Nummõr' 171
Joulukuu 30. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Vana Võromaa 2008. aastagal
  2008. aastagal juhtu vanal Võromaal egäsugtsit tähtsit asjo
   
 • Edimäne Uma Pido 31.05 Kubijal
 •  
 • Vana Võromaa piirisildi saiva üles
 •  
 • Põlva maavanõmba edimäne aastak
 •  
 • Linte külä uhkus – Meinhardi Helina
 • Elo
   
 • Kihlkundõ korõmbidõ mäki pääl
 • Märgotus
   
 • Aastatsõõr vana Võromaa rahvaga
 •  
 • Marrani Riina: murõt tege tuu, et vanõmbil olõ-i latsi jaos aigu!
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
  Kira
   
  Aastatsõõr vana Võromaa rahvaga
   
    
   
    
  Harju Ülle, Uma Lehe pää-toimõndaja
   
    
  2008. aastaga lõpp om murõlik pia egä inemise jaos. A tukõv Võromaa rahvas om hinnäst egäst rassõst aost läbi vidänü ja vidä seokõrd kah.

  Ku muu inämb avida-i, sis avitas hää sõna vai nali, nigu ütles seo Uma Lehe intervjuun Valgjärve valla sotsiaaltüütäjä Marrani Riina, kiä umma tüüd suurõ süämega tege. Uma Lehe toimõndus suuv Riinalõ hääd vana aastaga lõppu ja kõkkõparõmbat vahtsõl aastagal!

  Tuudsamma soovimi ka kõigilõ Uma Lehe sõbrulõ, kellest mõnda seo kotussõ pääl eräle tennämi: 30 Uma Lehe jutuvõistlusõ kirotajat, aituma teile väärt juttõ ja uma keele alalõhoitmisõ iist! Uma Lehe jutuvõistlusõ tugõja, aituma teile avvohindu ja lämmä suhtumisõ iist!

  Aituma ja aastalõputervüisi kõigilõ, kinka mi timahava tutvas olõmi saanu ja ka lehelugõjilõ tutvambas tennü: kõgõ elorõõmsa ja häätujolinõ Uma Pido laulukuurõ vidäjä Otsari Silja ja pido lava pääle säädjä Tagamõtsa Tarmo, Serviti käsipallimiiskunna päätriinjä Mustingu Kalmer, džuudotriinjä Lehiste Riho ja krossimehe Mäesaarõ, Vaabina puutüümeistre Saaveli Tarmo, Sabõrna lõõdsamiis Tartese Heino, Vahtsõliina eläjätohtri Paloka Piret, Süvähavva külä elonhoitja Tobrelutsu pere, «Teeme Ära 2008» Võro maakunna kõrraldaja Visseli Kerti, nuuri miihi koori juht Määri Andres, Räpinä rahvatiatrimiis Nagelmaa Uno ja kodo-uurja Häidkindi Heino, Drenkhani Ena ja tõsõ Pokumaa vidäjä, Võro pottsepp Urbaniku Peep, aasta opja Toomiku Allar, nõglaravitohtri Kuhlbergi Lembit, julgõ polaaruurja Palo Timo (pall’o õnnõ ka tõsõ poja sündümise puhul!), vanno massinidõ huvilinõ Proskini Aivo, Kanepi kandist peri luudusõhoitja Rohu Urmas, ilmavana Palmi Peedu, jutukõnõlõja Kalme Helju, lindaja Kalda Rait, Aasta Naanõ Kauksi Ülle, sõnakas Põlva koolidirektri Sarapuu Arvo, suurõ perre imä Kihulase Hille, nuur fotograaf Hälvini Yyhely.

  Ilosat aastavaihtust Võro keskliina gümnaasiumi 8.a klassilõ, kiä jõulu aigu eläjide var’opaigalõ kingitüse teivä, Puiga ja Krabi tiatrirahvalõ ja Mõnistõ tiatritütrigele, Võro pritsumiihile, kiä sõitva massinaga «Õkva tulõ!» ja pästjide pääligulõ Tigasõ Piitrele, Misso laulumehele Ojamõtsa Karlalõ ja tõisilõ «Uma laulu» võistlusõl käünüile, Kübärä Merilile ja kõigilõ tõisilõ võro keele oppajilõ, Haanimiihi nõvvokualõ, poliitikile: maavanõmbilõ Sibula Priidulõ ja Tuliku Ülolõ, vallavanõmbilõ Needo Ülolõ ja Liini Enelile, inneskidsele setodõ ülembsootskalõ Hõrna Aarele, riigikogomehele Kõva Kalvilõ ja timä truksalõ imäle Küllile.

  Lämmä tervüse võro keele huviliidsile nuurile inemiisile: Kostini Kerlile, kelle pere majandas tsirkõga, Haan’kasõ poisilõ Kerge Kaarlilõ, kiä tekk’ imäkeelepääväs võrokeelidse raamadu, võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» võitjilõ Rohtla Janelile ja Moksi Editalõ, kõigilõ Puiga näütemängu pääväl üles astnu ja «Mino Võromaa» võistlusõlõ kirotanu koolilatsilõ.

  Tervüse Tarto liina kirämehele Kõivu Madissõlõ ja tiatrimehele Kurvitsa Alolõ, Elvahe laulumehele Nikopensiusõ Toivolõ, pääliina Osolast peri filmimehele Valgu Jaanissõlõ (aituma Uma Pido filmi iist!).

  Truija Volmar, sullõ kah tervüisi Tabina küllä – vast tulõ iks autopuut ka vahtsõl aastagal! Haava Erika, et sa iks uman Madi külän edesi ellä saasi!

  Mängli Kalju ja Ester, et ti kitsõkari iks hinnäst edesi tävvendäsi! Karula põllumiis Drenkhani Jüri, et sul ka vahtsõl aastagal iks jüripääväs kaar maaha saasi! Rõugõ miis Ruusamäe Rainis ja Koivaveere miis Raudsepä Kalev, et ti lihaeläjäkese iks hinnäst rammu söösi! Nopri piimämiis Niilo Tiit, et Kärinä külä elo iks veetü saasi!

  Vardja massinamiis Villemsoni Andres, et iks vahtsõl aastal ka mõni puhkusõ-päiv olõssi! Mäe-Matsi talo peremiis Hausenbergi Arvo, et su latsõ iks kodokanti pidämä jääsi! Prisko Mart, et sa iks mõtsast viil mõnõ põnõva as’a lövvässi ja tuust ka tõisilõ teedä annassi! Kivi Luule, et sa Apja külän iks umma lehmä pitä jõvvassi! Traksi Marko, et jõud kässi seest är ei kaossi! Rõugõ miis Pedäjä Ago, et sa iks jäl kaamõra ette jääsi! Sadramõtsa miis Valgõ Väino, et su avitamisõ-vägi otsa ei saasi!

  Aituma ja ilosat aastagalõppu ka kõigilõ tõisilõ häiele vana Võromaa inemiisile, kiä timahava Umma Lehte täütä avitiva. Ja muidoki perädüsuur teno ja aastalõputervüse kõigilõ teile, hää Uma Lehe lugõja! Püvvämi olla üten uma Võromaa rahvaga ka vahtsõl 2009. aastagal.

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!