Nummõr' 166
Viinakuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõmpsik sai peigmehe
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Lattiku Jaan 130
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kangõ Võromaa mehe
 •  
 • Väikuidõ kiili kaitsmisõst mi man ja muial
 •  
 • Hiidütäjä lugu hingipääväl
 • Märgotus
   
 • Vele krossimehe: mõni veteraan iks ütles, et kollanokk!
 •  
 • Andsak Brüssel
 • Suur jutuvõistlus
  Aholämmi
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Mille Võromaal iks ilosamb ja parõmb ellä om ku Euruupa pääliinan
   
  Andsak Brüssel
    
   
  Liini Enel, Veriora vallavanõmb 
    
  Kotost piät iks vahepääl är käümä, sis iks näet kavvõmbalt, ku hää om meil tan Eestimaal ellä. Ma sai ilda aigu sõita Euruupa regioonõ vallaliidsilõ päivile Brüsselihe, kokko oll’ meid Eesti maaumavalitsuisi liidust kuus inemist. Sääl sai külh selges, et mi inemise jaos om tuu peris andsak paik ja Euruupa pääliina elo ei olõ sukugi nii hää, nigu võit arvada.

  Ku koton kohvrit kokko panni, sis mõtli, et egä ma kohvi ei piä iks sinnä üten võtma: nigunii käüse sääl büroodõn üts igäväne suur kohvijuuminõ. Ku Vinnemaalõ vai kohe Ukrainahe minek om, sis võtat iks uma kohvipurgi üteh – sääl omma tsäijuuja, a eestläne jo kohviga harinu nigu suumlanõ.

  A Brüsselin kai, et tohoh, koskilt ei saa säänest kohvi nigu eestläne om harinu juuma vai sis oll’ kohvikruusikõsõl sääne hind, et eestläne ei olõ harinu ostma. Paki hinna iist ostat üte kruusikõsõ.

  Meid siin sekä, et egä nuka pääl om puut, a Brüsselin ei lövvä eski parõmba tahtmisõ man puuti, kohe minnä. Kõik om liinast vällä viidü.

  Brüsseli eestläisiga saimi kõnõlda – näil lätt terve puulpääväne päiv poodinkäümise pääle. Liinast vällän omma suurõ ostmiskeskusõ ja ku kõik mitu miljonni käü ütel pääväl poodin, sis omma sääl perädü järekõrra ja puut om nigu tävvelik laadaplats.

  Belgia om suur maa, kon om kõva piimä- ja lihatuutminõ. Mõtli, et näe sääl hulga huvitavat süüki, näütüses hääd juustuvalikut. A midägi säänest es olõ.

  A muiduki, rahakott lupa näil egä päiv õdagist välän söömän kävvü, hummogu süvväs salatit vai tetäs võileeväraasukõnõ: sääl om lämmämb ilm ja või-olla eestläne ei piäs kah nii pall’o süümä?

  Ku ma mõnõ poodikõsõ löüdse, sis oll’ tuu nii harinõmalda: nigu olõs trehvänü Eestimaa puuti 20 aastat tagasi. Säänest puhtust, nigu meil om, and sääl otsi! Ku mõni upin iks mädäsi sääl puuviläletin, tuust es tii kiäki tõist näko. Ma külh üte visksi minemä. Hüürläse lindsi kah ümbre aprikoosõ. Selvehalli poodi leti man sai pressi värskist apelsiinest mahla. Päält viimäst presmist oll’ jõudnu tuu joba hallitama minnä. Meil ei tulõs sääne asi joht jutuski.

  Meil kõnõldas, et inemise pildva prahti maaha, a mul om tunnõ, et sääl pillutas rohkõmb viil. Inemine ei tunnõ tõist ja ei olõ vastutust – viskas maaha ja lätt edesi. Ütles, et meil om tuujaos uulidsakraamja.

  Kododsõ prügü jaos ostõtas sääl eräle pandimärgiga prügükoti ja tuu koti hinna seen om ka prügü ärvidämise tasu. Koti käävä vällä uulidsa pääle ja nuu sis veetäs är nii, kuis jõutas. Vet sääl om niisama pinne ja inemiisi, kes noidõ kottõ vasta huvvi tundva.

  Ma tei iks mõnõ pildi kah, kos asi oll’ peris hukan. Meil om kah sändsit asju nätä, a säändsen liinan, kost tulõva Eesti jaos säädüse, kõrd ja nii-üteldä euronõudõ, ma mõtli, et kõik kõndva iks nüüri piten!

  Kotusõpäälist rahvast oll’ Brüsselin väega veidü nätä. Umma tahetas sääl hoita, a tuud võõrast rahvast tulõ nii pall’o pääle, et ei olõ inämb mõistust, kuis umma hoita. Mi võimi õnnõligu olla, et meil om külmemb ku sääl ja meile nii pall’o võõrit ei tükü.

  Aafriklasõ ja araablasõ omma puhta inemise ja noist belgläse esiki pidävä. Kellega hädä om, omma türkläse. Meile näüdäti suurõ maja pääl täpsele är, mändsen elämisen eläse türkläse – neo ei mõsõ ilmangi aknit. Sis nä viil kõrvõtasõ lihha – ummi kebabõ tegevä – ja kõik tuu rasõv ja savv lindas tõisist aknist sisse.

  Ku Brüsselist är kodo tulli, sis tundsõ, kuis puulehe lõhnasõ, mõts lõhnas, suu lõhnas ja tuud ma tuu liina lõhna vasta es vahetanu külh ilmangi!

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!