Nummõr' 179
Mahlakuu 21. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Toetus avitas nuuri talonikke
 • Uudissõ
   
 • Põlvan laulti tulõvadsõ Uma Pido laulõ
 •  
 • Koolilatsõ kujutasõ ilmaluumislegendi
 • Elo
   
 • Vanavanaesäst pojapojani – kõik Kaarli
 •  
 • 8. põlvõ Tõnisõ nimi kaubamärgi seen
 • Märgotus
   
 • Kiho Toomas: juuri tundminõ and inemisele mano sisemist kimmüst
 •  
 • Latsil om vaia tsirkõ ja lilli
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Perämine külg
   
  Põlvan laulti tulõvadsõ Uma Pido laulõ
   
  Allasõ Tiia
    
   
  Põlva miihikuur laulman 
    
  Suurõ neläpäävä õdagu tahtsõ Põlva Muusigakooli saal (hinge)lämmüsest ni rahvast lahki minnä: mi kandi koori laulsõva keväjäkontsõrdil vagivahtsit laulõ, miä võiva kosta ka tulõva aasta Umal Pidol.

  Minevä sügüse kuulutõdi vällä konkurss Põlvan peetäväle tõsõlõ Umalõ Pidolõ laulõ ja säädide saamisõs, kohe tull’ 17 tüüd.

  Kontsõrdil esitivä Põlva naisikuur Mai, Võro segäkuur Hilaro ni Põlvamaa miihikuur konkursi parõmbit laulõ. Kontsõrti juhtsõ Võro keskliina gümnaasiumi opilanõ Saarniidü Hardi. Anti kätte ka konkursi avvuhinna.

  Kolm avvuhinda sai tunnõt koorijuht ni muusik Ritsingu Alo, kaonu Ritsingu Richardi poig. Pääle kontsõrti küsse timä käest, et ku vahtsõnõ Uma Pido olnu hummõn, sõs määne kuur naist kolmõst kõgõ «valmimb» om. «Naisikuur Mai laulsõ ilostõ, naid tiiä ma ammust aost,» oll’ Ritsingu Alol vastus nigu käüsest võtta.

  «Mai om tukõv kuur. Muiduki ka Hilaro – naid kuulsõ ma ilda aigu ka Võrol imäkeelepääväl. No Põlva miihikuur om viil nuur, a väega hää, et nüüt om miihikuur siinkandin olõman,» kitse Ritsing kõiki.

  Konkursilaulõ hindamist iist võtnu viiemeistri Ripsi Piret ütel’, et sääde piäs olõma häste läbi komponeeridü: «Olõ-i kuur arvudi, miä ütskõik määndse viie ette mäng».

  Niisama piäs säädel olõma vahtsõ ao maik man – mitte nii, nigu oll’ 1950. aastil. «A muiduki olliva kõik sääde ilosa! Mi, hindaja, mängsemi nä kõik läbi ja saimi näist hääd energiät!» ütel’ Rips.

  «Tulõ vällä, et mi pidänü Talina liinahalli kinni pandma: kõgõ seo uma vasta om huvi nii suur,» oll’ Põlva muusigakooli direktril Ratassepä Estril pall’odõst kullõjidõst ni häist lauljist hää miil.

  «Mul om hää miil, et inämbüs viiemeistrit sai kohalõ tulla ja viil parõmb miil, et nä ummi teossidõ ettekandõga rahulõ jäivä,» ütel’ kontsõrdi pääkõrraldaja Ojari Triinu.

  «Ku koori tahtva uman keelen laulda, tulõ tetä laulõ ja naid esitä. Võinu nii olla, et Uma Pido aastal olõs lihtsäle rahvaligõ ja umaloominguliisi laulõ konkurss nigu oll’ 2008. aasta mahlakuun ja laulupitõ vahepäälitsel aastal sõs koorilaulõ ja -säädide konkurss nigu oll’ no.»

  Uma Pido jaos tettü koorilaulukonkursi avvohinna:

  Siimeri Mart – eräavvohind «Kõgõ parõmb laul opnu koorilõ» (8000 kr) (Kolga Raimondi sõnno pääle tettü segäkoorilaulu «Maarja ja tsirgu» muusika iist).

  Ritsingu Alo – avvohind «Kõgõ laulupidolikumb laul» (5000 kr) (Haavaossa Pauli sõnno pääle tettü naisikoorilaulu «Valgõ väreht» muusika iist).

  Pajusaarõ Priit – avvohind «Hää vahtsõnõ koorilaul» (3000 kr) (segäkoorilaulu «Võromaa laulu» muusika eest. Eräavvohinna (1000 kr) sama laulu jaos luuduisi sõnno iist sai Ilvesse Aapo).

  Ritsingu Alo – avvohind «Teküs laul miihikuurõlõ» (3000 kr) (Elleri Kalle sõnno pääle tettü laulu «Soe’ lätsi’ orgo pite» muusika iist).

  Hõlpusõ Hain – avvohind «Kimmähe säet koorilaul vahtsõmba viie pääle» (2000 kr) (segäkoorilaulu «Lodi tuu ja lodi vii» sääde iist).

  Ritsingu Alo – avvohind «Põnõvahe säet koorilaul rahvaligu laulu perrä» (2000 kr) (segäkoorilaulu «Istsõ ma maailma veerekese pääle» sääde iist).

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!