Nummõr' 195
Joulukuu 1. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hindä tettüisi rahvarõividõga Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Hurda kodotalo sai vahtsõ vällänägemise
 •  
 • Kanepi segäkuur om 125aastanõ
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti kogokunnast ja luudusõst
 •  
 • Kõivu Madissõ loomingu päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Jutu periselost lämmistäse hinge
 •  
 • Ellu jääse nuu keele, midä noorõ inemise tahtva kõnõlda
 • Uma Lehe
  suur jutuvõistlus
  2009
   
 • Uma Lehe rekord-jutuvõistlus: 147 võistlusjuttu 50 kirotaja käest!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Kalkuna Mati: ma piaaigu nigu eläsi tuu Saimaga kuun
 •  
 • Juhtkiri: Jutuvõistlus om üts jago kultuuriluust
 • Ruitlase jutt
  Üts küsümüs
  Perämäne külg
   
   
  Uulitsat piät valima!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, prügükoll 
    
  Võron käü prügüsõda. Hädä ei olõ sukugi tuun, et liin situs ülearvo pall’o. Suur liin süü pall’o ja tuuperäst piätki takastpuult kah pall’o vällä tulõma, esiki masu aigu, ku suuhtõ om väega veidü panda.

  As’a tege keerolidsõs tuu, et raisakotka ei mõista kuigi kõkkõ tuud suurt asku, midä pidänü kõigilõ jakkuma, umavaihõl är jaka...

  Tülün om kõgõ suurõmb jagõlõja prügüfirma Jõgõva Elämine. Tõnõ (kellele mu meelest liiga tetäs) om Ragn-Sells. Ma vali kõiki asjo iks nime perrä! Nime perrä om loogilinõ, et seon tülün tulõ hoita Ragn-Sellsi poolõ: ask tulõ elämisest vällä saia ja olõs hää, ku kohegi muialõ, ku tõistõ elämiste. Näütüses Jõgõva Elämiste.

  Jõgõval om hindälgi asku küländ, mille tä piäsi viil Võro umma hindäle tahtma? A masu aig om ja nüüt ihutas hammast nii tuu pääle, miä inemisele sisse lätt, ku tuu perämädse pääle, miä vällä tulõ.

  Murõ om ka tuun, et aktsiaselts Jõgõva Elämine tüütäs Jõgõva liinan aadrõssi Betti Alveri 2 pääl. Ma mõtlõ, et nii kuulsa ja hüä luulõtaja nimega uulitsalõ ei tohe esiki sülädä, mis sis viil prügividämisest vai sinnä prügividämisfirma tegemisest kõnõlda.

  Mille Jõgõva Elämise nimeline firma ei olõ näütüses Jõgõva liinan Jõõ uulitsan? Ka jõõ tsolkminõ om kuritüü, a mitte sõski nii suur, ku Alveri Betti nime teotaminõ.

  Kiä Alveri Bettit ei tiiä, sõs Talviku Heiti perrä tulõ õks tutva ette? Betti oll’ timä naanõ. Ellivä häste, nikani ku Heiti Tsiberin Tjumeni oblastin är kuuli. Heiti oll’ kah nii hää luulõtaja, et timä naasõ nimega uulidsa pääle om prügufirma tegemine sama hää ku kuritüü eestläisi kultuuriaoluu vasta.

  Võro liin ei olõ jo Kreutzwaldi uulidsa pääle määnestki pasalato lasknu ehitä? Kreutzwaldi uulidsa pääl om politsei, spordikuul, spordiplats...

  Esiki vinläse pei Kreuzwaldist luku: vinne aol oll’ uulidsa pääl ülepää kõgõ tähtsämb asotus – sõakomissariaat.

  Parhillanõ Võro liin om lauluessä nii kõvva avvostanu, et muut’ esiki liikmise timä nimelidse uulidsa pääl katõsuunalidsõs... A Jõgõval ei avvosta kiäki mitte ku midagi. Meil om suvõpääliin, Räpinä om olnu mõtsapääliin, Põltsamaad om nimmat veinipääliinas... Jõgõvat ei olõ viil sitapääliinas nimmat, a ma praavida seo luuga tuu as’a är!

  Ma muido monopollõ ja võõramaa firmasit ei salli, a seokõrd kisk mu süä iks tävvega Ragn-Sellsi poolõ: nimä omma Võrol Pikk uulits 4. Tuu, et nimä hinnäst Kreutzwaldi vai Koidula uulitsalõ sisse säädnü ei olõ, näütäs sügävät lukupidämist liina vasta ja huulmist paikkundligust kultuurist ja perimüsest.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!