Nummõr' 174
Radokuu 10. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laulu vägi Parksepän
 • Uudissõ
   
 • Näüdäti vahtsõt ristipuiõ raamatut
 •  
 • Uma Pido jaos säeti 17 laulu
 •  
 • Uma keele arotus
 •  
 • Raamat kotussõnimmist
 •  
 • Luudusõ pildistämise oppus Rõugõ mail
 • Elo
   
 • Küsüjä Tsoorust
 •  
 • Karste poiss valiti maakunna noorõs tegijäs
 •  
 • Kirä Kaasanist
 • Märgotus
   
 • Poltimäe Ena: ma saisnu kah uma kodokandi samblõsuu iist!
 •  
 • Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
 • Võromaa viktoriin
  Perämine külg
   
  Hää idee om filmi tegemise man päätähtsä
   
  Ku tetä võro filmi, sis võinu tuu kõnõlda katõ maailma kokkopõrkamisõst
   
    
   
  Mäeotsa Ain, tiatri- ja filmilavastaja 
    
  Taarka filmi tegemine andsõ mullõ hulga vahtsit tiidmiisi. Tiidmiisi filmi tegemisest ja Taarka-aigsõst Setomaast. Ja tiidmise tuust, et midä inämb sa teema sisse läät, toda inämb näet, ku veidü sa taast as’ast periselt tiiät.

  Filmi tegemine om tiatri tegemisest tõistmuudu, sääl piät kõik juuskma nigu kellävärk. Ei saa olla säänest improvisiirmist, et tulõmi kokko ja kaemi, mis saa, mis tiatri tegemise man või viiä väega võimsa tulõmusõni.

  Filmi tegemise man om tähtsä täpsä etteplaanminõ. Sa piät minodi päält täpsele tiidmä, et katõ kuu peräst mi teemi tuud stseeni, kell 23.45 nakkami võttõga pääle.

  Ja ei olõ muud varianti. Tuu kellävärgi saavutaminõ oll’gi filmi tegemise man kõgõ rassõmb. A vaimu jaos oll’ tuu hää trenn, pidi keskendümä õnnõ ütele as’alõ. Tuu mullõ väega miildü.

  Ku tiit filmi, sis piät väega täpsele tiidmä, midä sa tahat. Tuu lugu, midä sa filmin kõnõlõt, piät sinno hinnäst käümä ajama.

  Ku mõtõlda tuu pääle, määne võinu olla võro film, mis kõnõlõs võrokõisist ja kõgõst taast elost ja maailmast, mis pututas Võromaa inemiisi ilmakaemist, sis ma tennü küländ kaasaigsõ luu.

  Egä kõrd, ku ma Võrol vanõmbidõ man käü ja liina pääl patseeri, kae tuud vastaollu, katõ keskkunna kokkosaamist.

  Tuu miildüs mullõ väega. Et kuun omma liinastunu keskkund ja sis võro inemiisi tuu tõnõ maailmapilt, mis saa algusõ kostkilt muialt. Nuu põimusõ, mõnikõrd väega harmoonilidsõlt, mõnikõrd om nal’akas kah.

  Ma ei tiiä, mis lugu tuu olla võinu, a tahtnu tetä külh säänest filmi, kon kõik seo om. Pääle nakkas kõik hääst mõttõst, hääst kirotajast.

  Mullõ üts Võro miis, kiä Tal’nan eläs, kõnõl’ üte filmiidee. Tegevüs om Tal’nan, a tegeläse omma Võro noorõ mehe, kiä omma tulnu Tal’nalõ ehitüse pääle tüüle, terve punt. Ja kuis sis tuu suur ull’ liin aja näil pää segi. Kõik naa luu olli periselt sündünü ja tuu oll’ peris nal’akas ja saman kurb kah.

  Võro filmi man ei olõ küsümüs tuu, et mi teemi filmi võro keelen. Ku om võro film, sis tä piät olõma võro film egän mõttõn, piät kõnõlõma seost maailmast.

  Ku mi jätämi raha-poolõ kõrvalõ, sis filmi tegemine lätt egä aastaga tehnilidse poolõ päält pall’o lihtsämbäs. Egäüts või parhilla filmi tetä. Selle et ku sa ostat hindäle inämb-vähämb kõrraligu kaamõra, saat joba filmi tetä.

  Katskümmend-kolmkümmend aastat tagasi es olõ kaamõratki saia. Tuu meedium esi om tulnu inemisele lähembäle.

  A tõnõ asi om tuu mõttõ ja kvaliteedi asi. Tuu horisont om läbi aigõ õks samas jäänü.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!