Nummõr' 199
Radokuu 9. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Savvusann ilmaperändis!
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido värsivõistlus
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
 • Elo
   
 • Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
 •  
 • «Lemmik-poliitikus saa tuu, kiä masu är vii!»
 •  
 • 100 aastakka Taiva-Robi sünnüst
 •  
 • Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ma olõ eloaig olnu piire pääl
 •  
 • Minkas meile piksepühä
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Hää võro keele ja kultuuri tundja Kalkuna Henn-Hillar 
    
  «Võro kiil om mullõ imä rõnnapiimäga sisse söödetü, koton om tuud kõikaig kõnõldu,» selet’ Ruusmäelt peri Võro keskliina gümnaasiumi nuurmiis Kalkuna Henn-Hillar (18) tuud, et tä om kõgõ parõmb võro keele mõistja 11. klassi opilanõ.

  28. vahtsõaastakuu pääväl kõrralè Võro instutuut 8. ja 11. klassi nuurilõ võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadi «Ütski tark ei sata taivast.» Tiidmiisi pruuvi teivä 29 katsanda klassi ja 18 ütetõistkümnendä klassi nuurt.

  «Küsümüse olli külh parra pähkli, a mullõ väega rassõ es olõ,» selet’ olümpiaadi vanõmba rühmä võitja Kalkuna Henn-Hillar. «Kiilt mõista, Võromaa kihlkundõ iks tiiä, Ruusmäe koolin opas’ noid Otsa Helve. Esä om tiidnü keele riiglit kah opada, ku vaia, tä om eesti filoloog.»

  Kalkuna Henn-Hillar ütles, et timä kodokandin Ruusmäel kõnõldas inämbüisi iks võro kiilt. Eski timävannudsõ noorõ. «No ku mõni võõras om pundin, sis kõnõlõmi eesti keelen, et täl om muidu rassõ arvu saia,» ütles Henn-Hillar.

  Millest om kõgõ mõnusamb ja parõmb võro keelen kõnõlda? «No ma arva, et tuu om söögitegemine!» muheli Henn-Hillar. Nuurmiis ütles, et mõnõst as’ast om iks rassõmb kah kõnõlda: puutri ja muudsa tehniga as’ost näütüses. «A noist om ka eesti keelen halv kõnõlda, väega pall’o inglüse keele sõnnu tulõ sisse, egä as’a jaos olõ-i eestikiilset sõnnagi,» arvas’ tä.

  Henn-Hillar kandidiirse ka Uma Pido nuuri juhtõ konkursil ja oll’ kimmäs, et või võro keelen ütskõik määnest asja juhti vai iist kõnõlda. «Taa om iks mu imäkiil!» kitt’ tä.

  Ka Henn-Hillari klassisõsar Pedäjä Birgit (18) om hää võro keele tundja, tuud näütäs võistlusõl saad tõnõ kotus.

  Birgiti esä, mehidsepidäjä Pedäjä Ago, kiä pitõ pääl miilits-korsnapühkjä ammõtiga leibä tiin, kõnõlõs tuu viguri tegemise man kah iks pääas’aligult võro keelen.

  Olümpiaadilõ «Ütski tark ei sata taivast» pässi uma kooli parõmba võro keele mõistja: minevä-aastaga märdikuun olnu ütsändä võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõ kõvõmba. Võistlusõl lei üten üle 300 noorõ 23 koolist. Päält vana Võromaa oll’ võistlõjit ka Ahjalt ja Setomaalt.

  Noorõ panni kirja ka mõttit, kuis võro kiilt saasi parõmbidõ alalõ hoita ja edesi arõnda.

  Nä arvsi, et piässi olõma inämb kotussit, kon võro kiilt pruuki saa. Egän klassin pidänü läbi lugõma päält eestikiilside ka üte võrokeelidse raamadu. Võrokeelitsit telesaatit ja filme kaenu noorõ kah hää meelega ja maakunnalehen võinu olla kah üts võrokiilne nukakõnõ.


  Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadi parõmba

  11. klass

  1. kotus – Kalkuna Henn-Hillar (Võro keskliina gümnaasium)
  2. kotus – Pedäjä Birgit (Võro keskliina gümnaasium)
  3.–4. kotus – Lillmaa Keidy (Võro Kreutzwaldi gümnaasium), Ämariku Evelin (Verska Gümnaasium)

  8. klass

  1. kotus – Kirikmäe Ruti (Verska gümnaasium)
  2. kotus – Kruusamäe Laura (Verska gümnaasium)
  3. kotus – Hõrna Semmo (Vahtsõliina gümnaasium)

  Erä-avvohinna häie mõttidõ iist, kuis võro kiilt hoita ja edesi arõnda:

  Kaaristo Ardi (Pikäkannu põhikuul), Kuninga Carmen (Puiga põhikuul), Laube Valev (Varstu keskkuul), Tootsi Pirgit (Krabi põhikuul), Jaasi Anti (Ahja keskkuul), Kaupo Kersti (Vahtsõliina gümnaasium).


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!