Nummõr' 203
Mahlakuu 6. päiv 2010
 
Pääleht
 
 • Kümnes võrokiilne näütemängopäiv Puigal
 • Uudissõ
   
 • Palkõ vaihtamisõ oppus Räpinäl
 •  
 • Võrokiilne ilmateedüs ETVn
 • Märgotus
   
 • Viimse Kullar: filmi nii Võrumaa ku üleilmalist küläellu
 •  
 • Anda om õks õndsamb
 • Elo
   
 • Vana kolhoosiesimehe kevväi
 •  
 • Kar’alaskmispäiv Urvastõ muudu
 • Juhtkiri: Uma ja hää näütemängopäiv
  Tähtpäiv
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Pido tunnismärk: jürre lõõtspill
   
  Puulpäävä, 10. mahlakuu pääväl kell 14 näüdätäs Kanepi seldsimajan tõsõ Uma Pido tunnismärki – suurt lõõtspilli kujjo. Tuu tekk’ Sabõrna pillimeistri ja -mängjä Tartese Heino.

  Pilli kandas Uma Pido rongikäügin.

  «Tuud es olõ rassõ tetä, peris lõõtspilli tegemine om iks hulga peenemb tüü,» ütel’ 14 lõõtsa meistri Tartes.

  Lõõtspill «kasus vällä» kõoplangust alusõ päält, plangu külen omma käsipuu kandmisõs.

  Lõõtspilli takan om kolmnukk, miä tulõtas miilde Indsikurmu laululavva.

  Uma Pido pilli näüdätäs Põlva lõõdsamängjide kursusõ kolmandidõ lõpõtajidõ lõpukontsõrdil.

  Kontsõrdi tõsõn poolõn kullõldas Uma Pido laulõ Kanepi segäkoorilt.


   
  Kõgõ parõmbahe jakas’ Uma Pido tunnislausõt Linnamäe Helena
   
  Kõgõ parõmbahe tekk’ Uma Pido tunnislausõ luulõtusõs vai jakas’ lõugahust Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi eesti keele oppaja Linnamäe Helena.

  Tõsõ kotussõ sai kotussõnime-uurja Saarõ Evari luulõtus ja kolmanda Kalla Urmasõ uma.

  «Mõtli Võromaa kultuuri pääle ja panni uma mõttõ kirja,» selet’ Linnamäe Helena tuud, kuis täl sääne lõugahus halgaht’.

  «Sai lavastusõ kokkosäädmises hulga inspiratsiooni,» oll’ lavastaja Trassi Raivo rahul mitmõ vällä pakudu tunnislausõ jakuga.

  Konkursilõ saadõti 17 tüüd, näid hindsi päält Trassi ka Ruitlasõ Olavi, Kauksi Ülle ja Rahmani Jan.


  Lõkõrusõ


  Linnamäe Helena  Uma laulu kõik otsimi üles
  säemi sillas süämide pääle
  puistami palvis pilvepalalõ
  panõmi pääväle pääliskõrras
  veerütämi värehtis Võromaalõ.
  Õt saassi helü helisemmä
  kõnõkoori kõlisõmma
  laulukoori leelotamma
  kunnakoori kruuksutamma
  inemise ilotamma.
  Laulu linnaku lakja egäle poolõ:
  Mehikuurmast Misso, Moostõ ja Mammastõni, Põlvast Parkseppä, Piusa, Põlgastõlõ, Vana-Antslast Vahtsõliina, Veriorra, Varstulõ ja Võrolõ, Sangastõst Sarru, Sulpi ja Sõmmõrpallo, Karilatsist Kapõrahe, Kanepihe, Kasaritsa, Leevakult Lasvalõ, Luusi ja Tilssi, Himmastõst Haanimaa mäki vaihõlõ supsaku Suurõ Munamäe otsa.
  Uma laulu kõik korjami kokko
  säemi sillas süämide pääle,
  murrami mustris murõdõ mano
  raputami rõõmus rahvalõ rinda
  uikami uhkõlõ Umalõ Pidolõ.


   
   
  Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
   
  Naisi kokkosaamisõ: iispäävä, 12.04 kell 19 Võrol Kandlõ kultuurimajan.

  Tõsõpäävä, 13.04 kell 18 Põlva kultuurikeskusõn. Küllä tulõ Võro nurmõnaisi dirigent Ilvese Helga.

  Miihi kokkosaaminõ: pühäpäävä, 18.04 kell 16 Vana-Koiola rahvamajan.

  Uma Pido naisi- ja miihikuurõ ütine pruuv om pühäpäävä, 2.05 kell 13 Põlva kultuurikeskusõn. Sõidukulu kokkohoitmisõ peräst tulõva tõsõpäävä, 4.05 kell 18 Võrol Kreutzwaldi gümnaasiumi pidosaalin eräle kokko Võro maakunna naisikoori.

  Lähkümb teedüs www.umapido.ee päält.


   
  «Uma laulu» võistlus uut laulõ mano
   
  Vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistlus «Uma laul 2» uut mano umakeelitsit ja umaloominguliidsi laulõ. Esieränis latsilaulõ.

  Laulu võiva olla nii rahvaligu ku peris muudsa. Ka vanna (nt regilaulu) ja vahtsõt (seoilma-ao teema) või kokko klapita.

  Laulutekst (ku suuvi om, sis ka kirja pant viis) tulõ är saata 25. mahlakuu pääväs (25.04) Võro seltsile (Tarto 48, 65609 Võro liin) vai smeeliste@gmail.com.

  Võistluskontsõrt tulõ 30. mahlakuu pääväl Pokumaal.

  Lähkümbät teedüst tõsõ «Uma laulu» võistlusõ kotsilõ saa Meeliste Siimu käest tel 5647 8568, smeeliste@gmail.com vai www.umapido.ee päält.


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!