Nummõr' 204
Mahlakuu 20. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
 •  
 • Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
 • Märgotus
   
 • Mölleri Taivo: valvsimi Eesti piiri katõkõistõ!
 •  
 • Vanarahvas märgotas
 • Elo
   
 • Tal’na võro selts 20
 •  
 • Tsõõrigu sugupuu pernaanõ
 •  
 • Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
 • Juhtkiri
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Võim ja kohus vinne muudu
   
  Võromaa miis Saarepuu Jaanus läts’ tüüle Tatarimaalõ Kaasani kanti. Uma Lehe lugõjilõ jaga tä ummi tähelepanõkit elost täämbädsen Vinne riigin.
    
   
    
  Talv saa jo müüdä ja ijäminek Vjatka päält nakkas jälki kätte tulõma.

  Talv seo ilmanuka pääl oll’ timahava nii talvõ muudu, et esiki vanõmba küläinemise säänest es mäletä. Külmä om muidoki olnu, a et nii pikält hoitnu om, ei tulõvat ettegi. Lummõ oll’ 40–50cm ja kõgõ külmemb hummok oll’ -38 kraati. Mullõ olõ-i kunagi pikä alospüksi miildünü, a tuu hummogu olliva õkva uma! (tuu foobia näide vasta om mul peri Vinne aost, ku kõik ilma pikä alospüksi olli helesinidse ja vinnü pääle paaritunnist kandmist kats kõrda pikembäs, nii et harootsa inämb sukkõ sisse är es mahu ja puul miitret maad piten perrä lohisi).

  Kotusõpäälitsele elolõ tuu külm suurt midägi es tii: paar sarra, kon hulgussõ hinnäst vallalidsõ tulõ veeren lämmistivä, palli maaha ja tehassõn lätsi paaril ventilaatril rihma vasta taivast, a tuu oll’ ka kõik.

  Nädälivahetuisil teimi kommertsdirektri Slava Valerievitšiga kuntõ lämmistämises sanna.

  Sann om meil keldrin ja elektrikeressega ja veidokõsõ armõdu, a ku häste tahta, sõs «võtt termo üles» külh, ku Sõmmõrpalo bussijuhi poja sõnnoga üteldä.

  Pildsõmi õnnõ vett eletrikeresse pääle, Slava rüükse «kuradi fašisti!» ja ma rüükse «kuradi kommunisti!» ja vihtlimi. Sõs tsumahtimi lummõ, lassõmi olt ja sirotimi ilmaello. Tehassõn om elo täämbädses pääväs juundõ saanu, no om vaia õnnõ vunki mano anda. Umanigu omma rahul, selle et ümbrepüürdmine om häste lännü: inemiisi om kats kõrda veidemb ja maht om puultõist kõrda suurõmb.

  Nummõr joonõ all om pääle kolmõ aastat vereväst mustas saanu. Ja ruumi kassu om viil, selle et telmiisi om ja ku kõik häste lätt, sõs saava viil suurõmb jago inemiisi, kiä ammõtist priis saiva, varsti jäl tüüle.

  Tunnus, nigu pidänü asi illos ja kõigil hää miil olõma. A niimuudu õnnõ tunnus: vahtsõaastakuu lõpun astsõva hoovi pääle kohtupristavi, papõr näpun ja palsiva lahkõlõ massina saisma ja ussõ välästpuult lukku panda.


  Tulõtõrjõkontroll oll’ tennü ettekirotusõ puudujäämiisi kotsilõ ja nuu as’a pidivä olõma kõrran põimukuun 2010. A sõs otsust’ kotusõpääline kohtuherr, jummal tiid minkperäst, et põimukuu om vahtsõaastakuu algusõn ja tehas tulõ kümnes pääväs kinni panda.

  Ahukaadi kaiva tuud papõrd ja naariva, kuna määnestki säädüselist alust tuul es olõ.

  A inne ku Kirovi pääkohus tuu paprõ tühäs tunnist’, läts’ nätäl aigu ja tehas sai tuust kõvva kannahta. Kõikõ nä iks kinni panda es saa, selle et vaenõ mehekene es olõ rehkendänü tuuga, et välän om 30 kraati külmä ja et küllä lämmistäs tuusama tehas ja et kütus tuu katlamaja jaos tulõ õkvalt tuust tuutmisõst!

  Saimi õks jälki tüüle naada ja kolm nädälit oll’ vaikust. A sõs oll’ sama lugu vahtsõst!!!

  Täämbädses pääväs pidänü asi olõma joonõn, a siin ei tiiä ilman, kiä midä hindä suvast otsustas. Hirmsa tuu as’a man om tuu, et prokurör, kiä pidi kohtuherräle vasta kõnõlõma, otsõ säädüisi Google`iga Internetist!

  Kõgõ hirmsamb tuu as’a man om tuu, et ku ruutslaisil om vähembält rahha ja võimu, et hinnäst tuu ilma ull’usõ ja kadõhusõ iist kaitsa, sõs näütüses Žukovi Vanka, kiä pur’on pääga and’ vastu lõugu tuusama kohtuherrä lellepojalõ, selle et tuu om ull’ ja hinnäst täüs, pand’ tuu kohtuherr elos aos kinni, nii et silm kah es pilgu...


   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!