Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
   
  Riitsaarõ Lainõ
   
  Tuulsamal pääväl, ku latsõ astsõ vahtsõst üle kooliläve (et naada jäl tarkust takah ajama aasta otsa), saimi mi, pensionääri, naada umma tervüst parandama: mi keeli Kubija pedäjide all ehk peenembähe är üteldä «sanatooriumih».

  Kes mi olli ja kostkandist peri: Mehkamaalt oll’ õkva kats naist, Aino Singa küläst ja Aime Sarust, Renata oll’ tulnu Maaritsast ja Kalle Antsla liinast, a Eha oll’ peris lähküsest Väimälä mõisast Pargi tee uulitsast. Viil oll’ Elvi Paganamaalt ja mi, Laine ja Ülo Paidra küläst.

  Meil kõigil oll’ tuu tsiht võet, et noid elopäivi, mis Jummal om meile lubanu, kergembä vaivaga müüdä saata. Et es pidänü noid tablettõ vai keemiät nii pall’o sisse niildmä. Säändse ilmaga nigu om, vala vihma jo mitu nädälit, omgi paras aig ja kõigilõ haigilõ miilt piteh tsipakõsõ hinnäst ravitsa ja puhada.

  Ravist nii pall’o, et tetäs iks neli protsõduuri egä päiv, egä rohkõmb olõki-i vaia – pääle noid olõt jo väega väsünü.

  Üts noist oll’ ka basseinih võimlõminõ. Sääl omma vii seeh survõga jua, üts iks kõvõmb ku tõnõ. Üts toukas kasvai pikäle, ku torost kinni ei hoia. Üts naanõ ütel’, et ei mõista ujjo, et ku pikäle toukas, sõs timä upus õkvalt är, ja hoitsõ kõik aig iks torost kinni. Tõsõ lubasi tä iks inne pistü nõsta, ku tä uppuma nakkas. Kõigil olli näo naaru täüs – naarminõ om jo kah tervüses!

  Mi teimi uma kolmanda kõrra rahvaga kokkosaamisõdagu, egäüts selet’ umast elost. Tõsõ küssevä küsümüisi ja saiva vastussit kah.

  Kõik seo tervüseparandaja rahvas tennäs kõiki seo osakunna tüütäjit ja päätohtriprovvat Hageli Kerstit, kes pandsõ iks mi ravi paika. Köögi poolõ päält tulõ kokatädisit kittä, kes tegevä häid krõnglit, ku tellit.

  A Võromaa rahvalõ tulõ õkva üteldä, et tulkõ iks Kubijalõ umma tervüst turgutama: saati õkva hinge ja iho poolõst pall’o noorõmbas!

  Midä vahtsõt ja esierälist Sukka seo süküs juhtunu om?

  Tan om juttu asjust, miä omma seo süküs kirotaja ello muutnu. Ku Sul kah seo sügüse mõni sääne esieräline juhtumine om olnu, kirota tuust julgõlõ Umma Lehte. Parõmba jutu trükimi är!

  UL
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!