Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Äpärdüs must’kamõtsan
   
  Liberi Malle
   
  Tuu võisõ olla vast 2003. aastaga suvõl, ku võtsõ sõbranna üten mõtsa must’kit korjama:ütsindä jo ikäv minnä.

  Minnä oll’ kolm kilomiitret. Must’ka massiva sis katõssa kruuni kilo. Pangitävve iist oll’ saia 64 kruuni.

  Lätsimi rattidõga. Algusõn oll’ hõrrõ värk. A sis löüdsemi hää platsi. Korssimi massinaga.

  Mu seldsilisel olli määndsegi pikä pemberkpüksi humanitaarist ostõdu. Kuuma ilma peräst es olõ tä näile midägi alla pandnu.

  Korssi, korssi ja kõrraga kai: sõbrannal püksi lahki lännü ja mullõ vahtsõ vasta pal’as persepuul.

  Ma naarsõ põlvilõ maan, sõbranna naard’ mukka üten, ka põlvilõ maan. A tä es saa as’ast arvo, es tiiä, midä ma naara.

  Tsipa aigu võtt’, ku ma põhjust üteldä sai. Sõbranna tõmmas’ sis püksi maaha, nii olli katski, et edeots ka lahki.

  Kässe minnu kodu pükse perrä minnä. Ma es olõ nõun – mul oll’ õnnõ puul pangi marju. Korssimi sis iks pangi täüs. Õnnõs oll’ täl pikk pluusõ, mis midägi iks är käkse.

  Kodo sõitõn kässe tä mul rattaga takan sõita, et olõs iks kimmäs, et midägi ei vilgu.
   
   
  Tossu Tilda pajatusõ
   
  Halv külätii
   
  Süväl Vinne aol käve Võromaa üte piiripäälse külä noorõ sakõstõ läbi Läti nuuriga. Tuud nimmati rahvidõ sõprusõs.

  Läti poiss, kiä päält tandsuõdagut oll’ uma eesti silmärõõmu kodo saatnu, kaivas’ hummogu, et külän omma väega halva tii. Pall’o ahtagõsõ, nii et kattõ jalga ei saa kõrvuisi maaha panda.

  Tuu jutt paistu Võromaa külänuurilõ muidoki ülearvo ands’ak.

  Perän tull’ vällä, et lätlane oll’ pümmen õigõ tii päält är essünü ja külä pindremaa pääle trehvänü.

  Niimuudu tä sääl lavaraamõ piten magamiskotussõ poolõ ukõrd’. Pääleki oll’ noorõl mehel pää armastusõst ja ohtralõ juudust kodoõllõst segäne.

   
  Võro liina 225. sünnüpäävä viktoriin
   
  1. Määne näist om Võro liina tunnislausõ?
  a. Üts ummamuudu liin
  b. Tan liinan võit pruuki võro kiilt
  c. Uma ja hää liin

  2. Võro liin telse 220. juubõlis uma ollõ (tetti 4000 pudõlit). Kuis oll’ tuu ollõ nimi?
  a. Hüvä kraam
  b. Hää juuk
  c. Võro ollõkõnõ

  3. Kiä om parhilla kõgõ vanõmb Võro liina inemine (100aastanõ)?
  a. Kütke Marie
  b. Tikmani Salme
  c. Raudsepä Julie

  4. Mändsit nimmi om umal aol kandnu parhillanõ Jüri uulits?
  a.Georgi ja Lenini
  b. Lenini ja Stalini
  c. Aleksandri ja Nikolai

  5. Määndse uulidsa nuka pääl oll’ kuulsa Tiganigu puut?
  a. Kesk ja Riia
  b. Petseri ja Riia
  c. Gorki ja Riia

  6. Määne luulõtaja elli Võrol (1900–1919)? Timä luulõlõ om viie tennü Sisaski Urmas, tuu kanti ette Vabahussamba vallategemisel.
  a. Adsoni Artur
  b. Lattiku Jaan
  c. Lõo Jaan

  7. Mitu kõrda om Võrol olnu Vabariigi valitsus?
  a. 3
  b. 2
  c. 1

  8. Mille «pääliin» om Võro liin olnu?
  a. koolipääliin
  b. rahvatandsupääliin
  c. poodipääliin

  Küsümüse tekk’ Perämädse Ene

  Saatkõ vastussõ är ildampa 19. põimukuu pääväs: info@umaleht.ee vai Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin. Kolm parõmbat vastajat saava avvohinna nii Uma Lehe toimõndusõ ku ka Võro liinavalitsusõ käest.

  Uma Lehe toimõndus

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!