Nummõr' 205
Lehekuu 4. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 28 vahtsõt Umma Laulu
 • Uudissõ
   
 • Sännan sai nätä Adsoni-võistlusõ vahtsõt väke
 •  
 • Põlva ehitüse-poodil umakiilne reklaam
 •  
 • Eloluuvõistlusõ võitsõ 97aastanõ võrokõnõ
 • Märgotus
   
 • Elleri Kalle: inemise nimi tähendägu iks midägi!
 • Elo
   
 • Kelbi latsi muusika-and om imäpiimäga üten antu
 •  
 • 25 aastaga 10 000 väikut kallendrit
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kelbi latsi muusika-and om imäpiimäga üten antu
   
  Valpri Liina
    
   
  Kelbi Linda 2008. aastagal Uma Laulu võistlusõl esitettüid võrokeelitsit laulõ laulman 
    
    
   
    
  Inne imäpäivä om Uma Leht iks mõnõ tunnõdu inemise imäga juttu ajanu. Kelbi Lindaga (77) trehvsi Võrun Kandlõ kultuurimajan, kon timä vanõmb poig Heiki (50) om direktri.

  Linda tull’ kotost Sõmmõrpalust. Sääl om tä päält 50 aasta elänü ja tüüd tennü: edimält oll’ oppaja, perän pikkä aigu rahvamaja juhataja.

  Linda oll’ üten toonu pilte kavvõmbast aost. Vanõmb naanõ, rätt pään ja käe kandlõkiili pääl – kiä taa om?

  «Mammikõnõ, imäpuulnõ vanaimä Siidra Anna. Timä mängse kannõld, imä Kuruski Irene kannõld ja kitarret,» kõnõlõs Linda.

  Kuruski puul Väimälän Väiso külän oll’ Eesti aol edimäne raadio, midä külärahvas kullõman käve. Ku raadio vaiki jäi, võeti ütenkuun laul üles.

  Muusika ja laul omma Lindalõ elusaos süämelähküs jäänü. Kõik Kelbi perre kolm last omma muusika-anni imäpiimäga saanu.


  Jutt läts’ juuskma pilte kaiõn

  Sõmmõrpalun läts’ Linda mehele. Timä tulõvanõ Kelbi Kalju tull’ päält Vaekülä tehnikumi lõpõtamist sovhoosi mehaanikus.

  «Tundsõ Kaljut joba Võru keskkooli aol. Lähkümbält saimi tutvas Sõmmõrpalun. Ollimi mõlõmba kõva esitegijä: Kalju mängse puhkpilliorkestrin, ma lauli. Perän teimi eski perreorkestri.

  Sõmmõrpalun edimädsenä tõi tä Tal’nast võimõndusõ ja elektrikitarre ja oll’ esi edimäne bassimiis,» ütles Linda.

  1959. aasta suvõl sündü edimäne lats – poig Heiki. Üte pildi pääl om nuur imä aasta vannudsõ pojakõsõga, kes hoit peon piibarit. Keskiäline põlvkund mäletäs nuurt Kelbi Heikit rohkõmb kuulsast Võro ansamblist Hetero, kon tä laulsõ ja basskitarri mängse. A lauljatii sai algusõ iks perreorkestrist: sai konkurssõ võidõtus ja 12aastadsõlt eski televisioonin laultus. Minevä aasta kõrrald’ tä üten vele Henno ja poja Gleniga kontsõrdi «Võru rokk läbi kolme bassi», et vannu häid aigõ muusikan miilde tulõta. Tollõ kontsõrdi iist and’ Kultuurkapital Kelbi Heikile seo aasta algusõn uma aastapreemiä.

  Vahtsõnõ pilt: väiku Henno lava pääl laulman. «Taa on vast sis üles võet, ku Henno edimädse kotussõ latsi lauluvõistlusõl sai.

  Timä üten elämine laulmisõlõ oll’ kaemist väärt! Laulsõ nika ku ilosat poiskõsõ hellü oll’. Ütel’: laulma inämb ei nakka, a muusikat tii edesi,» seletäs imä.

  Henno (36) om Kelbi perre latsist muusikuna kõgõ laembalt teedä, päämidselt ansamblidõ Terminaator ja Pantokraator perrä. Tedä om pilli mängmän olnu nätä ka telesaatin, nigu «Eesti otsib superstaari» ja «Laulud tähtedega». Henno om saanu Otsa koolist Tal’nan basskitarristi tunnistusõ. Seo aasta om iin konsõrvatooriumi lõpõtaminõ, iks basskitarri pääl.

  Sõsar Kasuka Hella (41) om Sõmmõrpalu poodi juhataja. Luudus om tälle nigu imä Lindalõ lauluanni ja väega ilosa lauluhelü andnu.

  Tä om opnu Võru muusikakoolin. Hella om tandsus laulnu Võromaa ansamblidõn. Perämädse 15 aastat laul tä Põlva tandsuansamblin Relaks.

  Lauluga om käüt pall’odõn maakundõn ni liinun.

  Viil üts illos pilt, kon kõik viiekeste pääl: väikuveli Henno imä üsän, sõsarakõnõ Hella esä põlvi pääl ja keskel Heiki. Seo pilt om tan lehen ka sullõ kaia, hää lugõja! Parhilla omma Kelbi latsõ uma elo pääl – Heiki Võron, Hella Sõmmõrpalun ja Henno Tal’na küle all.

  Linda suuv tuudsamma, midä kõik imä maailman: et tä latsil ja latsilatsil kõik häste olõssi!

  Latsõlatsi om kolm: Heiki kats Tartu tudõngipoissi ja Hella värskilt kaitsõväest kodu saanu poig.

  Unistas üle-eestilidsest seltskunnalaulupidust

  Üte värmilidse pildi pääl om Kelbi Linda üten Linna Reedaga. Osolan Harjumäel võeti linti ütenlaulmisõ saadõ «Laulge kaasa!».

  A Kelbi Linda härgüt’ rahvast ütenkuun laulma ammu inne Linna Reeta. Täl om olnu mitmit seltskunnalaulutsõõrõ:Võron, Sõmmõrpalun, Navil ja Väimälän. Linda om kõrraldanu maakunnan kats seltskunnalaulupitu: 2002. aasta suvõl Osulan Harjumäel ja «Võrulaste lemmiklaulud» 2007. aastal kultuurimajan Kannõl.

  Kultuurimajan astsõ rahva ette ka uma latsõ Hella ja Henno. Ja külän oll’ Kreemi Jaagup! Kuupäiv oll’ mahlakuu edimäne päiv.

  «Pall’o inemise mõtli, et tetäs aprilinall’a. Tulõ no Kreem Võrru! Perän kahitsi, et hääst kontsõrdist ilma jäivä,» naard Linda viil takkaperrägi.

  Kelbi Linda unistas üle-eestilidsest seltskunnalaulupidust. Vai sis vähämbält Lõuna-Eesti pidust.

  «Tuu pidu piäs tulõma Tartun, nigu edimäne laulupidugi.

  Rahvamajju kaudu saasi vällä märki nuu laulu, mis rahvalõ kõgõ rohkõmb miildüse. Ku «Laulge kaasa!»piäsi är kaoma, om säänest ütenlaulmisõ pitu väegagi vaia. Piäs ministri Jänese Lainele tiidä andma – timä jo kah muusikainemine,» märgotas tä.

  «Laulgõ iks umilõ latsilõ, laul tege latsõlõ hääd,» pand Kelbi Linda egäle imäle süäme pääle.


   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!