Nummõr' 170
Joulukuu 16. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Esieräline joulukink
 • Uudissõ
   
 • Rebäsepoig tõi avvohinna
 •  
 • Võro kiil Lätimaal
 •  
 • Talvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Soodoma küläkeskus sai tandsutarõ
 • Elo
   
 • Eesti miis Afganistanin
 • Märgotus
   
 • Suurõ perre jõulu
 •  
 • Saarõ Evar: tiidmise olõ saanu Võrumaa inemiisi käest
 • Innembi
  Perämine külg
  Perrähõikaminõ
   
   
  Esieräline joulukink
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Viitkini Keit (kural), Tomsoni Karina, Kikka Mari-Liis ja Tõlgo Monika eläjide var’opaiga man 
    
  Joulu omma häätegemise aig – Võro keskliina gümnaasiumi 8.a klassi latsõ otsusti, et ei kingi timahava ütstõsõlõ midägi, a korjasõ raha kokko ja tegevä kingitüse eläjide var’opaigalõ.

  «Parõmb om anda raha noilõ, kinkalõ api vaia, ku osta taa iist ütstõsõlõ mõttõlda nänni,» arvasõ 14-aastadsõ tütrigu Viitkini Keit, Kikka Mari-Liis, Tõlgo Monika ja Tomsoni Karina, kiä omma seo hää ettevõtmisõ vidäjä.

  Kokko om kor’at 3000 krooni ümbre (egä lats pand’ nii 80 kruuni). Neläpäävä viiäs var’opaika tuu raha iist ostõt 1500krooninõ kassipuur ja kassõ kaalarihmu.

  Mille õkvalt noid asjo: «Oppaja kõlist’ var’opaika ja küsse, et midä om vaia. Säält sis üteldi, et kaalarihmu – ku kassil om kaalarihm, löüd tä hindäle kipõmbalt kodo. Kassõ om Võro var’opaigan nii hulga, et nä piät olõma kolmõkõistõ üten puurin ja puurõ om hädäste mano vaia,» seletäs Kikka Mari-Liis.

  Ku klassi tõsõ tütärlatsõ tulli ettevõtmisõga kõrraga üten, sis poiskõsõ naksi edimält vasta ajama. A tütärlatsil õnnistu nä ümbre kõnõlda.

  Ettevõtmisõs saadi härgütüst eelmädse aasta 8. klassi käest: «Mineväaasta koras’ 8. klass rahha ja ostsõ tuu iist var’opaiga pinnele süvvä,» selet’ Viitkini Keit.

  Keit, Mari-Liis, Monika ja Karina luutva, et eläjide var’opaiga tugõmisõst saa näide koolin kommõ ja järgmädsel aastal tege 8. klass samasugudsõ ettevõtmisõ.

  Nä esi mõtlõsõ aasta peräst vällä märki ja tetä viil parõmba kingitüse. Kellele, olõ-i viil teedä. «Hääd teta om kõgõ hää!» ütel’ Monika lõpõtusõs.

   
  Juhtkiri: Panõmi tublisit latsi tähele!
   
  Seo Uma Leht kirotas peris mitmõst tublist ja ettevõtligust vana Võromaa koolilatsõst, kiä koolitüü mant joudva viil ütte-tõist põnõvat vai hääd är tetä.

  Ekäpiten om kitmist väärt Võro keskliina gümnaasiumi 8. klassi tütrige vidämisel tettü joulukink Võro eläjide var’opaigalõ. Usu, et tuust hääteost tundva torõda noorõ inemise viil pikkä aigu lämmind tunnõt süämen.

  Uma Leht rõõmustas ka üten Vilustõ kooli 9. klassi tütriguga, kink vahtsõnõ hobi om toonu joba edimädse korgõ avvohinna – Eesti Loodusõ fotovõistlusõ kõgõ parõmba eläjäfoto (nuuri siän).

  Tuust seon lehen külh juttu olõ-i, a ilda aigu saiva kats Võromaa koolipoiskõist korgõ tunnustusõ ka üle-Eestilidsel võistlusõl «Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks», kohe koolinoorõ saadi ummi vällämärgitüisi vahtsit asjo.Krabi kooli 4. klassi poiss Konksi Johannes Klaus mõtõl’ vällä moodoriga luidsa tsäi segämises ja Rõugõ kooli 5. klassi poiss Laanõsaarõ Tauri ehit’ panipaigaga koolitooli. Mõlõmba poiskõsõ saiva uman vannusõrühmän pääpreemiä (noorõmba vannusõrühmä pääpreemia läts’ külh nellä latsõ vaihõl jagamistõ).

  Arva, et mi võissi inämb tähele panda ja huvvi tunda, midä tegevä noorõ inemise. Sakõst tundva latsivanõmba ja koolioppaja õnnõ tuu vasta huvvi, kas koolilatsõl om koolitüü tettü ja kas tä ei tii midägi kriminaalsõt.

  A mi ümbre om ka hulga väega torõdit nuuri inemisi, kelle mõttit ja ettevõtmiisi võisi tukõ ja kittä. Ilosat jouluaigu kõigilõ – olkõ iks üten ummi latsiga!

  Harju Ülle

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!