Nummõr' 66
Joulukuu 21. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • PRIA pügi põllumiihi
 •  
 • Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
 •  
 • Näütüs nimmildä pildest
 • Elo
   
 • Toomiku perre joulusüük'
 •  
 • Käänüpäävä päiv jääs Kuuklamäe varju
 • Märgotus
   
 • Kallasõ Aare: egäst latsikodolatsõst saa kirota põnõva romaani
 •  
 • Käänüpäävä kombist
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
   
  Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Jouluaol tulõ iks süämehe suuv' hääd tetä ja meil siin Võromaal om küländ abivajajit, kinkalõ saa tetä joulurõõmu väiku kingitüse vai annõtusõga.

  «Väega hää miil' olõs, ku kiäki tahassi meid tukõ, Võromaa perride sissetulõki omma teedäki väiku,» kõnõlõs Võromaa latsirikkidõ perride ühingü päälik Kihulasõ Hille. Suuri perride latsi saa tukõ, ku annõtat kasvai väiku summa arvõ 10402007147004 pääle.
   
  «Oi, tuu olõssi hää asi!» ütles Rudissaarõ Anu Põlvamaa latsirikkidõ perride ühingüst. «Rahha om meil veidü, mi piät timahava esiki uma joulupido är jätmä. Seo aasta olli meil suurõ suvõpäävä ja katõ suurõ üritüse jaos ühingül rahha jakku-i.» Põlva kandi suuri perride hääs saa rahha kanda arvõ 221017342983 pääle.

  «Latsi jaos iks annõtõdas, a vana omma meil peris är unõhtõdu,» kõnõlõs Räpinä haigõmaja juhataja Sultsmanni Miia. Timä haiglan eläs 10 vaimuviaga ja viis' muido kehvä tervüsega vanna inemist, kelle üllenpidämises jääs riigi toetusõst veitüs.

  Miia kõnõlõs, et riik' mass kinni õnnõ ravi ja huuldamisõ, a elämise-söögi jaos vannu pensionist jakku-i. Haigõmaja piät pääle masma.

  «Ku hää inemise rahha annassi, saassi näid rõõmusta,» kõnõlõs Sultsmanni Miia. «Olõmi umast kotost näile rõivit toonu, a naa inemise saa-i jo ka kõik' aig sängün lakkõ vahti. Üts' taht väega joonista, olõs kinä, ku mi saassi tälle papõrd ja värve osta.» Ku kiäki taht Räpinä haigla patsiente jaos miäkit anda, sis tulõs Miialõ kõlista.

  Uma Leht uurõ ärimiihi käest, kas nä plaan'va jouluaol kinkalõgi midägi annõta.

  «Saast kroonist ei olõssi külh sukugi hallõ, ku olõssi kellelegi anda,» ütles Hiire Äri pidäjä Hiire Arvi Kanepist. Innekõkkõ tahtnu tä hääd tetä latsilõ.

  «Olõmi inne iks latsiaida toetanu, a seo aasta olõ-i kiäki midägi küsümä tulnu,» kõnõlõs Miss'o Savitüüstüse päälik Lutsu Lembit. Ummi tüütäjit pidä Lutsu Lembit meelen joulupido ja kingitüsega, ka väiku joulupuhkus om timä virman tradits'oonis saanu.

  «Olõmi häätegevüsega joba vaiksõlt alostanu,» kõnõlõs Räpinä Paprõvabrigu päälik Mälbergi Meelis. «Andsõmi Eesti Talorahvamuusõumi joulumaalõ papõrd kaartõ joonistamisõs, egä aastak olõmi tugõnu ka latsikodosit.»

  Antsla ehitüsvirma Kagumerk juhataja Mõttusõ Aare ütles, et virma tege egäl jouluaol hääd hindä tüütäjile. «Meil om iks joulupreemiä ja kingitüs kah,» kõnõlõs tä. «Minevaasta sai egä tüümehe naanõ kingitüse.» Annõtamisõ pääle olõ-i Mõttusõ Aare mõtõlnu.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Kas teil tuud papõrd ka müügil om, kost tulõva aasta päivi nätä saa?


  Lõuna-Eesti vanapapi küsse Tarto kaubamajast kallendrit   
     
   Uma Lehe sõbõr!