Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Mäesalu Indreku muusiga vahtsõn kuvvõn
   
    
   
    
  1999. aastal võtt’ keskkooli lõpuklassin opnu Mäesalu Indrek eksämme vaihõl uma lõõdsamängu Kandlõ kultuurimaja stuudion lindi pääle. Lõpupääväle Indrek es jõvva, autoõnnõtus vei noorõ anniga lõõtspillimängjä mi hulgast. Timä mängidü luu panti lasõrtsõõrõ pääle, kopeeriti ja jaeti Indreku sõpru-sugulaisi siän lakja.

  Mullõ juhtu plaat kätte viis-kuus aastakka tagasi Võro muusigakooli riiulist – tuust pääle om olnu mõtõ plaat ammõtligult vällä anda. Indreku umadsõ olli nõun ja no om plaat valmis.

  Indreku plaat om edimäne Kõrvipalu loomõtalu hää eesti lõõtspillimuusika sar’ast «Lõõtspill grumaanidele».

  Järgmädsel aastal om plaanin Indreku oppaja Pihu Alo pillimängu linti võtta.

  Mäesalu Indreku plaadi «1999» välläandmist tugi Eesti Kultuurkapital ja Vana Võrumaa kultuuriprogramm. Teno tugõjilõ saa egä Eesti muusigakuul üte plaadi kingitüses, et noorõ saasi Indreku pillimängust huugu mano. Plaadi müümisest saadu raha lätt järgmiisi plaatõ välläandmisõs.


  Laube Kadri

   
   
  Võro maakunna imäkeeleoppaja teivä 25. põimukuu pääväl Urvastõ kihlkunnan kirändüsligu reisi
   
    
   
    
  Reisi pääl kaeti üle Iheri Rihhardi kodo ja kalmuaid Osolan. Iheril om timahavva kats tsõõrikut tähtpäivä: 100. aastakka sünnüst ja 30. aastakka surmast. Rehästi kiränik Männamaa Hella-Mare tiiotsalõ – Männamaa oll’ esi kah reisiliisi siän. Käüti ka Kassi Asta kodotalon, kon parhilla eläs latsikiränigu velenaanõ Ilvese Hele. Kärgulan laulsõ ja lugi umma luulõt vana kuionu pedäjä all Rahmani Jan. Contra oll’ uma Väiku-Tarvastu talo värte pääl Piidsakülän inemiisil vastan, käen suur taldregutäüs umaküdsetüid pannkuukõ. «Taina teimi naasega katõpääle,» nimmas’ tä. Reisiliidsi siän jõudsõ umma kodokanti Oe küllä Häniläne (pildi pääl hääd kätt, lugõ umma luulõt Kangro Bernardi Ala-Rüütli sünnütalo moro pääl), kinkal ilmu ilda aigu võrokeeline luulõkogo «Ma pühäpääväpõllõ mõsi».

  Reisi kõrraldiva Võro maakunna imäkeeleoppajidõ ainõsektsiooni edenaanõ Leesalu Raili, Võromaa keskraamadukogo latsiosakunna juhataja Laanpere Helle ja Võro Instituudi kirändüse ja keele as’atundja Allasõ Tiia.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!