Nummõr' 191
Rehekuu 6. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanaimä imä iist
 • Uudissõ
   
 • Oppi olõ-i kunagi ilda
 •  
 • Tulõ kuvvõs võrokiilne Täheke
 •  
 • Põlva latsiaia laat mänguplatsi hääs
 • Elo
   
 • Vanavanaesä jälgin ollõmeistris
 • Märgotus
   
 • Midä arvasõ valimiisist paikligu elo iistvidäjä?
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Midä arvasõ valimiisist paikligu elo iistvidäjä?
   
  Inne valimiisi vanal Võromaal
   
  Uma Leht tahtsõ teedä, midä märgotasõ paigapäälidse tegijä tulõvaidsi valimiisi kotsilõ. Toimõndus valõ egäst vana Võromaa umavalitsusõst vällä üte inemise, kedä teedäs nii paiga pääl ku kavvõmbalgi. Ütski noist inemiisist esi valimiisil ei kandideeri.

  PEEDOSAARÕ KAISA uursõ kõigi käest vastust küsümüisile: 1. Mink perrä olõti vällä valinu tuu inemise, kinkalõ annati valimiisil uma helü? 2. Mändse omma kõgõ tähtsämbä as’a, midä ti kodovalla- vai liinavolikogo piässi muutma vai parõmbas tegemä?
   
  Mõnistõ vald
  Mändmetsa Maido
  (45), Varstu kooli direktri (eläs Sarun):

  1. Vali tuu perrä, kelle mõtõ valla arõngu kotsilõ mullõ kõgõ parõmb tunnus.

  2. Kõgõ alus om ettevõtlusõ tugõminõ maal. Ku om tüüd, om inemiisi, ku om inemiisi, sis om latsi ja ku om latsi, sis omma ka kooli ja latsiaia.

  Taheva vald
  Ranniku Silva
  (37), Harglõ kooli direktri:

  1. Iks tuu perrä, mis om täl plaanin tetä haridusõ vallan. Piämi iks säändsit inemiisi tugõma, kes meid tugõva.

  2. Meil ei olõ tüüstüisi ja tüüldä inemiisi om väega pall’u. Siiä valda tulõssi projektõga rahha tuvva, mitte lainada. Õnnõs om tuud meil iks tettü kah: kõik suurõmba huunõ omma remondidu projektiraha abiga.

  Karula vald
  Tanilasõ Enno
  (44), Karula keriguopõtaja:

  1. Vali säändse inimese, kiä pidä umast vallast ja kodupaigast, om tuu hääs midägi iks är tennü juba.

  2. Piäs hoitma naid asju, mis omma oleman. Ja sis kaia, kuis naid parembas tetä.

  Täämbä tulõ siin maal hoita kultuuriellu, kuuli ja inemisi, et nä är ei lääsi. Rahvas taht maalõ jäiä, ku siin midägi tetä om. Ja kuul om tõnõ asi, midä tulõ hoita ja vahtsit oppajit tuvva.

  Antsla vald
  Kroonmäe Aivar
  (53), kaitsõliitlanõ:

  1. Ma inemist valima ei lää, ma vali iks nimekirja. Ma mõtlõ iks joba laembalõ, vali ilmakaemisõ perrä.

  2. Hää om, ku vallan om sändsit inemiisi, kes mõistva projektõ kiruta ja nii valda rahha tuvva. Mina olõssi tennü Antsla vallalõ ettepanõgi Urvastõ vallaga kokkuminegi kottalõ. Et tetä tagasi Urvastõ kihlkund.»

  Urvastõ vald
  Prisko Mart
  (70), kaitsõliitlanõ ja vanno asjo otsja:

  1. Mina vali iks tuu perrä, kiä om tegijä. Mitte tuu, kiä õnnõ kõnõlõs. Parõmb olkõ veidemb, a kvaliteetsembä kandidaadi. Ma lugõsi kõigi programmi läbi. Kirän om iks väega pall’u jamma. Ma vali tuu nimekirä, kellel om reaalnõ programm. Mi vallan kõnõldas joba vahtsõt nall’a: tõsõ lubasõ ehitä jalgrattatii Vahtsõ-Antslast Urvastõhe, a Keskeräkund võtt as’a kõvõmbalõ ette: nä ehitäse tankitii Pihkvast Talinadõ!

  2. Tetä olõssi pall’u, a kõik jääs iks raha taadõ.

  Sõmmõrpalo vald
  Plangi Urmas
  (40), transpordiettevõtja:

  1. Vali tuu, kes iks tege midägi ja kes om veidikesegi ausa.

  2. Laristaminõ lõpõta! Valitsõmiskulu väikumbas! Tuu raha, mis perrä jääs, anda latsiaia ja teie ehitämise jaos.

  Kanepi vald
  Kõivu Ele
  , käsitüümeistri ja -oppaja:

  1. Ma vali iks inemise perrä: kedä iks häste tunnõ.

  2. Ma arva, et prõlla mi vallan kõik as’a tüütäse ja vallajuhi mõistva umma tüüd. Ma olõ-i kimmäs, kas vahtsõnõ luud parõmbalõ pühk.

  Valgjärve vald
  Hausenbergi Arvo
  (47), põllumiis:

  1. Ma ei tiiäki viil, kedä vali. Neo valimisloosungi, mis siin omma, omma aost aigu käünü, midägi vahtsõt ei olõ. Ma tahassi kuulda säänest valimisreklaami, et kes kauplõsi rohkõmb Eesti riigi rahha siiä veeremaalõ. Toolõ inemisele annassi õkvalt uma helü.

  2. Tukõ tulõssi kõiki, kes midägi tuutva. Ettevõtlus tuu rahha sisse ja maalõ ello. Noorilõ perrile tulõssi anda võimalus siin maal ellä.

  Kõllõstõ vald
  Ojatammõ Heilo
  (55), Tamme Pagari umanik:

  1. Kiä midägi om är tennü ja om olnu ka joba volikogon.

  2. Siin om inämb-vähämb kõik jutin. Latsiaiakotussõ omma, bussi sõitva, tii omma hää ja linnuliiklust meil jo vaia ei olõ. Egä inemise mano ka ei saa jo bussi sõitma panda. Kes taht tüüd tetä, tuu löüd tüü ja tege ka tüüd. A ma olõ kolm-neli kuud otsnu tüülist, olõ-i koskilt võtta!

  Mooste vald
  Puniste Sirje
  (52), Mooste põhikooli direktri:

  1. Iks tegemiisi perrä vali.

  2. Meil elo kiis siin. Hariduselon om kah siinmail kõik häste. Mu peräst võissi kõik niimuudu edesi minnä, nigu seoniaoni om olnu.

  Põlva vald
  Valsi Aile
  (40), Himmastõ kooli oppaja, kaitsõliitlanõ:

  1. Ma arva, et vali iks inemise hindä perrä ja tuu perrä kah, mändsen eräkunnan tä om.

  2. Inämb võissi märki latsi ja nuuri pääle. Muido läävä jo noorõ siist är. Ka noorõ perre võisi tähelepandmist saia.

  Põlva liin
  Raudnagla Rain
  (39), ettevõtja:

  1. Ma olõ-i viil ütski aasta valimah käünü. Ku esi seo as’aga köüdet ei olõ, sis seo ei huvida kah. A timahava kandidiir liinavolikokko üts mu sõbõr. Ma viil pitsidä tedä, et midä ma saa tuu iist, ku ma tedä vali! Äkki käänd mõnõ otsussõ mullõ hää kandi pääle? Ma olõ jo kapitalist, mul omma väega materiaalsõ huvi! Tuuperäst saaki-i ma ka esi kandidiiri: nakka äkki esi kah kõrvalõ pandma sääl! (muhelõs).

  2. Pall’o om raha takah kinni. Iistvõtjit inemiisi om vaia, kiä võtva rahva kokko ja niimuudu ütenkuuh saava inemise nii uma uulidsa ku kõik muu kõrda tetä, midä vaia.

  Laheda vald
  Määri Andres
  (36), Vana-Koiola kultuurimaja juht:

  1. Vali tuu perrä, kuis inemine mi vallah kõgõ rohkõmb abis võissi olla.

  2. Piässi kaema, kuis nuurilõ rohkõmb tegemist saia. Et näid pääle kooli lõpõtamist iks valda tagasi meelütä. Vaia om inemiisi, kiä tüüd tegevä ja massõ masva. Vanõmbidõ inemiisi iist om siin häste huult kantu. No om vaia nuuri perrit tukõ.

  Lasva vald
  Kostini Valeri
  (45), tsirgutalo peremiis:

  1. Märgi viil, kedä ma vali.

  2. Vallaello tulõ arõnda nigu ütte tervet, et es tulnu vähä, luiga ja havvõ efekti.

  Võro vald
  Palo Agu
  (56), mõtsaülemb:

  1. Ma piä iks tuud inemist tundma ja tiidmä, vali tuu perrä, midä tä seoniaoni om tennü.

  2. Prügümajandus om käest är lännü pääle Räpo prügümäe kinnipandmist. Kuna ma esi mõtsamiis olõ, sis ma näe, mis sünnüs tuu pääle! Võro valla ja liina pääle om vaia üts kõrralik jäätmejaam valmis ehitä, kohe inemise saasi ka uma massinaga ligi. Valla teid võissi kõrran hoita ka kavvõmbin kotussin.

  Võro liin
  Räime Tõnis
  (37), politsei vanõmbkonstaabli (pallõl’ kirota, et vastas nigu kodanik):

  1. Ma vali nimekirä perrä. Kae, määne om seo eräkunna platvormi sisu ja ku tegijä saa olla tuu miiskund, kes är valitas ja tüüd tegemä nakkas.

  2. Mullõ om süamelähküne sotsiaalala. Minno huvitas, ku häste mõistõtas raskuisin inemiisi avita. Tuu kotsilõ tahassi ka eräkundõ valimisplatvormõst seletüst saia. Võro liina majandamisõ man tulõ kimmäle kokko hoita. A niimuudu, et raskuisin inemiisist üle ei sõida.

  Rõugõ vald
  Valge Väino
  (56), Sadramõtsa külävanõmb:

  1. Tuu inemine, kedä vali, piät mõistma arvõsta kotusõpäälist ellu ja murrit ja iks ka lihtsä inemiseni jõudma.

  2. Meil olõ-i midägi hullu. Ku om murõ olnu tii vai millegi muuga, om vald iks vasta tulnu.

  Varstu vald
  Mürgü Marje
  (33), Krabi külätiatri vidäjä:

  1. Tuu inemine om tegüsä olõmisõga ja mõist üten kõnõlda, mis halvastõ om ja tulõ parõmbas tetä. Tuu, kes volikogun suud valla ei tii, tuust ei olõ kassu kah!

  2. Transport vallakeskustõ om vilets. Liinibussiga saat sinnä poolõ katsa aigu hummugu, sis om vallavalitsus viil kinni. Ja buss tulõ niimuudu tagasi, et olõ-i kimmäs, et uma as’a aetus saat tuu aoga. Inimese omma ka vallaarstiga hädän. Ku jäät kolmapäävä haigõs, sis inne Varstulõ tohtri manu ei saaki, ku järgmäne tõsõpäiv.

  Haani vald
  Saarõ Helgi
  (45), Hartsmäe talo leevämeistri:

  1. Seo inemine piät ausa ja õiglanõ olõma. Kaema, kuis tõsõl kah lätt, mitte õnnõ hindäl.

  2. Mis vallah om vaia parõmbalõ tetä, tuud piässi miihi käest küsümä. Mu ku naasõ kohus om iks koto kaia.

  Misso vald
  Lutsu Lembit
  (54), Misso savitüüstüse juht:

  1. Vali tegemiisi, mitte jutu ja lubahuisi perrä.

  2. Vallavolikokko saava inemise piässi luuma köüdüsse vallarahva ja volikogo vaihel. Rahvaga piässi rohkõmb läbi arotama, mis ette võetas ja mis planeeritäs. Seo om kõgõ alus.

  Vahtsõliina vald
  Otsa Hannes
  (29), puutüümeistri:

  1. Tuu perrä, midä tuu inemine seoniaoni är tennü om.

  2. Ettevõtlust tulõ edesi arõnda. Tuu and jo kodovallalõ vurtsu mano.

  Orava vald
  Hanschmidti Lea
  (50), Orava latsiaia juhataja:

  1. Kes iks valla hääs joba midägi inne om tennü.

  2. Piässi kaema, kuis projektõga ja muud muudu valda eurofondõst rahha mano saia. Rahha jo liigus, om vaia õnnõ projektikirotajit, kes mõistva rahha vällä aia.

  Veriora vald
  Suur Olev
  (42), ettevõtja:

  1. Ku iks tiiä inemist ja tuud, mis tä varramba tennü om. A säänest joht ei taha, kes om jätnü uma lubahusõ täütmädä!

  2. Vald võissi veidükese rohkõmb ettevõtjidõ ja rahvaga asju arota. Kõgõ kuulõt vahtsist projektõst läbi valla lehe vai koskilt muialt. A sis või joba ilda olla, ei pruugi inämb ratta pääle saia. Volikogo võissi veidikese kavvõmbalõ kaia, mitte õnne tuud, et raha ja massu õigõ ao pääle peräle jõudva. Võissi ettevõtjit veidikese ka tõistmuudu tukõ ja olga ala panda.

  Räpinä vald
  Lepiski Arvi,
  luudusõmiis:

  1. Vali inemise, kedä iks tunnõ, kelle tegemiisi ja üllenpidämist tiiä.

  2. Mi vallah om välla kujonu kats-kolm kotust, kohe lätt rahakõist rohkõmb, a olõs nä valla veere pääl suvõl üte kõrragi teid hööveldäsi! Vai sis talvõl tulõ viil katõ päävä peräst tuu sahk, ku helistät!

  Meeksi vald
  Saksoni Claid
  , põllumiis:

  1. Valima ma ei lää. Ma ei saa jo üteldä, et üts inemine om halv, tõnõ hää!

  2. Näi naabrivallan poodisaina pääl kuulutust, mille pääl oll’ kirän, et vallatüütäjä om teenindäjä ja piät rahva poolõ näoga olõma. Millega tä sis seoniaoni om olnu? Tagaotsaga vai??? Ma olõ külh saanu vallast kõik, mis vaia.
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!