Nummõr' 191
Rehekuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanaimä imä iist
 • Uudissõ
   
 • Oppi olõ-i kunagi ilda
 •  
 • Tulõ kuvvõs võrokiilne Täheke
 •  
 • Põlva latsiaia laat mänguplatsi hääs
 • Elo
   
 • Vanavanaesä jälgin ollõmeistris
 • Märgotus
   
 • Midä arvasõ valimiisist paikligu elo iistvidäjä?
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Oppi olõ-i kunagi ilda
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Aasta opja Valbi Aili uut Luutsnigulõ vahtsõt seldsimaia 
    
  Parhilla om täüskasunu opja nätäl: uma kodo lähkül saa egäsugutsit vahtsit ja esieräliidsi asju oppi, avvohinna omma saanu timahavadsõ parõmba täüskasunu opja.

  Võro maakunna ja ka terve Eesti aasta opjas valit Haani valla Luutsnigu raamadukogo juhataja ja küläseldsi vidäjä Valbi Aili (46) opsõ timahava suuri inemiisi oppamist ehk peenembä sõnaga andragoogikat. Täl om plaan uman kodokandin tõisi oppama naada.

  «Ega taa kerge ei olõ jah, kavvõst om kävvü. Ma valisi Pärnu grupi, olõssi võinu Tal’na uma valli. Es taipa bussiliiklust kaia inne ku paar päivä inne oppusõlõ minekit, sis oll’ hiitümine sääne, et jätä vai minemäldä,» kõnõl’ viie latsõ imä Valbi Aili tuust, et Läti piiri veerest kavvõlõ opma minemine olõ-s joht kerge.

  Valbi Aili unistas joba tuust aost, ku Luutsnigu vahtsõnõ seldsimaja peräkõrd valmis om. Sinnä taht tä opikua tetä.

  Seldsimaia oodõtas Luutsnigu kandin väega. «Seo aasta saimi projektiirmises rahha, tulõvaasta tahtnu ehitämises kah saia,» kõnõlõs Aili.

  Opitsõõrõ omma Luutsnigu kandi inemise inne kah tennü: näputüüd, korvikudamist, plaanin om seebikiitmine. «Hingekangast kudimi kah minevä talv,» ütles Aili, kiä om advendikogohusõ liigõ.

  Ello Luutsnigul tä igäväs ei piä: «Mu lats ütel’ ilustõ, et sääl om kimmäs olla. Om külh maanukakõnõ, a tegeligult om sääl illus ellä.»

  Põlva maakunna aasta opjas sai Kanepi kooli vinne keele oppaja Põdra Ella (41), kinkast uman koolin luku peetäs: minevä kooliaasta valiti tä sääl uma kooli aasta oppajas. Üle-eestilidsel opja valimisõl sai tä eräpreemiä.

  Seo nätäl kõrraldõdas mitmõl puul vanal Võromaal oppuisi suurilõ inemiisile.

  Näütüses saa Räpinäl oppi hummõn portsõlanmaali, ülehummõn klaasvitraaži ja riidi viltmist. 8. rehekuul om Vana-Antsla kutsõkeskkoolin täüskasunu opja päiv tervele perrele, muuhulgan saa oppi pottsepätüüd.

  Oppuisi kõrraldõdas ka mitmõn raamadukogon.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!