Nummõr' 166
Viinakuu 20. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõmpsik sai peigmehe
 • Uudissõ
   
 • Tulõ võro keele nätäl
 •  
 • Lattiku Jaan 130
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kangõ Võromaa mehe
 •  
 • Väikuidõ kiili kaitsmisõst mi man ja muial
 •  
 • Hiidütäjä lugu hingipääväl
 • Märgotus
   
 • Vele krossimehe: mõni veteraan iks ütles, et kollanokk!
 •  
 • Andsak Brüssel
 • Suur jutuvõistlus
  Aholämmi
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Kangõ Võromaa mehe
   
  50aastadsõlt lõõdsamehes
    
   
  Toomiku Allarilõ miildüs päält lõõdsamängu ka vanno lõõtspille kõrda tetä. 
    
  Võro ärimiis, 70 tüütäjäga müüblijupitüüstüse ASi Sirje päälik Toomiku Allar valiti timahava aasta opjas – 52aastanõ miis om lõõdsamängu niipall’o selges saanu, et uma saa-aastadsõ Sisaski pilli vai poolõ noorõmba Ostra-pilliga pido pääl mõni lugu laskõ.
   
  Kuimuudu vanõmban iän võtta julgust ja jõudu vahtsõ as’a opmisõs, seletäs miis esi niimuudu:

  «Mullõ om latsõst pääle lõõdsamäng miildünü ja olõ kaenu naid lõõdsamiihi, et kuis näil näpu niimuudu käävä, et ei saa arvugi. Mineväaasta inne Võro folklooripito pakuti, et mine ja opi tõisiga üten. Sääl oll’ viil Võro liinapää Kõosaarõ Kersti, Klaasseni Mait ja Teppo Priidu, kes mi lõpuni ollimi ja folkloorifestivaali lava pääle kah julksimi minnä.

  Ma võtsõ tõsitsõlõ tuud asja. Mitte õnnõ tuu folkloori peräst. Õga õdagu iks har’oti, tund-puultõist vähämbält, ku vahepääl är unõhti, sis kavvõmb kah. Mugu har’otat, har’otat – võh, tuu om hirmsa, tuu lõõdsaopminõ!

  Selgest om asi väega kavvõl, a ku viisijupi joba kätte sai ja tõnõ käsi nakas’ kah joba käümä, sis oll’ hää tunnõ külh. Kõgõ keerulidsõmb mu jaos oll’gi tuu, et kumbki käsi piät umaette liigutuisi tegemä. Ja ei näe jo kah sinnä nuka taadõ!

  Oppi om viil pall’o. Mineväaasta kävemi Klaasseniga, sildi rõnnan «väega algaja lõõdsamiis», seo aasta olõ vast «algaja lõõdsamiis», tõsõ klassi – opi tõist aastat – opilanõ jo!

  Olõ joba mängnü vele juubõlil aasta algusõn, suvõl mõnõl juubõlil ja TÕNi (täüskasunu opja nätäl – UL) vallategemispidol. Tuu oll’ hirmsa: nii hulga rahvast ja käsi peris värisi. Hää om umaette mängi. Illos lugu om Ukuaru valss, kõik sändse rahvaligu luu.

  Taa aasta opjas saaminõ oll’ suur üllätüs. Es mõista unõngi nätä. Tutva õnnitlõsõ kõik. Kandidaatõ oll’ sääl hulga, üle Eesti 60 ümbre. Ma esi ei tunnõ kah’us kedägi, kes olõsi midägi esierälist är opnu.

  Vanõmban iän opminõ ei olõ õks suurõmb asi: mälehtämine ei olõ inämb nii hää ja näpu kah inämb ei liigu häste – värisese, noh! Ku nuuri kaet, noid lõõdsamiihi kah, kes opva:kadõdas ei tii, a hää om kaia, ku inemine häste mängi mõist.

  Ma arva, et ma opi taad lõõtsa surmani. Kõik aig taht har’otamist. Meelest ei lää, a näpu piät lämmän hoitma!»

  Küsse Harju Ülle

   
   
   
  87aastanõ sõit pitto ATVga
   
  Riitsaarõ Lainõ
    
   
  Toomõ Richard sõit ATVga pitto ja autopoodi mano. 
    
  Paidra külä kolmandat kõrda peetüle mihklipääväpidolõ tull’ ka väega oodõt küläline, külä kõgõ vanõmb miis Toomõ Richard (87). Timä sõit’ pitto ATVga.

  ATV om Richardi ainukõnõ sõiduriist, seo ostsõ timäle poig. Inne sõit’ Richard võrriga, a parhilla tä inämb ei julgu. A seo ATVga om hää tassakõistõ laskõ, ei lää uppi egä midägi.

  Richard käü taaga autopoodi mano ja egäle külä üritüsele tulõ kah, ku kutsutas. Jaanipidol käve, tekk’ tuusjaos eski tõrvigu valmis. Eski talossõlõ tulõ, seo süküs avit’ aiavillä võtta. Ütel’, et taht rahva siäh olla.

  Mihklipääväpidol oll’ täl ja tõisil iks ütte-tõist kaia kah: nunnukonkursilõ tuudi 15 vällänäüdüst, kõgõ uhkõmbas nimmati kõgõ suurõmb tsisnak.

  Võistõldi kah kolmõl alal: vägikaika vinnamine, vildi pilmine ja kabla kerimine. Nüüt omma teedä kõvõmba ja kipõmba inemise mi külän.

  Süüdi hääd kardoka-suurma putro, suidsusingi rasvaga, tuu kiitse valmis Kääpä kooli pääkokk Kaja. Aituma tälle ja kõigilõ tõisilõ, kes aviti ilosat pito kõrralda!

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!