Nummõr' 168
Märdikuu 18. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Targa Vilustõst ja Varstust
 • Uudissõ
   
 • Aasta naanõ – Kauksi Ülle
 •  
 • Sika Heino olõs saanu 75
 •  
 • Uma nätäl Vilustõh
 •  
 • Lustlik aoviidüs vai rullnokkõ ullus?
 •  
 • Kopratamm lahuti är
 • Elo
   
 • Lõvvapooligu Krabilt
 •  
 • Helju tõmbas juttõ nigu käüsest vällä
 • Märgotus
   
 • Kalda Rait: joba noorõst pääst sai kõikaig taivahe vahitus!
 •  
 • Maaelo – põnnõv puutrimäng
 • Perämine külg
   
   
  Lustlik aoviidüs vai rullnokkõ ullus?
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
  Minevä kuu viimätsel pääväl tahtsõ Põlva ja Võro noorõ Põlva-Võro tii pääl autidõ kiirendüsega aigo viitä, a politsei sai jaolõ ja es lupa tuud tetä. Miä tuu autidõga virotaminõ õigõhe om ja mille tuud tetäs, seletäs Priit (18), kiä om ka esi marotaman käünü.

  «Seo ei olõ võistlus, om aoviidüs, ammõtligu võistlusõ omma iks õnnõ Raadil. Siin paiga pääl kambaga tetäs lihtsäle sändsit väikeisi üritüisi,» ütles tä.

  Priidu sõnno perrä kõrraldõdas autidõ kiirendämist põnõvusõ peräst ja tuu ei ollõv sukugi ohtlik – seoniaoni olõ-i kiäki umma massinat kummalõ käändnü vai tii päält vällä sõitnu. Võromaal võtva taad asja iist kats nuurt miist. Kipõ sõidu huviliidsi kamp saias kokko niimuudu, et helistedäs vai sis kõnõldas sõbralõ. «Võron omma jo kõik tutva, siin liigus jutt ruttu,» ütles Priit.

  Kokko tulõ hariligult 15 massina ümbre Võrolt, Väimäläst ja muialt liina lähkült. Tõmmõt proovitas päämidselt Võro-Mõnistõ vaihõl suurõtii pääl – tuu om hää õgõv tii.

  Võistlõja tegevä kolonni, kõrvuisi om kats massinat. «Paari pandas iks moodori võimsusõ perrä. Nii om iks huvitav,» jutustas Priit.

  Võistlõjidõ vannus om 20 ümbre, om nii nuurmiihi ku tütärlatsi. Massinit om egäsugutsit, parõmbit ja kehvembit. Raa lõpun om üts massin, kiä and raadiosaatjaga hoiatusõ, ku mõni massin piässi vasta tulõma.

  «Tuu jaos tetäs kõik, et ohtu ei olõs. Ja pur’on inemiisi ei lasta ka rooli taadõ,» kõnõl’ Priit. Võistlusraa pikkus om võistluisil veeränd miili, a sändsel üritüsel ei nakka kiäki taad mõõtma.

  Politseid ei pelätä, mõnikõrd eski oodõtas. «Sis om iks põnõvamb!» ütles Priit. «Mõnikõrd ei mindä inne lakjagi, ku politsei tulõ!» Ületsele om politseiga läbisaaminõ hää: «Ei saa jo trahvi tetä, ku nä kihotamist ei näe. Ja niisama tii veeren võiva jo kõik parki,» tiid Priit ummi õiguisi ja politsei piire väega häste.

  Timahava suvõl teivä noorõ säänest aoviidüst üle nädäli, a täämbädses om huuaig läbi – nilbõga saa-i säänest üritüst ette võtta.

  Kost sääne ullitus peri om: Priit ei tiiä, a arvas, et vast Ameeriga filmest.

  Kuigi Priidu sõnno perrä om tego oholda aoviidüssega, sis politsei tuu arvamisõga peri ei olõ. Politsei om aokirändüsen soovitanu, et naaku noorõ tuu asõmõl parõmb näütüses markõ korjama, sukõldumistrenni tegemä vai langõvar’oga hüppämä.

  A Priidu ja timä sõpru meelest om kipõ autosõit iks üle kõgõ ja ku kevväi tulõ, piät politsei jäl nakkama näid Võromaa teie pääl takan ajama.


  Võro politsei patrullitalitusõ juhtivkonstaabli Maandi Varbo:

  «Tuu olõ-i õigõ jutt, et sääne kiirendämine om oholda. Olõ-i ütski nuurmiis, kelle olõmi kinni pidänü, umma raadiosaatjat ette näüdänü. Vastapite, vastasõitnu auto omma külh sändse võistlusõ aigu ohon olnuki. Viil hullõmban ohon omma inemise, kiä tii veeren taad kiirendämist päält kaesõ. Ku üte kiirendäjä massin piässi juhitavusõ kaotama, sis saava nimä löögi.

  Taa jutt om kah üles puhutu, et võistluisi üle nädäli tetti. Ku kolm-neli massinat koskil nuka takan kiirendäse, olõ-i tuu viil võistlus.

  Taa mängu mõtõ omgi tetä tuud salaja ja vasta säädüst. Tarton tetäs näid ammõtlikke võistluisi ja mõni suurõmb fänn vast käü kah sääl. A suurõmb jago seost pundist eläs viil imä-esä rahakoti pääl ja näil ei olõ niipall’o rahha, et umma massinat nii hääs säädi, et tuuga võistlusõl võita. Näil om sääne rullnoka-stiil: osta viis liitrit kütüst massinahe sisse, tii võistlusõ är ja sõida kodo tagasi.»

   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!