Nummõr' 214
Süküskuu 21. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
 • Uudissõ
   
 • Palgimõtsa pidänü ka latsilõ hoitma
 •  
 • Kangro – võro vaimuga kirämiis
 •  
 • Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Märgotus
   
 • Aropi Erja: olõ kõgõ tahtnu oppaja olla!
 • Elo
   
 • Keelepesä latsilõ
 •  
 • Söögimeistride lemmiksöögi
 • Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
  Savvusannan
  Kirä
  Üts küsümüs
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Kuis paati kummalõ aia?
    
   
  Ruitlasõ Olavi, füüsik 
    
  Ma, kiä ma pia ülepäävä mootorpaadiga Lämmindjärve piten ümbre lasõ, õks aig-aolt mõtlõ, kuimuudu hindä paadiga järve pääl äruputaminõ käü. Hää toda mõtõt mõtõlda ei olõ, a ku tuu läbi mõtlõmalda jätät, või tuu jälle päiv ütskõrd tulla.

  Ma lätsi uman tähejürämisen esiki nii kavvõlõ, et loi Internetist läbi tiidüstüü lainidõ ja võnkmiisi kotsilõ – nüüt om as’ast lihtsämb arvo saia.

  Üts vilets variants viiga jõvvupruuvmisõs om sääne: kakut suurõ takastlainõga kõva huu üles ja viskat sõs äkki gaasi maaha.

  Vesi tulõ takast mühinäga nigu vetsupotti, paat ei püsü inämb, saat järgmädse lainõ käest viil ja ku sul pästevesti ei olõ ja vesi om külm nigu tä joba om, või olla, et saitki toimõ.

  Tõnõ võimalus om paat ümbre aia. Tuu lätt kõrda, ku kõrraligu tuulõga hää huu päält paat külglibisemiste saia. Ku sõs külg iin vasta murdlainõt põrotat, saat toimõ külh. Ku lainõtus väikene om, sõs või uma moodoriga lainit tetä. Tiit tsõõri pääle ja omgi su iin lainõt küländ.

  Mõnõ mehe, kes parajalõ paadi küle päält, püksimulgust vett vällä lask, saat üle paadiveere saata kah.

  Alkohol om väkev asi, a viist tä kangõmb ei olõ. Vii hindä pääl vähembält. Ja viil esieränis Peipsi ja Lämmäjärve pääl, sääl om hää terräv lainõ. Ku olõt lainõ pääl üllen ja paadi nõna ja lainõ põh’a vahe om üle katõ miitre, om sääne tunnõ, et nigu junn olõssi veidükese jahhe.

  A alkohol tege pildi ilosambas ku tä om ja ku säändse lainõ päält tävve kibõhusõga paadinõnna piten järgmiste lainõhe kinni sõidat, om kõrran: üts pauk iist, sõs saat takastlainõ käest kah viil litaga ja omgi minek.

  Nal’akas om tuu, et ku miis joba üle paadiveere, sõs hariligult taht tä millegiperäst paadi nõnaotsast pääle tulla. Toda om tulnu ujojilõ seletä.

  A paadi nõnaga om tuu hädä, et tä hüppäs suurõmba lainõ käen kõvastõ ja ku hädänolõja timäga vasta pääd saa, om halvastõ.

  Egä kõrd ei õnnistu tuu hää plaan, et sita ilmaga vii pääle ei lää. Läät sille viiga vällä, püvvät rahunmeelen kalla ja ku õks võtt nii häste, või olla et näeki-i, et piksepilve omma sama häste ku pää kotsil. Inne ku tuult nõstma nakkas. Sõs tulõ perse tulõst vällä tuvva. Õigõmbalõ viist.

  Ja sõs saat arvo, et vii pääl ei olõ kõgõ õgvõmb tii egä kõrd kõgõ õgvõmb tii.

  Hirmsidõ lainidõ vaihõl omma ütehüspunkti, kost saat julgõhe üle, mõnõ lainõ iist saat jäl är paeda, mõnõl lasõt inne timäst üleminekit är murduda. Lövvät hindäle raa ja logistatki hinnäst sadamahe.

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!