Nummõr' 198
Vahtsõaastakuu 26. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Internet vii talokraami müüjä-ostja kokko
 • Uudissõ
   
 • Umma Pitto lätt ka tsiklimiihi kuur
 •  
 • Koori «Naasõ nurmõst» lauluproovi
 •  
 • Tennüspääväl kõnõlimi latsiga võro keelen
 •  
 • Kündlepäävä-mõtsaretk Karulan
 •  
 • Katõsa näütemängu, poolõ võro keelen
 • Elo
   
 • Pikk samm Uma Pido poolõ
 •  
 • Räpinä puutüüoppaja härgütäs kabajantsiku tüüpingi taadõ
 • Märgotus
   
 • Mustingu Ove: olõ maaga kässist ja jalust köüdetü
 •  
 • Kiilt ja põlist tarkust tulõ hoita
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Pikk samm Uma Pido poolõ
   
        
   
   
   
  Kõik neo truksa noorõ saanu pidojuhtmisõga toimõ Umma Pito juhtva Limbaku Erki, Metsuri Marje ja Otsari Lauli Žüriil oll’ nuuri ülesastmist põnnõv kaia 
        
  Tuust, kuis minevä kolmapäävä Põlvan keväjädsele Umalõ Pidolõ koolilatsi seest kats pidojuhti vällä valiti, kand ette Rahmani Jan.

  Eelmidsist päivist kikkasammu jago pikemb vahtsõaastakuu 20. päiv. Kell 9 om raudtii poolõ taivaveere pääle nõsõnu pääväkerä. Külm.

  Võro liin -21°C, Väimälä -22°C, Joosu -23°C, Vana-Koiola -24°C, Põlva -24,5°C. Määndsest kraadist koolilatsil külmäpühä nakkas?

  Täämbä valitas Põlva raamadukogon vällä Indsikurmun peetävä Uma Pido pidojuhi.

  Üts koolipoiss, üts koolitütrik. Nimä omma nuu, kiä avitasõ pido memmel Metsuri Marjel pito vitä, kõnõlõsõ midägi laulõ vahepääl.

  ***
  Põlva raamadukogo kolmanda kõrra saalin om lämmi. Või olla et kraadi poolõst nii väega lämmi ei olõki, a lämmi om kõik taa olõk. 16 koolilast taht saia katõ pidojuhi kotussõ pääle. 15 om paiga pääle tulnu. Omma nüüt, kiä rahuligult saalin tooli pääl, kiä käü kalitori pääl. Konkurss om kõva: tütärlatsil katõssa üte kotussõ pääle, poiskõisil säidse.

  Tagamõtsa Tarmo ja Trassi Raivo omma hinnäst säädnü kõrvaltarrõ juttu ajama.

  Põvvati Helje tulõ ja istus lavva taadõ. Metsuri Marje ja Ilvesse Aapo tuvvas kah pia.

  Ku om konkurss, piät jo hindaja kah olõma.

  ***
  Nakkas pääle. Pidojuhis tahtja omma pidänü är opma kats võrokeelist luulõtust ja nuu ilosalõ pääst ette lugõma. Ja kinkal tahtmist, või viil umalt puult midägi vällä valli ja ette kanda. Loositas ülesastmisõ järekõrd ja nakkas pääle:

  Lätsi mõtsa sest ma tiidse
  mõtsan kasus puravik
  tsillokõisi noid ma es putu
  võti inne jurakit...

  Ilvesse Aapo «Seene'» om selgele täämbädse päävä koolilatsi siän kõgõ popimb võrokeeline luulõtus. Tuud loetas 12 kõrda ette. Ja oh imet, tunni ao peräst omma kõik lugõmisõ loedu. Miä no saa?

  ***
  Pido lavastaja Trassi Raivo jätä ei koolilatsi niisama vahtma. Andas vahtsõnõ ülesannõ: paprõ päält tulõ maaha lukõ Runneli Hando luulõtus «Maa õnnistaminõ».

  Tuu inämb nii hõlpsalõ ei lää, ku ette valmistõdu luulõtusõ. A peris hättä kah kiäki ei jää. Žürii kuulutas vällä vaheao. Tuu kümne minodi seen märkvä nä vällä, kuis edesi minnä. Paistus, et valli olõ-i lihtsä.

  Koolilatsõ omma saalin tassakõistõ ja rahuligu. Kas nä ka sis nii rahuligu olnu, ku nä tiidnü, miä näid iin uut?

  ***
  Joba tulõgi žürii vahtsõst sisse. Trassi Raivo käest om uhja haardnu Tagamõtsa Tarmo ja rahulik pidojuhikonkurss muutus äkki supõrstaari-saatõs.

  Tagamõts kuts kõik esinejä ütekaupa ette, pallõs näil lukõ umma luulõtust (Ilvesse Aapo seene-luku inämb lukõ ei või) ja lask nigu püssäst:

  loe taad luulõtust nüüt:
  • nii, nigu sa olõs 500aastanõ vanamutt
  • nii, et Tal’nalõ olõs kuulda
  • rootsi keelen
  • olõt kaalkiräk
  • sul om kats tonni rauda mõlõmba käe otsan
  • olõt Kalõvipoig ja sul omma õkva jala maaha raodu
  • avaldat Ojari Triinulõ armastust
  • sul ei olõ hambit suun
  • sosistat nii, et hellü ei olõ, a õks om kuulda
  • a ei olõ jo kuulda!
  • olõt hindä vällämõtõld puuk ja situt luulõtusõ lugõmisõ aigu sinepit
  • olõt jõuluvana
  • sul omma pikä hiusõ nigu Ilvesse Aapol ja nuu tükvä lugõmisõ aigu tuulõga suuhtõ.

  Ja nii mugu edesi. Kiä saa rahva iist tulõma, ohkas kergendüsega. Kiä viil rahva ette lätt, pelgäs. Vai sis naard üten tõisiga.

  ***
  Supõrstaari-saadõ saa otsa. Žürii lätt arotama.

  A midä, kuis nä arotasõ? Ku ma olnu žüriin, es mõistnu ma kül kedägi valli!

  Kõik olli väega hää ja inämbüs pasnu pito juhtma. Nii et arvada om tõõsõn tarõn üts väega rassõ arotus. A tuu käü kinnitside ussi takan.

  Saalin om nätä, et suur tüü om tettü. Inämb ei piä närvin olõma. Vai siski piät?

  Pidojuhtõs tahtja saava saia süvvä ja mahla juvva. Istutas, oodõtas. A tuud oodõtut ei tulõ viil.

  ***
  «Olõmi ütelpuul,» astus Trassi Raivo sisse. Kõiki tennätäs nimmepiten, juhendajilõ ja osavõtjilõ andas avvukirä ja väiku kingitüse.

  Ku kõik nime pääle katõ omma üles loedu, kutsutas ette pido memm Metsuri Marje. Timä kõrvalõ kutsutas vällävalidu pidojuhi: Väimälä tütrik Otsari Lauli ja Põlva poiss Limbaku Erki. Vällävalidu pidojuhi kallistasõ pidomemme.

  Ei paistu, nigu kiäki olnu kurb ja lüüdü. Küländ rõõmsahe nakkas konkursi rahvas hinnäst rõivilõ pandma ja ärminekit säädmä.

  Om vahtsõaastakuu 20. päiv. Kikkasammu jago pikemb, ku eelmidse päävä. Kell om joba 1 saanu, Põlvan om külm, -17°C.

  29. lehekuul peetäs tan, Põlvan, Indsikurmu lava pääl võrokeelist laulu- ja rahvapito, Umma Pito. Teedä omma nuu, kiä nakkasõ pito juhtma. Uma Pido om no pikä sammu jago ligembäl.


  Uma Pido juhikandidaadi

  Aia Sirli (15) Vilustõ põhikuul

  Glaseri Eliise (17) Võro keskliina gümnaasium (peri Oravilt)

  Haki Mihkli (15) Põlva ütisgümnaasium (peri Haan’kasõlt)

  Hinrikusõ Henrik (15) Mooste põhikuul

  Kalkuna Henn-Hillar (17) Võro keskliina gümnaasium (peri Ruusmäelt)

  Kramp Kaspar-Oskar (10) Võro Kreutzwaldi gümnaasium

  Kürsa Kärt (16) Tarto Kiviliina gümnaasium (peri Põlvast)

  Kürsa Karl (17) Tarto Kiviliina gümnaasium (peri Põlvast)

  Liini Hedy (17) Põlva ütisgümnaasium (peri Vilustõst)

  Limbaku Erki (16) Põlva ütisgümnaasium

  Otsari Lauli (17) Miina Härma gümnaasium (peri Väimäläst)

  Pazuhanitsi Romet (15) Mõnistõ põhikuul

  Põdra Mariliis (11) Krabi põhikuul

  Rahasepä Andra (11) Põlva ütisgümnaasium

  Rohtla Janeli (15) Vilustõ põhikuul


   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!