Nummõr' 177
Paastukuu 24. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiudutamisõ aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Võrolt viidi är 60 pakõndi-kasti
 •  
 • Põnõva pulga muusõummõ messi päält
 •  
 • Sõmmõrpalo valla muusigamiis
 •  
 • Uma Pido lavastaja om tiatrimiis
 •  
 • Raamat Võro tiatriateljeest
 • Elo
   
 • Ütsäs tiatripäiv Puigal
 •  
 • Harglõ ja Karula kandi rahval om rassõ tohtri mano saia
 • Märgotus
   
 • Ruuda Georg: maamehe klaarva asju nii, nigu inemiisile hää om
 •  
 • Ku aolugu sekäs elämist
 • Kirä Kaasanist
  Kirä
  Perämine külg
  Ruitlasõ jutt
   
  Võrolt viidi är 60 pakõndi-kasti
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Arvada nakkasõ Võrol pakõndikasti jäl üle veere ajama 
    
  «Pakõndikonteiner viidi kuu aigu tagasi är ja es tuvvaki inämb tagasi!» selet’ pahatsõlõ pensionär, kiä eläs Võrol Jaama 16 majan. «Kohe ma nuu konservikarbikõsõ ja kilekoti panõ? Palota näid ei saa, tsurgit korsna är!»

  «Ega noid konteinerit inämb tagasi ei saaki,» tiidse Naruski Hegri Võro liinavalitsusõst. Joba prükü sortma harinu Võro liinainemise piät kas tuu harinõmisõ maaha jätmä vai nakkama pakõndikotikõisi kotost kavvõlõ vidämä – terve Võro liina pääle om alalõ jäänü 41 pakõndikasti.

  Suurõmba jao (kokko 60 kasti) kässe suuri elomaiu haldaja Võro Kinnisvara radokuun Ragn-Sellsi prügüfirmal minemä viiä. Nuu konteineri oll’ Võro Kinnisvara umal aol suuri maiu mano telnü.

  «Oll’ jutt, et konteineri viiäs tühäs ilma rahalda,» selet’ Võro Kinnisvara juht Kriisi Mati. «A minevä keväjä naati konteineri sissu väega rangõlt kaema: oll’ sääl seen kasvai üts võileib vai karbikõnõ kõrraligult mõskmalda, sis nõuti kõrraga kasti tühäsviimise iist hariligu prügü hinda ja viil eräle välläkutsõ hinnakirä perrä.»

  Kriisi Mati ütel’, et mõnõ maja man ja mõnõl kuul massõ pakõndikastõ tühäsviimine joba pia sama pall’o ku tuu maja hariligu prügü ärviimine.

  «Et Võro liin oll’ kuulutanu mi pakõndikonteineri avaligõs konteinerites, kohe võiva kõik inemise pakõndit panda, sis oll’ meil ka ummi maiu inemiisile rassõ selges tetä, mille prügüvidämise iist nii pall’o mano piät masma,» kõnõl’ Kriisi Mati.

  Tõnõ hädä oll’ tollõn, et Võro Kinnisvara saa es nõuda täüs saanu pakõndikasti kõrraga tühäsviimist. Nii aivaki konteineri üle veere, mõnikõrd nätäl, mõnikõrd kats.

  Kriisi Matil läts’ peräkõrd kops üle massa ja tä otsust’, et las liin tell esi nii pall’o pakõndikonteinerit, ku liinarahva jaos hääs arvas.

  A telli-i liin esi midägi: Naruski Hegri jutu perrä uurva vahtsõstpruukmisorganisatsiooni liina käest õnnõ tuud, kohe olnu hää pakõndikastõ panda. Seost aastast muudõti pakõndisäädüst kah viil niimuudu, et Võro 14 000 elänigu jaos piät liinan olõma kokko õnnõ 17 pakõndikonteinerit, ei inämb.

  No omgi lugu sääne, et konteinerit või viilgi minemä viiä ja ku kiäki taht tuud hindä maja mano saia, piät tuu kasti uma raha iist rentmä.

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!