Nummõr' 182
Piimäkuu 2. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laada-nädälilõpp
 • Uudissõ
   
 • Friisi tulli Hollandist võrokõisi kaema
 •  
 • Kindakirju-raamat
 •  
 • Seto jutussõ DVD pääl
 •  
 • Käsitüümeistride andmõkogo
 • Elo
   
 • Kodotoetusõga terve kodo kõrda
 • Märgotus
   
 • Koto kaidsa ma esi!
 •  
 • Kaska Valev: ku sinno kotost vällä aetas, nakkat jo vasta!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts mälehtüs
  Aholammi
  Perämine külg
   
  Koto kaidsa ma esi!
   
  Ku olõt joba Kaitsõliidulõ näpu andnu, sis olõt iks kõgõ hingega seen
   
    
   
  Peedosaarõ Kaisa, naiskodokaitsja 
    
  Ku kaitsõministri Aaviksoo Jaak 22. lehekuul Võromaa ello uurman käve, sis trehvsi ma kah üte kokkosaamisõ mano.

  Sääl kõnõl’ ministriherr luu tuust, kuis ütskõrd tull’ timä mano tsillokõnõ hiina naanõ, kiä oll’ vast aokiränik. Kõik küsümüse olli täl paprõ pääle ummi hieroglüüfega kirja pant. A sis tull’ Aaviksoolõ suurõs üllätüses ette üts tutva sõna: «kaitsõliit».

  Tuu tsillokõnõ hiina naanõ oll’ kuuldnu, et meil eestläisil om pääle kaitsõväe ka kaitsõliit ja et seo pidi väega suur ja kimmäs olõma.

  Ministriherrä Aaviksoo es ollõv tahtnu naasõ pääd segi aia ja kitnü takka, et jajah, kaitsõliit om meil väega kimmäs ja võimsa!

  Kae, sääne lugu, a egäl juhul olõ ma kah sääl «kimmän ja võimsan» ütisüsen.

  Täpsembäle Naiskodokaitsõ (NKK) liigõ. Õnnõ aastakõnõ külh, a tuu iist üts toimõndamist täüs aasta. Olõ käünü laskman, staabiassistendi kursuisil, vandõ olõ andnu, et kaidsa Eesti riiki, ja pall’o muud. Ku aigu inämb olnu, käünü vast kõik kursusõ ja oppusõ läbi, nii pall’o ku näid tetäs: naiskodokaitsjidõ seltsin nakka-i ilmangi ikäv ja ütenkuun teemi pall’o är.

  Võro naiskodokaitsjit om 50 ümbre. Kõik nä omma hindäle kimmä ala valinu: meditsiin, söögimajandus, side jne. Ma olõ koolitõt staabiassistent ja mu ala omgi staabitüü. Staap om sääne kotus, kost käü kõik läbi: kõnnõ, kaardi, käsu ja hulga paprit.

  A mille ma uma vaba ao säändse as’a pääle panõ? Kas midägi muud sis olõki-i tetä vai? Om iks, a mu jaos om uma riigi kaitsminõ tähtsä.

  Ma taha kah tuu hääs uma osa anda. Ütlemi, et tulõ sõda, kas ma piässi sis õkva edimädse Roodsi laiva pääle juuskma vai? Kiä kaits sis mu pereht? Iks ma esi. Ja tuuperäst olõgi vast kõgõ inämb NKK liigõ.

  Muidogi om tuu kah tähtsä, et koton joba üts «laigulinõ» om. A timä om kaitsõväeläne – edimäne, kiä lätt Eesti riigi iist vällä. Mi, kaitsõliitlasõ, joosõmi appi, ku vaia om.

  Ma tahtsõ tuud kah pruuvi, et mis tunnõ om püssä käen hoita ja ku rassõ om iks üü läbi üllen olla. Sai kõik neo tahtmisõ kätte ja kai, et olõki-i nii jälle ku kõnõldas.

  Ku joba olõt kaitsõliidulõ uma näpu andnu, sis olõt kõgõ hingega iks seen, arva ma.

  Looda, et pääle seod märgotust taht viil hulga naisi mi mano tulla. Võtami kõik lämmäle vasta! Ja mine tiiä, vast saa ma aastidõ peräst eski kaitsõministris…


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!