Nummõr' 193
Märdikuu 3. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Võrol tulõ Valgõ käsitüünäütüs
 •  
 • Härgütedi ettevõtjas saama
 •  
 • Lindora laada pääl
 • Elo
   
 • Sõamiis – kimmäs ammõt
 • Märgotus
   
 • Rammuli Tiit: jahimiis es pidänü tsia tettüt kahh’o ütsindä kinni masma!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Uma Pido võtt huugu
   
  Allasõ Tiia
    
   
  Laulu «Ütsik täht» laulva Põlva muusigakooli opilasõ, kiä tahtva umma kuuri vai ansamblit tetä.. Rammuli Tiit uma jahitaksi Eediga. 
    
  Simunapäävä õdagu hel’osi Põlva kultuurikeskusõn umakiilse laulu: kultuuri-inemise võti kokko kolmõ suurõ pidoga laulu-aasta ja teivä otsa valla vahtsõlõ: koori lauli tõõsõ Uma Pido laulõ vagivahtsõst noodivihust.

  Edimädse har’otamisõ-kontsõrdi laulsõ valla Põlva muusigakooli latsikuur, kõlasi «Ütsik täht» (Kolga Raimondi sõnno ja Kalkuna Mari viie pääle).

  Kas Põlvan om tegünü vahtsõnõ latsikuur, uursõ luku juhatanu Ratassepä Estri, Põlva Muusigakooli direktri käest. «Saa-i peris nii viil üldä, a tullimi veidemb ku kuu aigu tagasi kokko, et tutvusta vahtsõ Uma Pido latsikuurõ laulõ. Ja nüüt latsõ ütligi: mi võinuki koori tetä!» kõnõl’ Ratassepä Ester. «Ku kuuri tulõ-i, sis ansambli teemi kimmäle!»

  Kontsõrdil lauli Põlva muusigakooli latsikuur, Põlva vaimuligu laulu seldsi kammõrkuur Maarja (juhat’ Ratassepä Ester), Põlvamaa miihikuur (juhati Määri Andres, Oviiri Aino ja Jõgi Riivo), Põlva naisikuur ja segäkuur «Kevadised hetked» (juhat’ Tammeoru Saidi).

  Kontsõrdil mängevä süämlidselt kuun Pruusa Signe viiolit ja Tartese Heino lõõtsa. Pidoõdagut juhtsõ Põvvati Helje.

  Põlva maakunna lauljit, tandsjit ja pillimängjit tennäti kolmõ tinahavvadsõ suurpido – maakunna laulu- ja tandsupido «Meri on, meri jääb...», Peipsiviirside maakundõ laulu- ja tandsupido ja muidoki üldlaulu- pido ni tandsupido – iist.

  Tenosõna ütli ka Põlva maavanõmb Sibula Priit, Eesti laulu- ja tandsupido tsihtasotusõ juht Maatee Aet ja Põlva maakunna umavalitsuisi liidu juhatusõ esimehe asõtäütjä Needo Ülo.

  Põlva kandi muusigarahvas näkk’ är ka tulõvadsõ Uma Pido lavastaja Trassi Raivo, kiä lubasi tulõvadsõl pidol ütte-tõist põnõvat kaemisõs.

  Uma Pido pääiistvõtja Ojari Triinu nimmas’, et tulõval Umal Pidol om inneskistviisi iks tuu, et kõik laulu omma umakiilse.

  Tähelepandmist jagus kõigilõ vana Võromaa kihlkundõlõ. Kõik laulusõna omma jo sündümisest saadik võrokeelidse: naid pido jaos mõnõst tõõsõst keelest ümbre pantu ei olõ.

  Vahtsõnõ om tuu, et ku edimädses Umas Pidos oodõti miihi laulma kuuri «Mehe mõtsast», sõs no omma oodõdu ka naasõ kuuri «Naasõ nurmõst».

  Kuna Eesti rahva muusõum võtsõ uma 100. aastapäävä tähistüses tsihis saia Eestimaal paika kõiki aoluuliidsi kihlkundõ piirisildi, sis jaetas ka tõsõ Uma Pido rongikäük kihlkundligult.

  Päält Võromaa katsa kihlkunna rahva astva setokõsõ «Seto sõsara ja vele» sildi all, muu eestimaaladsõ ni nuu, kiä tiiä-i, kost nä peri omma, löüdvä uma kotussõ plakadi «Sõbra ja sugulasõ» mant.

  Põlva Maavalitsusõ haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakunna juhataja Aasa Piitre jaos om tähtsä tuu, et 155 aastakka pääle Põlvan peetüt edimäst Eesti laulupühhä peetäs Põlvan tõnõ umakiilne Uma Pido.

   
    
  «Naasõ nurmõst» ja «Mehe mõtsast» Umma Pitto laulma!

  Õkvalt pandas kokko projektikuurõ «Naasõ nurmõst» ja «Mehe mõtsast» tõsõl Umal Pidol laulmisõs. Oodõtas lauluhelüga naisi ja miihi nurmõst, mõtsast, küläst ja liinast, noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä! Opitas är naisi- ja miihikuurõ laulu ja naisi/miihi osa ütiskuurõ laulõn Umal Pidol laulmisõs (29.05.2010 Põlvan Indsikurmun).

  Naisi edimädse kokkosaamisõ omma 9. 11 kell 18 Võro Kandlõ kultuurimajan ja 10. 11 kell 18 Põlva kultuurikeskusen. Viil laultas timahava 7.12 Võrol ja 8.12 Põlvan. 2010. aastal jakatas pruuvõga kooni Uma Pidoni kõrd kuun.

  Miihi edimäne kokkosaaminõ om 15. 11 kell 16 Vana-Koiola rahvamajan. Seo aastak saias kokko viil 6.12. 2010. aastal jakatas pruuvõga kooni Uma Pidoni kõrd kuun.

  Teedüs: Tammeoro Saidi, tel 509 7391 (Põlva naasõ), Ilvese Helga, tel 528 3549 (Võro naasõ), Määri Andres, tel 528 4859 (mehe) ja www.umapido.ee.
   
    
    
  Juhtkiri: Ku laulda mõistat – Umma Pitto!
   
  Ku sul om lauluhellü ja miildüs laulda võrokeelitsit laulõ, sis massa-i käest laskõ võimalust laulda keväjä Indsikurmu püüne pääl tõsõl Umal Pidol.

  Parhilla kor’atas rahvast kattõ esieräliste kuuri: naisist pandas kokko laulukuur «Naasõ nurmõst» ja mehe saava üten laulda koorin «Mehe mõtsast».

  Mitmõ laulumehe, kiä edimädsel Umal Pidol lauli koorin «Mehe mõtsast», ütli, et näil oll’ päält tuud uskmalda hää ja väkev tunnõ. Usu, et nuusama mehe omma ka seokõrd platsin. Tõsõ – tekke perrä!

  Harju Ülle, päätoimõndaja   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!