Nummõr' 172
Vahtsõaastakuu 13. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido sai avvohinna
 • Uudissõ
   
 • Rõugõn saa luudusõ pildistämist oppi
 •  
 • Perimüskultuuri laagri Mõnistõ koolin
 •  
 • 10.rahvamuusiga-pido Moosten
 •  
 • Kavval tsirk eläs poodin
 • Elo
   
 • Kauna Toomas jaht koprit Brendaga
 •  
 • Katariina tandsutütrige vägi otsa ei saa
 • Märgotus
   
 • Näkke-kitke ummi inemiisi!
 •  
 • Tagamõtsa Tarmo edimädse: mälehtüsest kultuuripärlini
 • Kira
  Perämine külg
   
  Tagamõtsa Tarmo edimädse: mälehtüsest kultuuripärlini
   
    
   
  Tagamõtsa Tarmo nimmati 2008. aasta Võro maakunna kultuuripärlis 
    
  Näütlejä ja lavastaja Tagamõtsa Tarmo (30) jaos om seo aasta alanu kõva tüüga.

  Aasta alostusõst vaiht Võro tiatriateljee uma nime Võro liinatiatris ja taa vahtsõ nimega tiatri kunstilinõ juht om Tagamõts.

  A kõva tüühuug oll’ Tarmol seen joba minevä aasta, suurõmbis töis olli edimädse Uma Pido lavastaminõ ja etendüs «Võrumaa rituaalid vol 3» Haanin.

  Uma mineväaastaidsi tegemiisiga jäi Tagamõtsa Tarmo silmä Kultuurkapitali Võromaa ekspertgrupilõ, kiä and’ tälle avvuhinna «Kultuuripärl 2008» – seo om aasta kõgõ korgõmb tunnustus ja avvuhind, midä Kultuurkapital maakundõn vällä and.

  Seo ei olõ mul edimäne intervjuu vai aokirändüse jaos jutuajaminõ Tagamõtsaga. A ma uuri seo kõrd Tagamõtsa tähtsit edimäidsi asju.


  Edimäne mälehtüs

  Edimäne mälehtüs om tuu, ku sündü mu noorõmb veli. Ma mälehtä tuud, et lätsimi esäga imäle Võro haigõmajja vasta. Ku imä oll’ noorõmba velega auto pääle istnu, sis ma küsse vanõmbidõ käest: «Misjaos meile taad asja vaia om?» Tuu om tõtõst mu edimäne mälehtüs.


  Edimäne koolipäiv

  Edimäne koolipäiv oll’ sääne, et ma esi otsusti hindäle lõigada edimäst kõrda säändse soengu, nigu ma nüüt kanna joba pikki aastit. Muidu ma kandsõ ilusat poiskõsõsoengut, säänest kõrvuni.

  Mu imä oll’ juuksur ja ma otsusti sis kah hindäle esi soengu tetä. A ma tsurksõ tuu är ja imäl es jää muud üle, ku mu pää inne kuuli minekit pall’as aia.

  Tuu om väega halv mälehtüs, ülejäänü olli kõrraligõ päiega, a ma olli edimädsel koolipääväl kiilakas.


  Edimäne tiatriroll

  Ku tuud rollis nimetä saa, sis lava pääle astõ ma edimäst kõrda algkoolin ja ma mäletä, et mängse ahvi.  Edimäne lavastus

  Ütsindä tettü edimäne lavastus oll’ Ruitlasõ «Volli» 2004. aastaga suvõl Vahtsõn-Roosan.  Edimäne armastus

  Tuu tull’ viil ütsändän klassin. Ega ma vasta-armastust es saa, armasti tuud tütärlast ütsindä. A ma armasti tedä kõvva ja tuu näütämises ma paluti tuu tütärlatsõ silmi all samal pääväl, ku põhikooli lõpõti, uma koolipäiviku. Mõtli, et olõ häste kõva miis, ku tuu tütärlatsõ silmi all är paluta.  Edimäne tõsitsõmb näütlejätüü

  Koolitüü Villändi kultuuriakadeemiän olli edimädse tõsitsõmba. A pääle kuuli edimäne suurõmb tiatritüü oll’ Ernst Enno mängmine Tubina Taago lavastõdun «Ennolan». Tuu om siiämaani üts tähtsämbit rollõ, midä ma tennü olõ.  Edimäne massilavastus

  Edimäne kõrraligumb massilavastus oll’ Uma Pido. Tuu man om tsipa kripõldama jäänü, et asi jäi veidikese nigu matõrjali lavastamisõs, veidü sai manu pantu loomingulisust. Olõs võinu vähä inämb olla säänest näütämist, et mis tuu «uma» sis om. Tuud jäi veidü vähäs.


  Edimäne päiv tiatrijuhina

  Edimäne päiv tiatrijuhina oll’ õnnõlik. Sai istu ja sai hindä sisse kaetus. Tuu oll’ vaba päiv (1. vahtsõaastakuu päiv) ja sis sai mõtõlda, midä ma olõ tennü ja midä nakka edesi tegemä. A nüüt om sääne... säitsmes päiv (jutuajaminõ oll’ minevä kolmapäävä). Tüü käü.  Edimäne kultuuripärlis saaminõ

  (Mõtlõs tükk aigu) Ma ei mõista taa kotsilõ muud üteldä, ku ma olõ tennü umma tüüd ja ma arva, et taa tüü, mis ma tennü olõ, om olnu ausa. Ma olõ saanu tetä noid asju, mis mullõ miildüse. Ma ei tunnõ suurt uhkust vai võidurõõmu seo avvuhinna üle, arva, et ma jää hindäs ka peräst seod avvuhinda.  Küsse Rahmani Jan


  PS. Seo kuu lõpun tulõ vahtsõ nimega tiatril, Võro liinatiatril, edimäne etendüs «Koomiku lapsepõlv». Tego om kõgõ suurõmba lavastusõga, minka Võro liinatiatri timahava vällä tulõ. Tagamõtsa Tarmo om tuu Jonas Gardelli romaani perrä kokko kirotanu, muusikalidsõlt kujondanu, lavastas tükkü ja mäng esi kah.

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!