Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  «Kama» käänd bussiruuli
   
  Valpri Liina
     
   Mitmõ omma imehtänü, kuis kats´ miist nii üttemuudu saava olla – Võro liinaliini bussijuhti Lehiste Taivot (49) om vahel Kama Kaidoga segi aet.

  Kama naabrimiis' Soe Elmar om tuud asja Taivolõ mitu kõrda nimmanu. «Ma olõ ütelnü, et Kaido om mu noorõmb veli. Tegelikult olõ-i mi sugulasõki!» naard Taivo säändse jutu pääle.

  «Ega ma es tiiä jo Kamast algusõn midägi. Asi tull' sis vällä, ku Kama Kaido poliitikahe läts'. Tõsõ bussijuhi olli mu bussi kabiini saina pääle pandnu Kama pildi. Nii ma sis sõidi tuu pildiga!» kõnõlõs tä ütest lõbusambast
  Võro bussijuhti Heliste Taivot (pildil) om vaihõl Kama Kaidoga är vaihtõt.  vahejuhtumisõst.

  Ku Kama oll' suurõst poliitikast är tulnu, juhtu kõrd sääne lugu. Sõidi bussiga
  kodo Vilja uulitsahe, roolin oll' Taivo. Mukka üten tull' bussist maaha naabrimaja vanamiis'. «Noh, nüüd ei jää muud üle, ku barankat käändä!» targut' vanamiis' ja kai bussilõ perrä.
   
  Taivo, kiä om üts' kuvvõsttõiskümnest Võro liinaliini bussijuhist, sõit paarimehe Mutsu Matiga pikä tüüpäävä seen uma Volvoga läbi mitusada kilomeetrit. Ku võrrõlda Ikarusõga, om Volvo nigu üü ja päiv – Ikarus oll' külmäkambrõ.

  Liinaliine ja liinalähküid bussiliine om Võrol üttekokko kuus'. Kõgõ kavvõmba küünüse Parkseppä ni Kasaritsa Sika ja Tulba küllä. Pääle tuud tulõ tüüpäivi õdakil sõita liini nummõr' 43. Tuuga sõitva Sõmmõrpallo ja Osolahe päämisdelt nuu, kinkal tüükotus om Võrol vai latsõ tagasi kodo muusiga- ja spordikoolist.

  Taivo kõnõl', kuis vahel om nuuril pall'o elolusti koolipääväst üle jäänü. Ega tuust midägi halva ei olõki. Lugu püürd kur'as, ku bussi om seestpuult lahut – mäkerdet vai istmidõ päält rõivast vallalõ kakut. A lahkjilõ midägi ei tetä.

  Päädispetser' Margi Heli, kinkaga taa teema sai kah üles võet, ütel' vällämaalt saad bussõ kotsilõ: omma kül inne sõidun olnu, a häste hoiõdu. Mi inemiisi arusaaminõ om tõistsugunõ. Bussi kõrranolõmisõ iist vastutas bussijuht'.

  «Bussijuhil piät silmä iin ja takan olõma,» arvas Taivo uma tüü kotsilõ. Üttemuudu piät tiil ja inemiisil silmä pääl hoitma.

  Mõtõ piät kah väega kipõlt juuskma. Kiräpääl käänd' hildaaigu Navi puult tulnu kaubaauto Taivo bussilõ tii pääle risti ette. Oll' lõunaaig ja buss' koolilatsi täüs. Häste läts', Taivo joud' õnnõtusõ är hoita. Murõt tegevä pümme bussipiätüse ja helkäjäldä tiikäüjä. Hull aig tulõ sis, ku «must iä» tii pääl om.

  Talvõl lumõga jälh põh'ostasõ päämurdmist lumõhangõ. Võrol om mitmõl puul tiid praavitõt. Mõnõl puul om tii ahtambas tett: kats' suurt sõidumassinat üts'tõsõst müüdä ei päse. Nii om Olevi uulitsan, kon bussi 1 ja 5 sakõst kokko trehväse. Suu pääl sekäs äkilidses aet kõnnitii nukk.

  Taivo luut, et kõrda saa ka Kreutzwaldi ja Luha uulits ni tiilõigu tõsõlpuul raudtiid. Nüüd vii buss' inemise õkva haigõmaja ussõ ette. Muidoki omma sõitja rahul. A bussijuht' ei saa egäkõrd piätüsest vällä sõita, selle et sõiduauto om ette säet. Jah, es'ki politsei api om vaia lännü.

  Taivo juttõ kullõldõn saat arvu, et bussijuhi elo ei olõ määneki miilakminõ. Hummogu piät varra üles nõsõma, õdagu ei saa inne kodo, ku kassa om üle ant, buss' kõrda tett ja platsi pääl. Ku õdagudsõn vahetusõn kell kümme tüü lõpõs, sis pääle tuu lätt viil tunn'. «Siiä om tultu ja siist om mintü. Vana olõja omma pidämä jäänü,» tiid Taivo, kinkal hindäl ärmineki plaani ei olõ.

  Tä tull' autobaasi bussi pääle 1993. aastal. Paar' aastat vahepääl vidi muial hakkõpuitu müüdä Eestimaad lakja. Tull' baasi bussi pääle jälh tagasi. Inne autobaasi tulõkit oll' sohvõr' EPTn ja vidi turvast tuukõrdsõlõ suurõlõ kodomaalõ.

  Taivo om olnu autojuhis ja ka traktoristis. Timä kodokant' om Põlgastõ mõisan. Joba väikun pois'kõsõn tüüt' koolivaheaol kolhoosin «põka» pääl. Maalats' pidi varra tüüle nakkama.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!