Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Võrokõisi himo verd anda ja tuuga tõisi avita oll’ nii suur, et doonorist tekkü peris jär’ekõrd 
    
  Minevä kuu perämäidsil päivil oll’ Võro keskliinan suur larm. Suur rohilinõ telk oll’ pistü, mängiti muusikat ja hõigati viil mikrofonist vahelõ kah. Lätsi uurma, mis pido sääl käü ja tull’ vällä, et niimuudu kutsuti inemiisi verd andma.

  Üritüse pääkõrraldaja ja Põh’a regionaalhaigõmaja doonorlusjuht Lombi Ülo (55) kül võro kiilt es mõista, a tuust huulmada saimi jutu pääle. Sai teedä, et edimädsel pääväl käve doonoritelgin verd andman 62 inemist ja tõsõl pääväl 74. «Ku rehkendä, et üte inimese antu verega saa pästä mitmõ inemise elo, sis omma võrokõsõ joba pästnü keskmädse külä,» kitt’ Lombi Ülo mikandi hää süämega inemiisi.

  Parhilla suvõl liigus doonoritelk Ülo ja timä abiliisi abiga Eestit piten. Lombi Ülo kõnõl’, et doonoritelki tulõ hulga sändsit inemiisi verd andma, kiä tuud muido ei tii ja ettevõtmist võit tuuperäst kõrdalännüs pitä. «Seo tuu tõtõst kokko hulga doonorit, esieränis säändsit, kiä edimäst kõrda verd andva,» selet’ tä. Pääle naati katõ aasta iist üten Kaitsõjõudõ päästaabiga, Võrol olti edimäst kõrda.

  Võrokõisi kotsilõ tulõ pääkõrraldaja suust õnnõ kittüst: «Väega sitkõ rahvas om. Eelä oll’ ütel naasõl tsipakõnõ halv, a tuud iks juhtus. Võrokõsõ omma ka torõda ja lahkõ.»

  Ku ma kah joba sääl telgin nõnnapiten olli, sis pruuvsõ esi kah uma naha pääl perrä, ku rassõ vai hirmsa seo doonorlus sis om.

  Kõgõ edimäne samm om tuu, et pidi är täütmä suurõ lehe, kon oll’ pall’o küsümüisi. Tuu pääle läts’ 15 minotit. Edesi oodi järekõrran – ega ma sis ainumanõ inemine sääl es olõ.

  Edesi kai tohtri mu hemoglobiinitasõt ja är määräti ka veregrupp. Kätte anti pakk kõrrõmahla ja pallõldi tuu är juvva.

  Kaeti kässi: kas võtta hää vai kura käe päält, ja panti sis sängü.

  Nõgla sissetsuskaminõ oll’ külh tsipa vallus, a nii jälle es olõ, et olõs võinu är koolda. Kätte tsusati pall, midä pidi kõrraperälidselt pitsitämä. Egä tsillokõsõ ao takast käve ka tohtri ja küsse, kuis mul om ja kas kõik om iks kõrran. Es jõvva silmägi kinni panda, ku joba sulatõdi verekoti toro kokko ja mähiti käsi kinni. Kästi viil tsipakõnõ pikuta.

  Ku pistü sai, pallõldi valli lavva päält hindäle midägi meeleperäst. Ma sis võtsõ iks suurõ šokolaadi – magusasõbõr nigu ma olõ. Es olõki tuu vereandminõ nii jälle, ello ma jäi, jäivä tõsõ kah ja aigu läts’ umbõs puul tunni.

  Ma sis iks mõtli, et kiusasi veidükese ka tõisi telki tulnuid inemiisi ja ajasi näil iks vererõhu korgõs! Piirivalvja Oru Maili (29) Võrolt om umma verd andu aastast 2002.

  «Eks tuuperäst tulli ka täämbä, et käü kõgõ taad tegemän,» kõnõl’ Maili. Timäle miildüsegi sändse kampaania inämb: polikliinikun saa verd anda kimmäl pääväl ja kelläaol ja kõigilõ neo ao ei passi.

  Ka lillipoodi müüjä Leisi Helene (55) Võromõisast om joba vana doonor. «A mul om iks mitu-mitu aastat vahelõ jäänü,» ütel’ tä.

  Timä tiid vereandmisõ tähtsüst uma kurva kogõmusõ päält. «Umalõ tütrele tetti kõrd vereülekannõ,» om Helene helün seoniaoni värinät.

  Ka Helene es tahtnu minnä polikliinikuhe verd andma. «Seo massipsühoosiga lää iks rohkõmb üten!» naard tä.

  Võro poiss, kaitsõliidumiis Tiksi David (19) näkk’ liinan telki ja mõtõl’, et võinu kah verd anda. «Hirmu joht es olõ. Doonor olla om avvuasi,» oll’ David kimmäs. Tä tiidse ka tuud, et doonorlus pidi verd parandama. Davidilõ miildüs kah sääne vereandmisõ üritüs rohkõmb ku haigõmaja mano minek. «Eestläne ülepää lätt harva arsti mano.

  Sääne massiüritüs om iks parõmb,» arvas David. «Esäl kunagi Vinne aol oll’ vaia vereülekannõt, a muido olõ-i mi perekunnan antut verd vaia lännü.»

  OÜ Lõunalaenud juhatusõ liigõ Riivitsa Tanel (27) tull’ verd andma kodanigu kohusõtundõst. «Äkki ma pästä kellegi elo,» ütles juristist nuurmiis. «Juhtus jo iks autoõnnõtuisi ja muud säänest.

  Seo om iks illos asi elo pästmises. Äkki kellelgi lätt mu verd rohkõmb vaia.» Tanel selet’, et vereandminõ and nii hää ja värski olõmisõ, et nigu vahtsõnõ inemine olnu.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!