Nummõr' 193
Märdikuu 3. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Võrol tulõ Valgõ käsitüünäütüs
 •  
 • Härgütedi ettevõtjas saama
 •  
 • Lindora laada pääl
 • Elo
   
 • Sõamiis – kimmäs ammõt
 • Märgotus
   
 • Rammuli Tiit: jahimiis es pidänü tsia tettüt kahh’o ütsindä kinni masma!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Uma Lehe 2009. aastaga suur jutuvõistlus!
   
  Uma Leht kuulutas vällä joba viiendä periselt juhtunuisi juttõ võistlusõ. Loodami, et ka seo kõrd saadõtas meile hulga hääd lugõmist. Parõmba jutu trükümi är 2010. aastaga joosul. Noidõ kirotaja saava honorarri kah.

  Seo kõrd oodami võistlusõlõ kolmõ sorti juttõ:

  1.Periselt juhtunu nal’akas lugu

  Või kirota juttõ nal’aliisist johtumiisist hindä perren, tutvidõ-sõpruga juhtunuist vipõruisist, kala- ja jahimehenall’u, bussin, tohtri man ja muial kuultuisi ummamuudu jutuajamiisi jne.

  Väega omma oodõdu kirätüü tohtridõ, bussijuhtõ, autopoodi kaupmiihi ja tõisi käest, kink tüü man pall’o rahvast käü ja egä päiv midägi nal’alist sünnüs. Jutu piäsi olõma periselt juhtunu (vähämbält piäsi kirotaja tuud esi uskma). Anekduutõ pallõsi mitte saata!

  2. Periselt juhtunu tõsinõ, piaaigu uskmalda lugu

  Egä inemine tiid vähämbält ütte luku, miä jääs elos aos miilde, olku tuu sis hindä vai tõisiga juhtunu. Tuu või olla kurblinõ, oppusõga, saatuslik vai muido esimuudu lugu, millest uman tutvustsõõrin pikkä aigu kõnõldas. Lugu, midä om rassõ vällä märki, a kae, ummõhtõ om periselt juhtunu.

  3. Lugu hindä vai tutva inemise parhillatsõst elost «Kuis ma (tä) ilma tüüldä jäie ja miä päält tuud saiõ».

  Lugu või olla nii nal’alinõ ku väega tõsinõ!

  Kuis juttõ saata:
  Egä inemine või saata nii pall’o juttõ ku taht. Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun ilmunu.

  Egä jutt võisi olla kas eräle fail (ku saadõtas e-kiräga) vai kirotõt eräle paprõ pääle.

  Egän jutun piäsi kimmähe olõma kirän säändse as’a: päälkiri, mis aastal (ku ei mälehtä täpsele, sõs umbõs) lugu juhtu, täpsä kotussõnimi, kon lugu juhtu, jutu tegeläisi õigõ nime (NB! ku tahati, et lehen olnu teil vai ti juttõ tegeläisil tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu eräle luu lõppu mano!).

  Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Eri sortõ juttõ juttõ hindas 6liikmõlinõ þürii eräle.

  Jutu saatkõ: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus. Oodami juttõ nikani ku 17.11.2009!

  Parõmbilõ kirotajilõ omma vana Võromaa ettevõtja avvohinnas vällä pannu hulga ummi ja häid asjo!

  Pääavvohind:
  Üts päiv katõlõ
  inemisele Verska
  sanatooriumin!


  Uma Lehe toimõndusõlt saa egä jutuvõistlusõlõ kirotaja Võro-Seto tähtraamadu 2010 ja om oodõtu jutuvõistlusõ pitto 4. joulukuu pääväl.

  Parõmbilõ omma avvohinnas ka Uma Lehe hammõ ja koti, raamadu, vana Võromaa sainakaardi ja priikutsõ 2010. aasta Umma Pitto.

  Uma Lehe toimõndus


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!