Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
    
   
    
   
  24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
   
      
   
   
      
  24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv. Tuud peetäs mi kandin, vanal Võromaal, iks egäl puul ja pidolidsõlt. Urvastõ rahvas pidi aastapääväpido joba pühäpäävä, 21. radokuul är. Mustmaa Ulvi kõnõl’ sääl umast vahtsõst raamatust «Läti lood» (kurakätt pildil, sällän omma täl sinimustvalgõ rõiva, õnnõ tuust olõ-i mustvalgõ pildi päält arvo saia). Urvastõ kandist peri, parhilla Otõpää miis Rõõmu Volli (häädkätt pildil) mängse kannõld.

  Harju Ülle
   
   
  Juhtkiri:Uma Leht 200
   
  Kae, kos aig lindas iks kipõstõ: seo leht ti käen om joba Uma Lehe 200. nummõr. Põimukuun saa Uma Leht kümme aastakka vanas.

  Tuu aoga om pall’o muutunu. Ku inemise saiva lukõ võrokeelidse aolehe edimäidsi numbrit, sis üteldi meile peris sakõst, et «mõista-i kuigi taad lukõ!» Võrokeelidse jutu lugõminõ oll’ iks harinõmalda, miä tuust, et inemine tuud kiilt egä päiv kõnõl’.

  Parhilla tuud vaivalidsõ lugõmisõ juttu inämb väega ei kuulõ. Inemise omma lugõmisõ är opnu. Viie aastaga iist tekk’ SaarPoll suurõ uurmisõ ja tuust tull’ vällä, et ekä Uma Lehe nummõrd lugõ 32 000 inemist. Arvada, et lugõjit olõ-i täämbädses pall’o veidembäs jäänü.

  Sammamuudu omma inemise är opnu võro keelen kirotamisõ: Uma Lehe jutuvõistlus lätt kõgõ suurõmbas, minevä-aasta lõpun saadõti võistlusõlõ rekordarv, 147 juttu.

  Noid, võrokõisi hindi elost peri juttõ, loetaski mi lehest vast kõgõ suurõmba himoga. Ruitlasõ juttõl om muidoki viil inämb avvostajit.

  A loetas ka tõisi asjo ja peris sakõst omma inemise ütelnü, et Uma Leht om ainumanõ leht, mille nä veerest-veereni läbi lugõva.

  A mi märgotami tan lehetoimõndusõn, et tahtnu tetä iks viil parõmbat lehte. Tuuperäst om seon, 200. Uman Lehen ka väiku küsümine lehe kotsilõ: miä miildüs, miä miildü-i ja minkast mi võinu inämb kirota.

  Meil olnu armõdu hää miil, ku ti, hää lugõja, tuud vaiva es pelänü, küsümüisile uma vastussõ kirotanu ja meile är saatnu! Olõmi tenoligu egä arvamisõ ja nõvvoandmisõ iist. Ärke peläke ka kriitikat tetä – ku iks mõni asi vastakarva om, sis andkõ tuust julgõhe teedä. Püvvämi hinnäst paranda! Jäämi vastussit uutma!

  Harju Ülle, päätoimõndaja

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!