Nummõr' 208
Piimakuu 15. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva rahvas: uma söögikraam om hää
 • Uudissõ
   
 • Otsitas umakiilset jalgpallihümni
 •  
 • Haanin opati sannan lihha suidsutama
 • Märgotus
   
 • Tamra Kait: võrokiilne lugu tulõ sis, ku midägi süäme pääl om
 •  
 • Laursoni Piitre: mu uma puu kasus sõsara moro pääl
 • Elo
   
 • Evari edimäne haabjas
 •  
 • Pudropaa-imänd kiit putro lahkõ käega
 • Juhtkiri: Uma süük om tuu kõgõ parõmb!
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Järgmäne Uma Leht tulõ vällä nellä nädäli peräst, 13.07!

  Ilosat suvvõ!
  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Põlva rahvas: uma söögikraam om hää
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Kriisa Silvi sõir läts’ kaubas nigu lämmi sai. Konsapi Tiia sai uma leevä hää maigu iist kittä. 
      
  Puulpäävä Põlvan laada «Põlvamaalt Põlvamaale» pääl olnu inemise kitivä mõtõt, et ku saa, võissi iks uman kandin tettüt söögikraami osta.

  Laada pääl üten sõbraga jalutanu vanaherrä Karl Rosmalt om kimmäs uma kodokandi söögi avvustaja. «Osta iks kimmäle Lõuna Pagaridõ leibä ja sepikut, saia ma ei süü,» selet’ tä. «Arke Krakovi vorst om väega hää, a sama nimega Vastsõ-Kuustõ vorst ei sünnü süvvä.» Karl kõnõl’, et vanastõ sai esi eläjit peetüs ja põldu tettüs, no ei jõvva inämb. A aiakraami kasvatas tä seoniaoni esi, kardoka kah ja ei piä tuud poodist ostma.

  «Ma iks kae poodin, et osta iks paiga pääl tettüt leibä, paksõmbat sorti Põlva Piimä jogurt miildüs kah,» hindas umakandi süüki ka Marta raadio reklaamijuht Madismäe Jaak. «Lõuna Pagarid tege tsillokõisi lihapiirakit, midä müvväs kaaluga: neo omma parralt vürdsidse ja mõnusa! Eriline lemmik om mul viil sõir, mullõ küümne hirmsahe miildüse!»

  Oll’ nätä, et sõir miildüs ka tõisilõ: Mooste kandist Suurmõtsa küläst peri sõiramüüjä Kriisa Silvi ümbre kogosi terve parv inemiisi mekmä ja ostma. Silvi käest sai teedä, et timä tallo vuur rahvas ka kohopiimä ja munnõ perrä.

  Madismäe Jaak selet’ viil, et vorsti tä väega ei süü, ost tuu asõmõl lihha ja «prepariir» uma tahtmisõ perrä är. «Ja ku viil Karilatsist (Karilatsi kalamajand – UL) saa üte kõrraligu juragu kätte, sis vot seo om üle prahi, koton muidoki jälki «prepareeri» är!»

  Laada kõrrald’ üten maavalitsusõ ja Põlvamaa arõnduskeskusõga ilda aigu luud MTÜ Põlvamaa Patrioot iinotsan maavanõmba Sibula Priiduga.

  Maavanõmb härgütäs külh tõisi Põlva kandin tettüt süüki süümä, a midä timä hindä perren süvväs?

  «Inne ma esi kah poodin väega es kae, kelle kaupa osta, a nüüt osta näütüses Arke ja Lihapagari kraami,» kitt’ Sibula Priit. «Lihapagari vorstõ seen om iks lihha küländ hulga, edimäst kõrda omma vorsti iks liha-, mitte jahumaiguga. Arke soolõ sisse pantu šašlõkivorsti miildüse mullõ kah. No leibä tege mu naanõ koton esi, tuud ei piä ma ei Põlvast ega koskilt muialt ostma!»

  Sibula Priit kõnõl’, et uma söögi kitmisest sai härgütüst ka timä hindä imä, kiä kõrraldas Valgan latsiaidu söögitegemist.

  «Kõnõlimi kokko, et latsõ nakkasõ latsiaian saama hummoguputru, mis om tettü Zerna talo mahhekaarahelbist,» selet’ maavanõmb. «Ma esi osta kah näide käest.»

  Pall’okitet Zerna (Tserna) talo om Räpinä kandin Võukülän. «Mugu anna õnnõ!» ütles äri edenemise kotsilõ pernaanõ Konsapi Tiia, kiä möi laada pääl üten peremehe Velloga mitund sorti mahhetjahhu, kaarahelbit ja andsõ pruuvi esitettüt leibä.

  Zerna talo kraami müvväs mitmõnkümnen Eesti poodin. Perämäne kotus, kohe kraam müüki panti, om vahtsõnõ Vilja puut Võrol.

  Tuu puut om kah võtnu tsihis õkvalt umakandi süüki pakku. «Mul om näidega kaup, et ku jahul piäsi tähtaig üle minemä, sis ma võta tuu tagasi ja söödä eläjile, mi talo kraami ei piä är viskama!» kitt’ Konsapi Tiia.

  Zerna talo kasvatas mahhetkraami joba 11 aastakka, no õigõ äri om lännü käümä perämädse katõ aasta joosul. Päält tuu, ku saadi mahhemärk, veski tunnistõdi mahhesveskis ja perre mehe mõistsõ esi valmis ehitä nii kõrraligu pakmismassina, et ammõtnigu ütli: jah, võit taaga jahhu pakki panda külh!

  «Mu jaos om laat edimäne tiitähüs pikembä tii pääl,» selet’ maavanõmb Sibula Priit tuud, mille sändse as’a kõrraldaminõ ette sai võetus. «Ettevõttil oll’ kah huvvi pikembä ao joosul inemiisi tiidmist nõsta. Ku mi uman kodokandin tettüt süüki ostami, sis toetami nii ettevõtjat ku ka näütüses naabrit, kes saa pekritüükuan tüüd.»

  Puulpäiv oll’ Põlvan iks turupäiv kah, nigu kõgõ om olnu. Midä turu pääl kõgõ inämb ostõti – iks umma kraami: 17 inemist saisõ ütel aol saban talopidäjä man, kiä möi õkvalt valmis saanuid maas’kit (50 kruuni kilo), tomatit, kurki ja redist.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!