Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Tahassi kah nätä!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, piilu-miis' 
   
  Viimädsel aol om iks ütte-tõist põnõvat vällä tulnu!

  Salasuhe politseiammõdi noorukõsõ korgõpalgalidsõ tüütäjä Toodsi Katiga tõi ärimehele Toodsi Jaanilõ kaala kahtlustusõ eräviisilidsen jälitämisen. Sõõrumaa virma kortõr', kon Kati elli ja kats' Tootsi kokko saiva, olliva otsast otsani täüs päältkaemiskaamõrit.

  Tõsõs! 2002. aasta augusti lõpun masti kunstiülikooli krediit'kaardiga är säidse Kätki Maja OÜ arvõt kokko 18 630 krooni iist, tollõn majan tüüt' tuul aol Elite Clubi nimeline litsimaja. Miä om vallalõ?!

  Üteltpuult om jo halv, ku ülikuulõ rektori litsimaiu piten käümä nakkasõ.
  Tõsõltpuult – 18 630 kruuni viie kõrra iist olõ-i jo tiid mis pall'o, ku võrrõlda, et Keskeräkund vinüt' riigikogon vahtsõ aasta riigieelarvõ arotamist ja võtt' päält ekä parandusõ-ettepanõgilõ helü andmist kümme minotit vaheaigu.

  Egä sääne vaheaig massõ massumasjalõ 27 030 kruuni! Kiä sõs om suurõmb litsilüüja: kas Savisaarõ Vilja pundiga vai õnnõdu n...u-tõbinõ rektor'?! Kumb om sõs õigõmb – kas laskõ väiku raha iist hinnäst läbi tõmmada vai tõmmada suurõ papiga tervet riiki?

  A nigu nätä, käü-i kõik' Eesti «eliit'» litsimaiu piten – ku mõtõlda iks tuu pääle, kuis Jaan, Kati ja Unõ-Mati kolmõkõistõ kuun... Ja vahel kai Piilu-Jaan esi kah perrä, kas timä ärolõkil om võttin paus' olnu vai om Kati-plika umavolilidsõlt näütlejit mano võtnu.

  Om pakut vällä, et koskilt säältpuult tuu jutt vallalõ kerisigi. Selts'kunda paistu sääl õks jakkuv – üts'kõrd ollõv es'ki Hummeri-Antroopov kõrras läbi astnu...

  Kõgõ lahedamba mehe olliva as'a man õks kapo mehe – tuu asõmal, et kapo kaardiga edimäste litsimajja tormada vai esi kaamõrit üles pandma naada, lätsi nä Kati-Jaani poolõ ja võti pornolindi är!

  Õigõ mehe! Selle, et mille nä piässi telekast latsi psüühikat rikvat naisivaihtust kaema, ku uma politseiammõdi Kati tege Piilu-Jaaniga parõmbat «vahetust»!

  A vihalõ aja kah... Massumasja raha iist käüdäs litsimajan, massumasja pedä kapot üllen, a ku löüdvä hääd pornot – kas tälle sis tuud näüdätäs? Sittagi!

  Ketrasõ põrõhõlla sääl kapomajan linti seeni, kooni tuu ribadõs om ja sõs ütlese: «Juhtum lõpõtõt asitõendidõ puudumisõ tõttu!»

  A massumasjalõ jääse ärtüüdänü «Seks' ja liin», Bingo Loto, Raadio Elmar ja Peterselli Ove... A massumasjit huvida-i petersell'! Näüdäke lindi vällä!
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Vanalhalval suu kinni!
   
  Võro valla miis' valmist' hummogu turgu minekit, sääde umma puutelevankrit kõrda ja kuuld', et kana naksi aida all kaagutamma. «Jo tä iks muna munõsi, lähä tuu viil tuu kah ärä.»

  Ronõ sis miis' aida ala, sai muna külh kätte, a jäi aida ala kinni, saa-as edesi ega tagasi.

  Naas' miis' suurõn hädän Jumalat pallõma: «Suur' Jummal', sa kallis esä üllen, avida minno siist aida alt vällä, ma ehitä sino kitmises uma moro pääle kua!»

  Eks miis' kuigimuudu, kas Jumala abiga vai ilma, aida alt iks vällä sai. Naas' sis Jumala kua jaos kivve kokko tuuma, sai mõnõ tuudus, ütel': «Mina olõ vana miis', ei ma külh sullõ ei jõvva kota ehitä, las latsõ ehitäse, a mul om vaia täämbä turu pääl iks är kävvü.»
  Pand' sis hobõsõ uma puutele-vankri ette ja naas' sõitma. Vangõr' rüük' iks: «Kes tiid, kuis lätt! Kes tiid, kuis lätt!» Rüük' sis nikavva, ku sai Krõbõtski mäkke üles. Mäest ala sõitõn laul' vangõr': «Lätt, kuis lätt! Lätt, kuis lätt!» Vanamiis' pahand': «Külh ma su suu mäe all linaleotusõ veeren kinni topi, kavva sa mul tan iks röögit!»

  Mäe all oll' linaleotus. Miis' ronõ sääl vankrist maaha, püüdse neli kunna kinni ja toppõ egäle rattalõ rummu sisse üte kunna. Ja näe imeht, vangõr' jäigi vakka! Miis' sõit' edesi liina poolõ ja ütel': «Kül ma sullõ, vanalõhalvalõ, tõnõkõrdki siist linaleotusõst rohto saa, ku sa viil piässi minno irvõlõma!»

  Iheri Hilda
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Tossu Tilda pajatusõ
   
  Hää unõrohi
   
  Raudtiiammõtnigu, neli naistõrahvast, sõidi rongiga Võrolt Tal'nalõ tehnilidsele oppusõlõ. Rongiga oll' hää sõita, õnnõ üü tull' kah rongi pääl olla.

  Üts' naistõrahvas kaivas' kolleegele, et täl tulõ-i rappuvan rongin und. Tõnõ and' unõrohu tableti ja ütel',et tuust tabletist tulõ üts' väiku tükükene võtta, sis om uni hää.

  A tuu, kiä unõlda olõkit oll' kaivanu, unõht' säändse jutu ja niildse ala terve tableti. Hummogu, ku rong' oll' Tal'nahe joudnu, es saa kolleegi magajat kuigimuudu üles.

  Ku tuu oll' jala ala saanu, saadi nä tä jaama arstipunkti vällä magama. Esi mõtli, et külh unõkott' päävä pääle virgus ja oppusõlõ ilmus.

  A õdagus olõ-s magaja viil õigõlõ und täüs saanu. Jälki vinnati tä rongi ja naati Võro poolõ tagasi sõitma. Sis, ku joba Võro liinan olti, oll' naanõ joba ekamuudu normin.
   
   
  Tõmba tikku!
   
  Pääle sõta oll' eeletrivuul väega nõrk. A ilma eelektrilda oll' rassõ aolehte trükki. Tuukõrd olli Võro lehemehe kunstnik-kiränik Vahtra Jaan ja luulõtaja Tuulingu Enn.

  Üts'kõrd, ku eelektrivuulu piäaigu nigu es olõki, kammand' Vahtra Tuulingut: «Enn, tõmba tikku, ma ei näe, kas lamp' lae all palas vai ei!»
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Hüvä nõu
   
  Sibulatükü ajava külmäkapist är halva lõhna.

  ***
  Riiv' saa vahtsõst teräväs, ku hõõru taad liivapaprõga.

  ***
  Vaip saa vahtsõmba vällänägemise, ku taad ätigäviidse n'ardsuga hõõru.

  ***
  Ahokartoli saava hulga parõmba, ku tetä kartolilõ väikukõnõ lohk ja täütä võiuga, miä om segät määndsegi maitsõainõga.
   
  Kruusamäe Maimu
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!