takan vällä mõtõlduisi juttõ pallõsi mitte saata!

  2. Periselt juhtunu tõsinõ, piaaigu uskmalda lugu

  Egäle inemisele om elon ette tulnu vähämbält üts sääne lugu, miä jääs elos aos miilde. Tuu või olla kurblinõ, oppusõga, saatuslik vai muido esimuudu lugu, millest uman tutvustsõõrin pikkä aigu kõnõldas. Lugu, midä om rassõ vällä märki, a kae, ummõhtõ om periselt juhtunu. Seo lugu piässi olõma juhtunu esihindä vai lähembide inemiisiga.

  3. Esieräline suguvõsalugu

  Esieräline juhtuminõ vai muu lugu mõnõ edevanõmba kotsilõ, midä ti suguvõsan om iks kõgõ edesi kõnõldu, kas sis vanaimä-vanaesä latsõlatsõlõ vai kuigi tõistõ (vanavanaesä võidõl’ mõtsan kahruga, vanavanaimä võitsõ kohtun mõisnikku jne).

  Kuis juttõ saata

  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ ku taht. Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun ilmunu.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle. NB! Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista ja küsü api tel 78 22221 vai 56 606 494.


  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a:

  päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu, jutu tegeläisi õigõ nime (ärke pankõ tegeläisile nimes Juuli-Maali, Mihkel-Manni vms! Ku tahati, et lehen olnu jutu autoril vai tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano).

  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!

  Tõsitsit ja nal’aliidsi juttõ hindas ˛ürii eräle. Oodami juttõ 12. märdikuu pääväni! (12.11.2010).


  Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

  Parõmbilõ kirotajilõ omma vana Võromaa ettevõtja avvohinnas vällä pannu hulga ummi ja häid asjo! Uma Lehe toimõndusõ puult saa egä jutuvõistlusõlõ kirotaja Võro-Seto tähtraamadu 2011.

  Lisas omma parõmbilõ kirotajilõ avvohinnas Uma Lehe hammõ, võrokeelidse raamadu, lasõrtsõõri ja vana Võromaa sainakaardi.

  Kõik kirotaja omma oodõdu Uma Lehe jutuvõistlusõ pitto 3.12.2010!


  Uma Lehe toimõndus


   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin