Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Lustligu perimüsmuusigu Võrolt
   
  Harju Ülle
  Ojari Triinu
    
   
  Fibrill folgipido aigu Villändin (kuralt puult kaiõn): Visnapuu Mait (22), Kersna Henri (22), Mängli Aksel (23), Veski Kadri (19), Meeliste Siim (21) ja Rosina Viljar (21). Pundin mängvä viil ka Piho Mats (19) ja Randvere Maaren (17) 
    
  Ansambli Fibrill om Võro nuuri punt, miä mäng kirivät instrumentaal-perimüsmuusikat. Viimäne suurõmb mängmine oll’ näil 23.–26. hainakuul Villändi folgipidol.

  «Villändin läts’ meil väega häste, rahvas ja õhkkund oll’ õkvalt sääne, määne meile miildüs,» kitt Fibrilli vidäjä Visnapuu Mait (22), kiä mäng pundin viiolit.

  Timä sõnno perrä pidävä näide pundi mängmisest kas peris noorõ vai sis vanõmba inemise. Et Fibrilli fänne siän om ka halli pääga tädikeisi, tuust om Maidul õnnõ hää miil.

  Fibrill käü nuuri hindä jutu perrä kuun muusigategemise lusti peräst. Bändi «pesä» om Võro muusigakoolin. Kaemalda tuu pääle, et mitmõ noorõ opisõ Võrolt kavvõl, Tarton ja Tal’nan, löüdäs iks aigu kokko kävvü.

  «Olõmi kõik ütest kandist peri, meil om ütitsit sõpru ja oppajit ja mi saami ilmaas’ust üttemuudu arvu. Põh’aeestläne om õks hoobis tõistmuudu elläi, ku proovin nall’a viskat, pruugi-i tä arvugi saia, et nali oll’,» seletäs Visnapuu Mait tuud, mille nuuri võrokõisi punt kuun püsüs.

  Fibrill mäng lustlikkõ lukõ. «Huina-muina värk meile ei miildü,» seletäs Mait. «Hää kipõ lugu om näütüses «Rukkilõikuse polka». «Haani mehest» om meil kah kipõ variants tettü.» A kontsõrdi aigu tetäs iks vaihepääl ka mõni rahuligumb lugu – käe väsüse muido väega kipõst mängmisest är.

  Mille olõ-i pundi nimi Folgiselli vai midägi muud lihtsämbät, a om sääne veidü ands’ak Fibrill? «No ku viis aastakka tagasi oll’ vaia bändile nimme otsi, sis ma löüdse seo bioloogiaraamatust, tuu tähendäs ütte juppi molekulist vai midägi säänest,» tunnistas Visnapuu Mait. «Pingnaabri Henri kitt’ tuu hääs ja nii seo nimi sai.» Mait mõista-i seletä, kuimuudu fibrill ja perimüsmuusiga umavaihõl köüdedü omma, a lupa tuu seletüse vällä märki, selle et nime kotsilõ küsüjit om joba peris hulga olnu.

  Et Visnapuu Maidu imä Mare om aastit Võro poissõkoori juhtnu, sis esihindäst mõista laul Mait parhilla ka nuuri miihikoorin üten kolmõ Fibrilli-sõbraga.

  A perimüsmuusigat tä jättä ei taha. Maidu sõnno perrä om perimüsmuusiga viimätside aastidõga Eestin väega võimsas mängit ja parhilla popi-rockiga sama pulga pääl. Tuud näütäs kasvai setopoissõ pundi Zetod (Fibrilli suurõ sõbra!) hää minek.

  «Pall’o andsambli ja ka Uma Pido omma perimüsmuusikat kõvva tutvambas tennü,» kitt Visnapuu Mait. «Õnnõ tuust om hallõ, et meil Eestin saa-i perimüsmuusikat tõisi Euroopa riikega samal tasõmõl oppi. Villändin om külh hää oppus, a oppajist om puudus.»

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!