Nummõr' 178
Mahlakuu 7. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Opilasmallõv siski tulõ
 • Uudissõ
   
 • Rõugõ maatiatripääväl võisõ hinnäst ullis naarda
 •  
 • Laultas tulõvadsõ Uma Pido laulõ
 •  
 • Laulu-tandsuõdak Pikäkannun
 •  
 • Luulõvõistlus Adsoni avvos
 • Elo
   
 • Majandusprofessor säädse Suu kooli aoluu kaasi vaihõlõ
 •  
 • Naasõ opva koto kaitsma
 • Märgotus
   
 • Mino Räpinä
 •  
 • Tammeoro Ülo: pensionisammas kasugu iks uma tüüga!
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä Kaasanist
  Üts küsümüs
  Perämine külg
   
  Opilasmallõv siski tulõ
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Võro nuurikeskusõ noorõ tüüd ei pelgä 
    
  Timahava om külh suur majandusõ vaominõ ja tüüldä inemiisi tulõ egä päiv mano, a tuust huulmalda saava mi kandi koolilatsõ suvõl opilasmalõvan tüüd tetä.

  Võrol kõrraldas opilasmalõvat nuurikeskusõ juht Mee Anneli ja timä sõnno perrä om malõva jaos raha olõman, inämb hätä om tüü löüdmisega.

  «Võro liin tugõ 40 liinalatsõst malõvlast 100 000, Võro vald 20 last 50 000 krooniga,» selet’ tä. Malõvalatsi söögi jaos rahha viil küstäs (Eesti nuursuutüü keskusõ käest).

  Tüüd pakva Võro vald ja Navi külä talomiis Trolla Jaanus. Plaan oll’ külh ka

  Pikäkannu küllä üts malõvarühm tetä, a sääl jakku-i latsilõ katõs nädälis tüüd ja arvada tuud rühmä iks tetä-i.

  Latsi naatas Võro liina ja valla malõvahe kirja pandma vahtsõ kuu algusõn. Seoniaoni olõ-i viil malõva kotsilõ väega küsütü, Mee Anneli man om käünü maad kullõman õnnõ kats 13aastast, kiä vannusõ poolõst minevaasta malõvahe es päse, a sinnä tahtva.

  Mee Anneli olõ-i tuuga kokko putnu, et latsõ taha-i vai mõista-i tüüd tetä. Külh oll’ minevaasta sändsen hädän Sõmmõrpalo vald ja timahava sääl malõvarühmä inämb ei tetäki.

  Põlva maakunna opilasmalõva «imä», latsikaitsõ ütisüse juht Kutseri Veera selet’, et timahava om opilasmalõvahe plaanit 17 rühmä 297 kotussõga. Rühmä omma joba piaaigu kokko pant.

  Tüüd saava pia kõiki valdu ja ka Põlva liina latsõ, vällä jääse Kõllõstõ ja Mooste vald. «A seo om õnnõ plaan ja kõik või viil tõisildõ minnä,» olõ-i Kutser viil peris kimmäs.

  Põlva maakunna opilasmalõval omma õkvalt vastapididse hädä ku Võro malõval: tüüd Põlva kandin jakkus ja ettevõtja võtnu hää meelega latsi tüüle, a latsi palgarahha olõ-i viil kokko saad. «Huvitegevüse jaos om kah rahha veidü,» kõnõl’ Kutser.

   
  Juhtkiri: «Minu Eesti» – «Mu Võromaa» aasta läbi!
   
  Mul om veitkese hallõ, et timahava jääs tulõmalda sääne väke täüs ettevõtminõ nigu oll’ minevaasta üle-eestiline prügükorjaminõ. No oll’ kimmäs värk: sai võtta iks prügükoti-rihä üten ja mõnõ ilõdu asu-unigu umast kodokandist är häötä.

  Tuu asõmõl tetäs timahava mõttõtalos «Teeme Ära. Minu Eesti»: 1. lehekuul kogonõsõ inemise Eesti eri paigun kokko ja märkvä, midä pidänü timä kodokandin är tegemä.

  Kõnõlõminõ om muidoki pall’odõ jaos rassõmb ku tegemine: no mis ma mõista kõnõlda, kiä minno kullõs... Ja õnnõ üts päiv kah, miä sõs, ku hää mõtõ kargas päähä 2. lehekuu pääväl?

  Sõski kuts Uma Lehe toimõndus taa ettevõtmisõga üten minemä noid inemiisi, kellel om süäme pääl tuu, miä saa mi Võromaast, mi keelest ja kultuurist. Ütitselt märgotõn tulõ pall’o häid mõttit ja ütenkuun saa perän noidõ mõttidõ perrä midägi uma maa ja kultuuri hääs är kah tetä.

  Uurõ Võro ja Põlva maavalitsusõst perrä, kas näide mano või kah minnä süäme pääl olõvit asjo är kõnõlõma. «Mu mano või häie mõttidõga tulla egä päiv!» kuts Põlva maavanõmb Sibula Priit.

  Võro maavalitsusõ miis Allasõ Anti kullõs kah inemiisi huviga: maainemise mõttõ tulõva jo iks puhtast süämest, mitte äri- ega eräkunnahuvist. A inemise pelgäse mitte õnnõ kõnõlõmist, a eski e-kirä saatmist vai maavalitsusõ kodolehe pääle uma arvamisõ kirjapandmist.

  Tansaman Uman Lehen kõnõlõs mõttist uma kodokandi kotsilõ Räpinä haigõmaja juht Sultmanni Miia. Mille es võinu tuudsamma tetä sa, hää Uma Lehe lugõja? Ja mine umist mõttist kõnõlõma maavalitsustõ vai ku avalikkust pelgä-i, sis tulõ lehetoimõndustõ iks ütskõik kuna, mitte õnnõ 1. lehekuu pääväl.

  Harju Ülle, päätoimõndaja

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!