Nummõr' 179
Mahlakuu 21. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Toetus avitas nuuri talonikke
 • Uudissõ
   
 • Põlvan laulti tulõvadsõ Uma Pido laulõ
 •  
 • Koolilatsõ kujutasõ ilmaluumislegendi
 • Elo
   
 • Vanavanaesäst pojapojani – kõik Kaarli
 •  
 • 8. põlvõ Tõnisõ nimi kaubamärgi seen
 • Märgotus
   
 • Kiho Toomas: juuri tundminõ and inemisele mano sisemist kimmüst
 •  
 • Latsil om vaia tsirkõ ja lilli
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Nimi lätt põlvõst põlvõ edesi
  8. põlvõ Tõnisõ nimi kaubamärgi seen
   
  Valpri Liina
      
   
   
  Kasõ Tõnis pidä umma koto väega ilosas ja hääs paigas, kost tedä mändsegi nipiga liina elämä meelüta saa-i Kolm põlvõ Kasõ Tõnissit 1983. aastal 
      
  Mõnõn perren om illos kommõ anda edenimme põlvõst põlvõ edesi: vanaesält esäle, esält pojalõ. Seon lehen tulõ juttu katõst sändsest perrest.
   
  Vana Võrumaa veere pääl Hargla kandin kasusõ suurõ mõtsa. Sääl eläs Taheva mõtskunna kavvaaignõ mõtsaülemb Kasõ Tõnis (52) vai Tõnis Säitsmes: seon suguvõsan om kokko katõssa põlvõ Tõnissit.

  Alustusõs küsü säitsmendä Tõnisõ käest, kas kuulsa telemiis Kasõ Tõnis om tä sugulanõ. «Sedä om innembki küstü. Ei, ei olõ!» ütles sugupuu- ja nimehuvilinõ Tõnis vasta. Kasõ Tõnissit om timä teedä Eestimaa pääl vähämbält kümmekund.

  Tõnisõ nime peräst naas’ki timä imä Alviine (78) sugupuu-uurmisõga pääle. Teedä om katõssa põlvõ Tõnissit, a vanavanaesä Tõnisõst (1874–1950) pääle om Tõnisõ nime saanu kõgõ vanõmb perrepoig.

  Vanavanaesä esi oll’ uman perren kõgõ noorõmb poig. Tuu Tõnis oll’ puutüümiis. Timä rahupaik om Suurõ-Jaanin, viiemeistride Kappõ kõrval.

  Vanaesä Tõnis (1910–1944) oll’ piinü tisleritüü tegijä. Tä jäi perämädsen suurõn sõan kaoma, nii et ummi kõgõ noorõmbit latsi, 1942. aastal sündünüisi katsikit – poiga ja tütärd – es näeki. Esä Tõnis (1933–1985) oll’ ammõdi poolõst keevitäjä.

  Kasõ Tõnis (1957) pidi kommõt avvo seen ja pand’ ka pojalõ nimes Tõnis (1979).

  Ülikooli majandusharidusõga poig, kiä uma perrega eläs Nõon, om Tõnissidõ rian katsas. Timäl om kats tsillokõist tütrekeist: kolmõaastanõ ja aastanõ.

  «Tä või uma nime üle uhkõ olla: mi konsultatsioonifirma kaubamärk om TK8, mis tähendäski nii mitmõndat Tõnis Kaskõ,» kõnõlõs Tõnis. Sääl firman nä poja Tõnisõga tassakõistõ kammandasõ.

  Kujondõdu sugupuu, mille harrõst om iinpuu juttu, kinkse vanaimä Alviine pojapoig Tõnisõlõ mõni aasta tagasi 25. sünnüpääväs.

  Pääliinast mõtsu keskele

  Kuis esä puult Mulgi ja imä puult Hiiumaa juuriga Tal’na poisist Kasõ Tõnisõst lõunaeestläne om saanu?

  «1980. aastal lõpõti EPA ja sai Valgan mõtsavalvõinseneri kotussõ. Pikält es saa sääl olla, tull’ vasta võtta Harglõ mõtsaülembä ammõt,» seletäs miis.

  Tõnis oll’ tüüle tullõn perreinemine. Naanõ om EPAn maaparandust tudiirnü Võrust peri Lily (55), inneskidse nimega Bander. Lily oll’ säädnü ette piiri, et tüükotus es olnu liinast kavvõmbal ku 40 kilumiitret. Ku Tõnis sis uma tüüpakmisõ 35 kilumiitre taadõ Harglõlõ oll’ koton tiidä andnu, ohas’ naanõ ja ütel’: «Liinast, mitte Valgast!»

  Võrumaa elu ja võru keelega harinõminõ võtt’ Tõnisõl aigu. Tä kõnõlõs naaruga, kuis tä mano tull’ uma mõtskunna mõtsavaht jutuga: «Mõtsaülemb, mul om taossit vaia: kuki omma vii all!» Pikä seletämise pääle sai Tõnis arvu, et kardokavirkse (kuki) olli vii all ja miis taht’ hobõsõga virkseotsõ vallalõ aia, a tä hobõsõl es olõ taossit (rangõ).

  Mõtsaülembä tüüd sai Kasõ Tõnis tetä minevä aasta suvõni, 28 aastat. Mõtskunna piiri lätsi aastidõga mugu suurõmbas, mano tulli Taheva, Karula ja Mõnistõ. A minevaasta lõpust jäteti Eesti pääle alalõ õnnõ 17 mõtsaülembät.

  Tõnissõlõ pakuti tõist tüüd, a tä es võta vasta ja om seoniaoni rahul: edimäst kõrda päält pikki aastit sai tä rahuligult jõulõ pitä, saa ellä päävä ja aastaao, mitte kellä ja kallendri perrä.

  Katõ korgõmba haridusõga miis pidä lambit

  Tõnisõl om kats korgõmbat haridust: 2008. aastast om tä rahvusvahelidsõ ärijuhtmisõ magistri. Toimõndamist pakk tälle nõvvuandmisfirma. Tõnisõl om ka kinäkene lambakari. «Ku maalõ tulli, opsõ är kolm asja: lehmänüsmise, lambapügämise ja tsiatapmisõ!» ütles tä uhkõlõ.

  Tõnisõ kodu ümbre om mõts. Kodu om tä esi üles ehitänü. Majan om elet 1989. aastast. «Suur elupuu, kõiv ja tamm hoovi pääl olli nuu, mis mu är tei,» ütel’ Tõnis.

  Naanõ Lily oll’ tüül: timä om kinnisvarahaldur. Pääle nimekaimust poja om perren ka tütär Tiina (22), kiä opis Tartun rohutiidläses ja om parhilla vahetusüliopilanõ Saksamaal.

  Tõnis ütel’, et tä esä tahtsõ tütärd, a tuud es olõ ant:kasvi kats poiga. Tütrega õnnistõdi timä peret. Tuu olõs nigu takkaperrä esä tahtmisõ täüdeminek.


  Hää lugõja! Põlvõst põlvõ edesiminevit nimmi ja tõisi esieräliidsi juttõ sugupuiõst tahasi Uma Leht ka tulõvigun tutvusta. Andkõ teedä, ku mõnt säänest luku tiiäti: kõlistagõ tel 782 2221 vai kirotagõ info@umaleht.ee. Uma Lehe toimõndus

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!