Nummõr' 166
Viinakuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõmpsik sai peigmehe
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Lattiku Jaan 130
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kangõ Võromaa mehe
 •  
 • Väikuidõ kiili kaitsmisõst mi man ja muial
 •  
 • Hiidütäjä lugu hingipääväl
 • Märgotus
   
 • Vele krossimehe: mõni veteraan iks ütles, et kollanokk!
 •  
 • Andsak Brüssel
 • Suur jutuvõistlus
  Aholämmi
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Vele krossimehe: mõni veteraan iks ütles, et kollanokk!
    
   
  Mäesaarõ Mikk (kural) ja Mait ütlese, et kihotamisõ peräst olõ-i näil politseiga pahandust olnu. 
    
  Kats kangõt velle Puigalt, Mäesaarõ Mikk (19) ja Mait (26) omma muido nigu vele iks, a nädälivaihtusõs saava näist kõva konkurendi. Mille? Mõlõmba vele sõitva veoautokrossi GAZ-53 klassin. Esä Jaan (55) hoit päkkä mõlõmbalõ.

  Mille ti rallit sõitma naksiti?

  Mait: Esä om süüdü taan as’an! Esä mano tull’ Tammemägi (Tammõmäe Silver, mitmõkõrdnõ Eesti meistri veoautokrossi GAZ-53 klassin – UL) ja tuu nigu nakas’ ajama säänest janti, et tulõ iks sõitma naada. Aasta oll’ sis 2001.

  Mikk: Ma olli algusõn Maidulõ mehaanik. Sis tull’ hindäl kah iso sõitmisõ perrä, a es lasta viil. Ku 16 aastat vana olli, sis sai edimäst kõrda võistlõma.

  Kas trenni ka tiiti võistluisi jaos?

  Mait: Tii iks vahel. A kotust, kon tetä, olõ-i jo. Nüüt sis õnnõs sai seo Hinsa rada valmis, a tuud ka ei olõ jõudnu viil pruuvi.

  Kas teil iidolit om?

  Mait: Ma arva, et Pilve Aavo om mullõ kõgõ suurõmbas iinkujos. Timä autoga sai ka taad sõitmisõ karjääri alostõdus.

  Mikk: Mul säänest iidolit ei olõ. Esi piät hindäle iinkujos olõma.

  Kes ti massinit remont?

  Mait: Moodorit tege Silmusõ Kalju, a kõkkõ muud piät iks esi sutma tetä. Kes tuu iks tege mu autot. Muidogi veli avitas, ja ma iks avida Mikku kah.

  Kas vahel om tulnu ka säänest mõtõt, et taha-i inämb sõita?

  Mait: Nii hullõ mõttit külh olõ-i olnu. Vahel oll’ külh mõtõ, et jätä aasta vahelõ ja sis alosta otsast pääle. Tuud ma ei pelgä, et sis viil hullõmbas lätt’ seo sõit. Seo roolikäändmine ei lää nii kergele meelest.

  Mikk: Vahepääl iks omma tulnu ka säändse mõttõ, a lätt päiv müüdä ja sis om kõik kõrran.

  Ti parõmba kotussõ?

  Mait: Kats kõrda Eesti tõnõ, üts kõrd kolmas kokkovõttõn. A edimäst kotust viil olõ-i.

  Mikk: Kats kõrda kolmas Eesti arvõstusõn. Ja sis muidogi paar võitu om ka iks olnu võistluisil.

  Kas õnnõtusi om ka võistluisil juhtunu?

  Mait: Om iks. Üle katussõ olõ käünü nii, et tei täüstsiiru ja sis tulli tagasi tsõõrõ pääle ja sõidi edesi. A olõ ka küle pääle saisma jäänü.

  Mikk: Ma olõ küle pääle külh käünü. Säändsit vigastuisi, et õkvalt haigõmajja vaia minnä, olõ-i külh olnu.

  Kas teil politseiga om pahanduisi olnu?

  Mait: Kihutamisõ peräst joht pahandust olõ-i olnu. Tsillokõisi rikmiisi om iks olnu.

  Mikk: Üts kõrd sõidi kümme kilomiitret tunnin rohkõmb, ku lubatu. A muid pahanduisi olõ-i joht olnu.

  Kas pääle ralli muid aoviidüssit ka om?

  Mait: Aigu ei jää muiõ hobidõ jaos. Kõik aig om auto man midagi tetä. Säänest minotitki olõ-i, et oh, nüüt kõik kõrran. Muidogi ku esi võtat vaba ao, sis saat puhada.

  Kas vällämaal olõti ka käünü võistlõman?

  Mait: Lätin olõmi käünü. Seo aasta võidi sääl karigavõistlusõ.

  Kas tõisi võistlõjidõga om ütlemist ka tulnu?

  Mait: Om iks. A rus’kidõga kallalõ olõ-i esi lännü ja olõ-i viil tultu kah. Kuigi ähvärdet iks om. Eks neo mõnõ veteraani kah ütlese, et kollanokk ja nii, a ku sa iks näist raa pääl müüdä sõidat, sis jääs haukminõ är.

  Kas teil fänniklubi kah om?

  Mait: Viimätsel aol om jah naid fänne tulnu. Tapa võistlusõs renditi peris suur buss 40 kotusõga. Buss oll’ täütsä täüs. Ja pääle võitu teemi iks vällä kah!

  Küsse Peedosaarõ Kaisa

   
  Mäesaarõ Jaan, Miku ja Maidu esä:

  «Poiskõisil om luutust häid kotussit saia. Tuuperäst tulõ ka edesi tegeldä seo as’aga. Seo aasta oll’ üts ebaõnn ja tuuperäst saigi Mait lõppkokkovõttõn halvõmba kotusõ – seo om tehnigasport jo!

  Muidogi lätt ka hulga rahha taa võistlõmisõ pääle: lei kunagi kokko, et pall’o rahha kulus üte auto pääle ja summas tull’ koskil 100 000 kruuni aastan. Seo om iks suur summa ja taad nii umast karmanist iks kinni ei massa. Meil om väega vidänü, et meil ka hää tugõja omma.»


  Silmusõ Kalju, moodorimiis:

  «Kas poisi lahkva pall’o massinit? Kõik olõnõs tuust, kuis sõit lätt. Ku saat ruttu iist är, sis om veidemb lahkmist. A noh, meil om sääl sõidu aol säändsit seldsimiihi, kelle ruul om hoobis tõõsõlõ poolõ, ku piäsi olõma.

  Esi lää iks kah üten võistlusõlõ. Koton om hullõmb istu ku sääl üten olla. Taa om sääne asi, et ku olõt sõrmõ andnu, sis olõt nigu kuradilõ andnu.

  Olõs vaia, et riik otsutasi taad ralliossa iks elon hoita. A andas kõik raha noilõ, kes käävä vällämaal: noid om nii kolm tükkü. Kurb.»

   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!