Nummõr' 184
Piimäkuu 30. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Maas’ka rikkust tarrõ ei tuu
 • Uudissõ
   
 • Kas järvi pääl marutaminõ tulnu är keeldä?
 •  
 • Illos küläpäiv ilmataadi kiustõ
 • Elo
   
 • Sõamäng staabist kaiõn
 • Märgotus
   
 • Hainsalu Lehte: lõuna puul om aigu ja inemist peetäs inemises
 •  
 • Eläjide ja tsirkõga üten
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
  Kirä Kaasanist
   
  Kas järvi pääl marutaminõ tulnu är keeldä?
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Inne jaanipäivä kihot’ üts jetimiis täüs-kipõga õkvalt Tamula ranna veeren edesi-tagasi. Et säänest pilti saia, es pia sukugi pääle pasma – lätsit järve viirde ja sääl tä oll’gi 
    
  Kas moodoriga massinidõga sõitminõ Tamula ja tõisi suurõmbidõ järvi pääl tulnu är keeldä – taa küsümüs kisk inemise kattõ leeri.

  «Ainukõnõ moodoriga asi Tamula pääl võinu olla vetelpästepaat!» om Võro pensionäri, inneskidse Akadeemiä-aokirä toimõndaja Tani Agu kimmäs saisukotus.

  Vanaherrä om seletänü keskkunnaammõtin ja kirotanu eski Lõunalehte Võro maavanõmbalõ avaligu kirä, mille pidänü Tamula järve moodoriga sõiduriistust puhtas tegemä. Suvõl segävä vii pääl kihotaja tsuklõjit, häötäse kalamaimõ ja tsungva madala järve põh’ast üles muta. Tuu jälki pand vetiga parõmbalõ kasuma.

  «Tahetas, et Võrolõ tulnu inämb turistõ, a kiä taht tulla, ku tan om sama plärrin nigu egän suurõmban kotussõn ja huligaani kihotasõ eski vett piten?» küsüs Tani Agu ja seletäs, määndsit tä om Roosisaarõ silla man nännü: «Pangarüüvli näoga jämme kaalaga kiilaga jõmmi!»

  Tani om ka talvidsõ ijäraa-sõitmisõ vasta: auto- ja tsikli segävä järveviirsit inemiisi ja lahkva suusaratu.

  Ku tervüsligu elo sõbõr Tani olõ-i sutnu vällä märki, mille piät mõni inemine moodoriga riista sällän ümbretsõõri kihotama, ku omma jo olõman suusataminõ ja sõudminõ, sis om ka noid, kiä marutamisõst suurt rõõmu tundva.

  «Laus-ärkiildmist ma õigõs ei piä,» kaits moodorispordihuviliidsi Võro maavanõmb Tuliku Ülo. Timä om otsustanu, et suvõl või moodorsõidukidõga Tamula ja Vagula pääl sõita, talvõl või tõisi järvi pääl kah, a suurõmba üritüse jaos piät kõrraldaja eräle lua küsümä. Inne lua andmist küsüs maavanõmb ka keskkunnaammõdi käest nõvvo.

  «Pääasi, et õlli maaha ei aia ja pall’o kipõstõ ei sõidõta, politsei ja keskkunnainspektsioon kaesõ tuu perrä. Ku kõva või mürrin olla, et tuu inemisele halv ei olõ, om kah jo kirän,» seletäs maavanõmb.

  «Kimmäle om inämb ku üts noid, kiä järvi pääl sõitmisõ peris är kiildnü, a saman tahtva krossisõitja talvõl ijä pääl triini ja omma ka suvidsõ üritüse, midä oodõtas.»

  Keskkunnaammõdi Võro,Valga ja Põlva regiooni juht Poltimäe Ena ütles, et parhilla keskkunnaammõt siski kaald tuud, et suurõmba kimamisüritüse Tamula järve päält Vagula pääle kammanda.

  Suvitsidõ sõiduriistu kotsilõ arvas tä, et kesk järve võinu moodorpaadi jo sõita külh ja tuu om Tamula-Vagula pääl lubatu kah: 200 miitret pilliruust kavvõmbal vai ku tuud olõ-i, sis järveveerest.

  A murõt tege järve veeren madala vii seen marotaminõ: üten paigan om kohakudu, tõsõn tsuklõja, ujosõ pardsi ja luiga... Maavanõmb lupa sõita sirgõlt, 10 km tunnin sõidus lubatuhe paika, a kiäki õigõlõ valva-i, kas nii ka tetäs.

  «Lahendus olnu tuu, et liin tege kõrda kimmä platsi, kost sõiduriista järve pääle sõita võiva,» ütles Poltimäe Ena. «Üts kotus om mõtõld Võlsi tii viirde gaasitehassõst tsipa edesi, tõnõ Roosisaarõ silla viirde.»

  Et Tani Agu olõ-i ainukõnõ, kiä Tamula pääl kihotamisõ vasta sõdi ja vaiõlust om olnu ka tuuga, et kas kõrkjidõ vällävõtminõ pand sinivetiga kipõmbalõ kasuma, sis plaan keskkunnaammõt telli järvetiidläisi käest põh’aligu uurmisõ, kuvõrd üts, tõnõ vai kolmas asi järve-ello mõotas. «Ku rahha andas, sis õkvalt teemi taa as’a är,» lupa Poltimäe. «Projekti joba teimi, a masu tull’ vahelõ ja KIKist mi tuujaos rahha es saa. A proovimi edesi!»   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!