Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
     
   Kolmõ latsõ imä Suija Silja (30) tagasipüürdmine korgõ spordi mano oll' spordisõprulõ küländ suur' üllätüs. Põrõhõlla Eestin Kristiina takan tõnõ-kolmas suusataja Silja om aga kangõ naanõ, kiä saa häste toimõ suusatamisõ, latsi, «Silja Spordi» poodi ja Kuninga turismitaloga. Kõgõ man om tä iks
  Suija Silja ütles, et timä latsõ omma paraja rübligu ja näide üte pildi pääle meelütämine suur' kunst'. tsipakõnõ «kass', kiä kõnd ummapääd».

  Mille valisit sportlasõ tii?
   
  Seo om elostiil'. Sa ei vali, tiit tuud, midä tahat tetä. Egäl inemisel om määnegi kirg': üts' käü jahil, tõnõ või-olla määntsengi küüdsistuudion. Ma taha sporti tetä! A taaga om nii, et annat sõrmõ, võedas terve käsi.
   
  Inämbüs sportlaisi lask üten jutin, kooni joudva, sukka oll' tõistõ?
   
  Mul oll' vaih seen jah. Tahtsõ muu elo kah juundõ saia, hinnäst ka mõnõn tõsõn lainõn masma panda. Es taha ka säänest ello, nigu mõnõl rivisportlasõl: tegevä kümme aastat ja omma iks sama kotussõ pääl kon innegi.

  Tull'gi tüü, latsõ, uma kodo ehitämine. A kõik' as'a omma väega kipõlt kätte tulnu, mu elo om nigu pöörüstorm'. Väsünü olõ-i, a mõnõst as'ast tülpünü külh. A ku mõni sääne asi koton vai tüü man juusk üle mõistusõ, sis võtatki suusa ja lähät mõtsa vahele.
   
  Kolmõ latsõga pere om parhilladsõn Eestin suur' pere. Kost sääne suuv' tull'?
   
  Lihtsäle tull'. Ma kujoda es ette, et mul om kolm last (Jakob (saa 6), Jane-Mai (4) ja Johanna (2)). A nä tulli ja parhilla om jah rassõ aig. Kolmõ-nelä aasta peräst, ku nä suurõmba omma, sis om lihtsämb. Mi elämi õnnõs säändse kotussõ pääl, kon latsõ saava juuskõ, näil om võimlõmissaal', suvõl laskva välän rattaga ja ujosõ. Proovi näid egäle poolõ iks üten võtta.
   
  Kas ti talo om vana?
   
  Mu vanaimä-vanaesä tulli taha päält sõta. Ku ma sinnä lätsi, sis oll' nii, et astsõt ussõst vällä, olli õkvalt kartolivirgusõ. A teno mehele Aivolõ om põrõhõlladsõs kõik' üles ehitet. Mu man eläs ka tädi, «hää haldjas», kiä avitas majapidämist kõrralda ja kütt kõik' elämise. Mi rendimi palk'maia vällä ja sis om ka küläliisimaja. Suvi ja talv' omma kõgõ kipõmb aig nii talon ku poodi man.
   
  Kõnõldas, et Võromaal saa-i sukugi kõrraligult ärri tetä?
   
  Mi ka algusõn mõtlimi, et kas iks tasos är. A ku hingega tiit, väega tahat ja püvvät, tasos kõik' lõpus är. Pikkä aigu muidoki määnestki kasumit es näe. Et lõpus saami hindä jaos ellä, om aastidõ pikkunõ tüü. 1998. aastal teimi poodi vallalõ ja tuust aost olõmi iks nigu orava rattan pandnu. Ku olõt eräettevõtja, tüütät 24, mitte katõssa tunni.
   
  Mis suusatamisõst edesi saa?
   
  Olõ saanu hää ettevalmistusõ, ooda põnõvusõga, miä talvõl saama nakkas. Mullõ miildüs, et Skandinaavia karigavõistlusõ tulõva Haanin. Kodovõistlus kodoratu pääl! Sis viil Otõpää maailmakarikas. Maailmatasõ om iks maailmatasõ, a ku saa Skandinaavia karikal hää kotussõ, olõ as'aga väega rahul. Maailma 60 sisse tulla om hää, inämb saia viil parõmb.
   
  Kas om väke tippspordin edesi minnä?
   
  Om iks. Ku tahtminõ om, tulõ ka muu asi. Piät õnnõ kavval' olõma. Tuu olõ-i niisama: omma triinjä ja omma võistlõja. Triinjä sõitva võistlust kah treeningtempon, a võistlõja või-olla treeningul jalotasõ, a ku võistlus tulõ, sis andva hindäst kõgõ parõmba vällä. Tuu om nigu arstitiidüs, miä kõgõ edesi arõnõs. Esihindä arõndaminõ nii kihälidselt ku vaimlidsõlt.
   
  Kuis om läbisaaminõ tõisi Eesti suusatajidõga?
   
  Saami häste läbi, a ku võistlus om, sis omma kõik' konkurendi. Kristiina om must iks hulga parõmb. Tä om väega andõkas, meeledü tüüinemine, kiä hindä kallal väega pall'o är tennü. Säändsit om veidü.
   
  Kas miis' toetas su võistlõmist?
   
  Jah, jummal' tennät, et toetas. Mõni miis' ütles umalõ naasõlõ, et ärä minku kohegi! Ma olõ muidoki sääne, et ma tii pall'o asjo nii, et ütle-i, et ma naid tii. A tä saa must aru. Vahepääl om muidoki timäl ka üle visanu: «Mullõ avitas joba elost taa suusatajaga!»
   
  Kas teile om tähtsä, et eläti õkva Võromaal?
   
  Mu imä, vanaimä, kõik' omma Võromaalt peri. Olõ Võrol sündünü, a Tarton ja Otepääl koolin käünü. Võrolõ tulli elämä 1997. aastal, uma vanaimä kodo peräst.

  Võro liin om sääne väiku ummamuudu liin. Mullõ miildüs siiä tagasi tulla. A noist inemiisist om mul tsipakõnõ kah'o, kiä olõ-i kongi ilman ringi käünü, õnnõ Võrol elänü.

  Mullõ miildüs, et Võrol om kõik' käe-jala man. Tal'nan lätt mul ütest kotussõst tõistõ tõmblõmisõs väega pall'o väke är. Siin elä luudusõ seen, saman om liin tansaman.

  Sporditegemise võimalusõ omma siin kõgõ parõmba. Haani käänülidse ruusatii, Rõugõ kant', Läti piiri viir'. Ma olõ kõik' läbi käünü, suvõl parõmbat kotust olõki-i. Minnä ja sõita rattaga kõik' läbi, tuu om väega põnnõv.
   
  Pall'o võro kiilt kõnõlõt?
   
  Iks kõnõlõ. Ku olõt inemiisiga kuun, kiä kõnõlõsõ, om hindäl kah hää kõnõlda.
   
  Midä tahat viil ärä tetä?
   
  Tahassi turismitallo arõnda. Paadisilda, sadamat. Ehitä võit elo lõpuni, ku om tahtmist, joudu ja tervüst. Haanin oll' minevaasta edimäst kõrda latsi sõit. Seo aasta teemi tuu vahtsõst. Et meelütä koolinuuri vällä tulõma.

  Suusatamist taha edesi tetä, kae, mis vällä tulõ. Maailmaklassi joudminõ om meeledü tüü, a Eesti meistrivõistlusi, Skandinaavia karikat, maratonnõ tahassi külh sõita.

  Küsse Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!