Nummõr' 164
Süküskuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana-Antsla latsõ saiva mänguplatsi
 • Uudissõ
   
 • Pästjämehe niisama ei mol’oda
 •  
 • Latsiga perri kodo omma kehvän saisun
 •  
 • Mõnistõn tulõ teküs süküs
 •  
 • Kangro-preemiä sai Vananurmõ Ilmar
 •  
 • Esieräline kanapesä.
 • Elo:
   
 • Haanimaa ja haanimehe
 •  
 • Tegüsä haani naasõ
 •  
 • Kassipoig latsõ iist!
 •  
 • Hingõ ja iho poolõst noorõmbas!
 • Märgotus
   
 • Kass’õõbõ man Poolahn
 •  
 • Palmi Peedu: millest muust kõnõlda, ilmast iks!
 •  
 • Nuuri vaihtus Kreekamaal
 • Perämine külg
   
   
  Tegüsä haani naasõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Saarõ Helgi näütäs leevätegemist. 
    
  Ku haanimehe käävä mitmõl puul hinnäst näütämän ja kõnõlõman, kuis nä umma kiilt, kultuuri ja kombit hoitva, sis haani naasõ tegevä tuudsamma vaikselt ja kimmält.

  «Uma kodokultuur om avvu seen, tuud tulõ hoita,» ütles Suurõ Munamäe kohvigu pernaanõ ja Haani kooli majandusjuhataja Torbi Lea (46). Lea pidä Plaani kandin Piipsemäel tallo ja om joba aastit avitanu Haani kandi koolilatsil-nuuril suvõl Munamäe tornin tüüd saia.

  Muido olõki-i säälkandin naistõrahvilõ suurt tüüd pakku: egä kotussõ pääl om inemine olõman ja kotus saa vabas sis, ku tüütegejä är pensioni pääle lätt.

  Lea om uma kimmä kotussõ löüdnü ja parhilla olõ-i täl määnestki himmo liina tüüle ja ammuki elämä minnä. «Liinah om koolih käütü külh ja eski tüüd tettü, a nüüt olõ-i säänest mõtõtki tulnu,» selet’ Lea.

  «Haani kandi inemisile um umanõ, et võõrast asja umas ei võeta ja ku võõras tulõ, sis um timä vasta veidikesee tõrjuv hoiak,» arvas Lea ütes põhjussõs, mille säälkandin om uma kiil ja kultuur seoniaoni häste alalõ püsünü. Illos, putmalda luudus om Lea meelest uma kodokandi man iks tuu kõgõ ilosamb ja parõmb asi.

  «Haani naasõ omma rohkõmb kodotsõmba, kombidõ hoitminõ käü rohkõmb pereht piten,» om tähele pandnu turismioppaja Veeroja Eda, kiä om Haanimaal elänü viimädse 12 aastakka (peri om tä Rõugõst).

  Haani naasõ umaperäs om Veeroja Eda meelest rahulinõ olõminõ ja hää nal’asuun. Nuu umahusõ omma kimmäle olõman Saarõ Helgil (43), Hartsmäe luudusõtalo pernaasõl. Helgit teedäs tuu perrä, et tä küdsä hääd leiba. Hartsmäe talo leiba (rosinidõga vai ilma) omma talosöögi-sõbra iks laatu pääl maitsa saanu. Tuu vii keele alla ja ostõtas kipõlt är, a suurõmbat leevä-ärri taha-i Helgi ajama naada – olõ-i talotöie mant säänest aigugi.

  «Saatus om sääne ja liinaello kujotagi-i ette,» kõnõl’ Helgi tuust, mille tä päält kuuli tagasi kodokanti sai (Helgi sünnükodo om Tsiamäel, mõni kilomiitre Hartsmäelt). Uma eloga Haanimaal om Helgi rahul. Kõgõ parõmbas as’as pidä tä tuud, et om löüdnü mõttõseldsilidse, kellega tä om löüdnü hingerahu ja saanu arõnõda üten tsihin. Tuu om timä tõõnõpuul Hollo Agu, Haanimiihi nõvvukua päävanõmb.
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!