Nummõr' 186
Hainakuu 28. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildinäütüs Võromaa latsi juttõ perrä
 • Uudissõ
   
 • Võro ja tõva keele vägi ütenkuun suurõ lava pääl
 •  
 • Tulkõ Oravilõ Kaika suvõülikuuli!
 •  
 • Kõivu Madis sai kanepidse hammõ
 • Elo
   
 • Hurda Jakobi jalajälgi pite
 •  
 • Kikkaseenekuning lää-i kodo veidemb ku viie kilo siiniga
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Ivar: Põllumajandus ei saa ilmangi otsa!
 •  
 • Mi taha-ai Karulalõ Otõmpääd!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
  Tulkõ Oravilõ Kaika suvõülikuuli!
   
  Klaasi Urmas,Kaika suvõülikooli rektor
   
   
   
  Kaika suvõülikooli rektorin om mul au ja väega hää miil kutsu kõiki 7.–9. põimukuul Vahtsõliina kihlkunda Oravilõ.

  Kaika suvõülikuul om iks vanna Võromaad piten ümbretsõõri käünü, 21. ülikuul om jõudnu rikka kultuuriluuga kanti: Oravilõ.

  Kõrraldaja omma kokko pandnu sisuka kava, mõni tähelepandminõ tuust: tunnõt oppaja ja kodo-uurja Lübecki Helve juhatas meid Orava aoluu ja kultuuriluu ratu pääl. Orava kandist peri ohvitsiir Kunnasõ Leo kõnõlõs Orava ku piiriviirse ala sõaaoluust. Oravat teedäs ku raudtii- ja teie sõlmpunkti, tuust kõnõlõs Rääski Mairo.

  Esierälidse kaemisõ all om Vahtsõliina kihlkunna kiil ja kotussõnime, Orava külä Tsiberin, mõisa- ja sovhoosiaig Oravil.

  Kalla Urmasõ juhtmisõ all kullõmi hummogust tsirgulaulu ja laulami ka esi nii Urmasõ ku Järgi Urve vidämisel. Õdagist näütäse hinnäst lava pääl Orava rahvakultuuri kandja ja puulpäävä ka Krabi külätiatri.

  Olõ-i Kaika suvõülikuuli vastavõtmisõ katsit egä perän eksämmi – tulkõ julgõhe! Egä tulõja saa anda uma jao tuus, et võro kultuur vanal Võromaal iks edesi püsünü ja kasunu.

  Vanal Võromaal omma täämbä kultuuripiiri, mitte administratiivpiiri. Kultuurilinõ ütenolõminõ ja seo tundminõ võiva anda uskmalda suurõ väe üleilmastuvan ilman toimõ tulõmisõs.

  Inemise liigutasõ näppu ja kõnõlõsõ läbi Interneti uma kaaslasõga tõsõl puul maakerrä. Kõik vähämbält pruuv’va kõnõlda inglüse kiilt.

  Olõ-i tuu halv, a pelgä, et meile olõ-i viil peris teedä, et võimi ilma põh’alda massikultuuri katlan rahvana är kaoda. A ku hoiami uma keele, meele ja kultuuri alalõ, sõs mi joht är ei kao.

  Mõnõ aasta iist, ku olli Põlva maavanõmb, ütli ma Kaika suvõülikoolin Valgjärvel vällä mõttõ, et võisi tetä võrokiilse- ja miilse laulupido: et takast tougada tuud, midä Kaika suvõülikuul ja vana Võromaa seldsi kimmämbäs ehitäse: tetä Eesti kultuuri elojõudu rikkambas läbi võro vaimu. Midä mitmõsugutsõmb om üts kultuur, tuud inämb om täl elojõudu. Edimäne Eesti üldlaupido 1869. aastal tekk’ eestläisi ku rahva kujonõmist kimmämbäs ja kipõmbas. Sama sõnomi kandja võissi olla ka Uma Pido.

  Nii mõnõngi mõttõn olõ-i pall’o ka mi alma materi Tarto ülikooli võrdlõminõ Kaika suvõülikooliga.

  Näemi Oravil!
   
  21. Kaika suvõülikuul Oravil 7.–9.08.2009 kava:
   
  Riidi, 7. põimukuu päiv

  11 Sõit vällä buss Võro kerigu mant (NB! Pilet 30.-)
  12 Sõit vällä liinibuss Põlvast (pilet 31.-)
  10.24 Sõit vällä rong Tartost (pilet 44.-)

  Suurilõ

  14 Suvõülikooli vallalõ tegemine, teretäs rektor Klaasi Urmas
  15 Lübecki Helve: Orava seldsi- ja kultuurielo, aoluu perräkaehus
  16 Kooli muusõumi- ja kodoluutarõ kaeminõ üten Lübecki Helvega
  16.30 Jüvä Sullõv: Vahtsõliina kihlkunna keelest
  17 Saarõ Evar: Orava kandi kotusõnime, Orava õgadumeresoomõ keelih
  18 Korbi Anu: Orava külä Tsiberih
  20 Orava latsõ, rahvamuusigu, rahvatandsja, kirämehe ja - naasõ.

  Latsilõ

  15 Opikäük Silmäviilätte mano, Tudõrna raudtiitammi, kääpit ja Piusa kuupõ kaema. Piätüs Vana-Kordo elopaigah ja Oravil Vabahussõa samba man


  Puulpäiv, 8. põimukuu päiv

  Suurilõ

  7 Tsirgulaulu kullõminõ Orava järve veereh
  9 Ütehkuuh laulminõ Kalla Urmasõ vidämisel
  9.30 Kiristaja Arvis: Vahtsõliina khk vanõmbast aoluust arkeoloogia perrä
  10.30 Rosenbergi Tiit: Vahtsõliina Liphartdi ja Orava mõisa
  11.30 Sulõ Aivar: sovhoosiaig Oravil
  12 Kunnasõ Leo: Orava läbi sõa-aoluu
  14 Bussisõit Orava kanti pite
  19.30 Krabi külätiatri näütemäng «Ummbele vigatse pruudi vol 2»
  21.30 Simman pundiga Anna Minna

  Latsilõ

  9.30 Liiva värmmine päälelõunadsõ liivatrükü jaos
  10.30 Matkamängu ja tegemise
  14 Tutvas saamisõ mängu
  15 Tüütarõ: liivatrükk, koorõlahutaminõ, margapuuga kaaldminõ


  Pühäpäiv, 9. põimukuu päiv

  Suurilõ

  9 Ütine laulminõ Järgi Urve vidämisel
  9.30 Lübecki Helve, Reimann-Truija Nele, Salve Kristi: Vana-Kordo Vivva päält ja timä kuulsa kuulutusõ
  10.30 Saarõ Evar: Oravilt peri lavastaja Sepä Pauli perekunna lugu
  11 Rääski Mairo: Orava teievõrk ja raudtii
  11.30 Järveküle Rein: Piusa jõgi, kala ja veski jõõ pääl
  12 Uuringust «Midä oodõtas kultuurist võro keele- ja kultuuriruumih?»
  12.30 Arotus võro keelest ja meelest
  13.15 Suvõülikooli lõpõtaminõ

  Latsilõ

  9.30 Muinasjututunn Jansonsi Silvi ja Ojari Triinuga
  10.30 Ärarvamisõ mäng


  Kõikaig om nätä: Orava kultuurimajah om Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ ja Võromaa kindakirjo näütüs, Orava koolih muusõumi- ja kodoluutarõ.

  Teedüst saa Laanemaa Kai käest tel 524 2025, kai@polvamaa.ee vai Ojari Triinu käest tel 5332 2153, www.voroselts.ee.

  NB! Bussisõidu- ja söögisoovist andkõ Laanemaa Kailõ kimmähe teedä inne 4.08!

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!