Nummõr' 66
Joulukuu 21. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • PRIA pügi põllumiihi
 •  
 • Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
 •  
 • Näütüs nimmildä pildest
 • Elo
   
 • Toomiku perre joulusüük'
 •  
 • Käänüpäävä päiv jääs Kuuklamäe varju
 • Märgotus
   
 • Kallasõ Aare: egäst latsikodolatsõst saa kirota põnõva romaani
 •  
 • Käänüpäävä kombist
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
   
  PRIA pügi põllumiihi
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
     
   Viimätsil nädälil om Võromaa põllumiihil tegünü vahtsõnõ parool': «No tere, kas 20 protsenti keskkunnatoetusõst om lännü vai?»

  Võhandu Põllumajanduse OÜ juhataja Kongo Kalmer om lüüdü: ütistü sai toetuisi vähendämisega vasta pükse ligi 200 000 krooniga. Päämidses põhjõndusõs om tuud vilävaheldusõ nõudidõ rikminõ.

  Kongo Kalmer saa-i arvo, milleperäst PRIA Võhandu POÜ ligi 200 000 kroonist ilma jätt'. «Mu perräküsümise pääle üteldi PRIAst, et hainapõllu omma vilävaheldusõst vällä jätedü. A eeskiri ütles, et vilävaheldust ei piä tegemä vähämbält viis' aastat vanal vai viie aasta vannudsõs planeeritül
  püsirohumaal,» kõnõlõs Kongo Kalmer. «Mi majapidämisen omma nuu suuhainamaa ja kar'akopli. Keväje sai tuud asja erälde küstüs Võro ammõtnikkõ käest, nuu küssevä Tartost, kost üteldi: lugõgõ säädüst, püsirohumaalõ vilävaheldusplaani ei piä tegemä.»

  PRIA andmil võeti 361 Võromaa taloniku toetusrahast keskkunnatoetusõ ria päält maaha kokko 745 000 kruuni.

  A minka nõudit rikuti, tuud suvidsõ kontrolmisõ akti külh vällä es tuu, kõnõli põllumehe. PRIA esi om lubanu täpsembä seletüse takast perrä saata. Ku põllumiis' är tõestas, et tä kõik' õigõlõ tekk', mastas maahaarvat toetus vällä radokuun.

  Rosenbergi Aivar Sulbist tiid külh, mille timä toetussummast 30 000 kruuni maha võeti: «Puul'tõist hektärri maasigamaad olõ-õs vilävaheldusplaani sisse võet. Tuu olõssi pidänü seen olõma, olkõgi, et maasikat tulõ jär'est pitä neli aastat. Olõssi tuu nii kirän olnuki, olnu kõik' kõrran.»

  Tä ütles, et viga oll' papridõ täütmisen, a viast es anda teedä inne ku kuun trahv'misõga. «Säädüsen om puuduisist teedäandmisõ ja parandamisõ võimalusõ andmisõ kohustus kirän, ma taha külh taa as'a pääle PRIAga vaidlõma naada,» pahandas Rosenberg. «Ma ei olõ kunagi pruuv'nu PRIAt nõnnapiten vetä. Sõs olõs võinu üteldä, et rahha ei jakku, mitte inemisi traumiiri!»

  Musta Argo Räpinä Kurõküläst jäi ilma 57 000 kroonist, sääntsesama süüdistüsega, et kõiki põldõ es olõ vilävaheldusplaanin. «Mustkesä pidi olõma,» seletäs Musta Argo. «A ossa maad es saa kündä, likõ oll'. Käve PRIAn taotlust muutman, deklariirsõ kündmäldä maa ümbre hainamaas. Niidi är kah. Konsulent' soovit', et panõ künnedü põllu nummõr' kuus' kündmäldä osalõ numbris 6b. Loomulikult tuud 6b-d es saaki olla kat's kuud varramba esitet vilävaheldusplaanin. Ku ma olõs tuu likõ jao iks kuigi üle kribinü vai sis terve nurmõ hainamaas ümbre nimetänü, olõssi kõik' kõrran olnu. Tahtsõ kõgõ parõmbat ja tuu pääle lüüdigi kirvõs sälgä.»

  Võromaa talopidäjide liidu esimiis' Sootsi Andres ütel', et mitmõ põllumehe ei olõ PRIA puult kodo saadõdu käskkirä vällävõttõst mõhkugi arvu saanu: tan viidatas õnnõ paragrahvi pääle, ei kirotada, miä vika oll'.
   
  Raametsa Heli PRIA-st: 
  «Põllumajandustoetuisi masti taotluisi alusõl. Teimi inämb ku tuhandõlõ (!) Eesti tuutjalõ järelpärimise, selle, et näide taotluisin oll' osa andmist puudu.

  Tuu kottalõ, minkperäst võidas toetuisi vähendä, saatsõmi inne egäle põllupidäjäle paprõ.

  Ku põllumajandustuutja olõ-i tuuga rahul, et timä toetust vähendädi, sis või tä üte kuu joosul meile vaidõ saata. Sinnä tulõs kirja panda, määne lahendus olõs tuutja hindä meelest õigõ.

  Kaemi kõik' vaidõ ütekaupa läbi ja teemi otsussõ, kas naa omma põhjõndõdu.»
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Euroliidu joulu käen
   
  Ku muul rahval om rahulik joulunätäl', sõs põllumiihil om rassõ rahatulõmisõ ja sügüse tettüide võlgu masmisõ nätäl'.

  Eurotoetusõ tulõmist omma talonigu väega kavva uutnu. Nüüd om tuu sõs käen ja nigunii lövvüs inemiisi, kinkal silm kõrraga lajas lätt: nii pall'o rahha mats'ele, mille iist?!

  Numbrõ omma tõtõst suurõ, a usu ei, et suur'tuutja tuu raha iist luksuskaupu nakkasõ ostma. Mitu aastat om eurotoe tulõki tiidmisen massinidõ pääle võlgu tett ja panku protsentega nuumat. Luutmisõn, et as'a läävä parõmbas.

  A põrõhõlla tull' pall'odõlõ üten toetusrahaga kaala külm dušš - loodõt ja joba mõttõn ärpaigutõt rahast jäi küländ suur' jago saamalda. Niiüteldä trahvis tuu iist, et toetusõ-paprin oll' mõni rist' vai nummõr' puudus.

  Kõik' piät op'ma: talomehe – kuis paprit täütä, PRIA ammõtnigu – kuis nõudmisõ nii valla seletä, et kattõpiten arvusaamist es olnu. Vai nigu ütel' Võhandu POÜ juhataja Kongo Kalmer: «Muiduki piät Euruupa nõudmiisi täütmä. A ku sullõ takastperrä üteldäs, et sa ei olõ määrüse tekstist õigõdõ arvu saanu, sõs om iks kurb.»

  PRIA saat' keväje külh lakja oppamisvihukõisi, a sääl olõ-õs as'a nii täpsehe kirän ku Riigi Teatajan, midä inemine Internetist iks kätte saa, ku huvvi om.

  Vihukõisi kriit'paprõ asõmal võinu rõhku panda hoobis tuu pääle, et toetuisi putvidõ määrüisi teksti lihtinemisele arvusaadavan keelen üle kommõntiiri. Tuud muiduki sõs, ku tahetas, et rahaküsüjä ja rahajagaja säädüsekonksõst üttemuudu arvu saanu. Vai taht valitsus, et põllutoetuisi küsümisest saa kah ahukaatõ teenistüs?
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Kas teil tuud papõrd ka müügil om, kost tulõva aasta päivi nätä saa?


  Lõuna-Eesti vanapapi küsse Tarto kaubamajast kallendrit   
     
   Uma Lehe sõbõr!