Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Määne piät olõma üte hää kooli uma nägo? Ja kuimuudu uma nägo köütä hää oppusõga?

  Köütä nii, et ütelt puult pidä nuur inemine umast koolist luku ja saa säält hää haridusõ. A tõsõlt puult saa tä ello üten ka vaimuväe ja tahtmisõ tuud hääd haridust uma kodokandi ja -maa hääs pruuki.

  Tuu om terve Eesti murõ: edimädse koolipäävä Eesti Päevalehen murõht’ Tal’na ülikooli juht Ravva Rein, et Eesti tugõ nuuri ärminekit: jaga rahha vällämaa ülikoolin opmisõ jaos ja nõud hariduspoliitiga paprin nuurilõ «rahvusvaihõlidsõlt konkurentsivõimõlist» haridust.

  Mi kandin om tuu viil suurõmb murõ: näütüses Põlva kandi nuurist lätt kolmasosa joba päält põhikuuli edesi opma kavvõmbahe, jää-i Põlvahe keskkuuli. Põlva koolõl olõ-i säänest kimmäst umma näko nigu Treffneri gümnaasiumil vai Prantsusõ lütseumil. Vana Võromaa ja Setomaa pääle om kõgõ kimmämb uma nägo Verska gümnaasiumil: seto kultuuri ja käsitüü ni uma äri luumisõ oppusõ peräst.

  A om Põlvalgi võimalus saia uma näoga kuul. Põlval om jo uma suurmiis, kelle üle om uhkõ terve Eesti rahvas: timä härgütüsel korssi inemise päält 110 000 leheküle rahvaperimüst ja pästi nii aoluu jaos kümnit tuhandit rahvalaulõ ja -juttõ. Ütel Põlva koolil võinu olla suurmehe nimi, nägo ja vaimsus.

  Ku küsse Põlva kandi koolijuhte käest, et kas koolil võinu inämb Hurda-näko olla, sis tundu, et küsümüs es sata kividse maa pääle. Mõtõ liigaht’ koolijuhtõ. Pakuti joba ütte-tõist vällägi.

  Ku no viil üts härksä vaimuga juht võtt märki, kuis ütest koolist tetä Hurda-kuul ja terve kooliperre kah üten haard, sis saa as’ast asi, nigu usk ka Haridus- ja tiidüsministeeriumi opikava talitusõ juhataja. Nigu timä, jää ka ma päkkä hoitma, et tuu tõtõst sünnüs.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!