Nummõr' 163
Süküskuu 9. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pokumaal tulõ latsikirändüse päiv
 • Uudissõ
   
 • Seo nätäl saa valmis võrokeeline Tähekene
 •  
 • Täüskasunu saava umalõ ammõtilõ tarkuisi mano oppi
 •  
 • Kanepin kõnõldas kavvõst tüütegemisest
 • Elo:
   Vana Võromaa Rõugõ kihlkund
   
 • Minu Rõugõ kihlkund
 •  
 • Sadramõtsan Väino man
 •  
 • Pedäjä Ago tõmbas kaamõrat nigu magnetiga
 • Märgotus
   
 • Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
 •  
 • Küllätüvä miis nakkas tõrva ajama
 •  
 • Sipul põllu pääl, kala järven
 • Perämine külg
   
   
  Misso opilasõ: liinakoolin ei tiiä oppaja su nimmegi!
      
   
   
  Pindise Airi taht oppi säänest ammõtit, et Misson kah tüüd tetä saasi. Kanariku Kuido arvas, et vald saanu nuuri jaos ütte-tõist är tetä külh. 
      
  1. süküskuu päiv oll’ tarkusõpäiv, kon kõik koolilatsõ lätsi päält pikkä ja vihmast suvvõ kuuli.

  Misso kandi latsi jaos oll’ seo päiv viil tsipa esierälidsemb – nimä lätsi edimäst kõrda umma vahtsõhe ilosahe koolimajja.

  A 13 Misso kooli 10. klassi opilast tundva hinnäst viil kõgõ esierälidsembält: näist saava viimädse Misso keskkooli lõpõtaja. Mis tunnõ tuu om, seletäse Misso tütrik Pindise Airi (16) ja Määsi külä nuurmiis Kanariku Kuido (16).

  Teist saava Misso keskkooli kõgõ perämädse lõpõtaja. Midä tuust arvati?

  Airi: Kurb om. Mis tetä, ku latsi inämb nii pall’o ei olõ. A saman om tuu jälleki hää kah: sis oppaja hoitva ja poputasõ meid väega. Olõmi jo iks viimädse.

  Kuido: Kurb om jah seo asi. Muud nigu ei mõista üteldä.

  Mille jäiti keskkuuli Misso ja lää es liina kuuli?

  Kuido: Kuul om kodo lähkül. Ja kõik tutva käävä kah siin koolin jo!

  Airi: Kõik oppaja ja inemise ommava uma. Ja vahtsõnõ koolimaja tetti kah vallalõ. Ku om iks võimalus siiä jäiä, sis mille minnä muialõ, ku siin om hää.

  Olõti saanu joba mõnõ päävä vahtsõn koolimajan olla. Mille üle olõti jõudnu häädmiilt tunda?

  Airi: Kõgõ üle. Kõik om vahtsõnõ ja illos.

  Kuido: Kõgõ üle jah. Vahtsõnõ müübli om ja tuud iks ei tüki kõrraga är sodima.

  Kas nuuril om Misso kandin huvitav vai ikäv ellä?

  Airi: Tegeligult om nii, et egä nuur saa jo esi uma elämise huvitavambas tetä, ku õnnõ taht. A jah, mi kandin om iks veidü võimaluisi miilt lahuta. Ainukõnõ asi, midä saa, om sporti tetä. Huvitsõõrõga om parhilla kitsas. Vast lätt perän iks huug sisse, ku kuul joba käü.

  A määndsen huvitsõõrin esi käüti?

  Airi ja Kuido: Võrkpalli käümi mängmän.

  Kas kuul vai vald võisi midägi är tetä, et teil olõsi siin huvitavamb ellä?

  Kuido: Muidogi võisi. Sporditegemisvõimaluisi võisi paranda viil – varustust võisi mano hanki.

  Airi: Ma arva, et kasvai säändse väiku skeitpargi (mitmõsugumadsõ ravvast kaldtii, midä piten noorõ rula, jalgratta vai mõnõ muu as’a pääl sõitõn trikke tegevä – UL) võisi tetä. Sis saava noorõ sõita ja seo hoiasi näid ka suurõ autotii päält kavvõmbal.

  A ku nüüt tulõsi kiäki ja ütlesi, et teemi är, kas olõti nõun sis esi kah vasara ja nagla kätte võtma?

  Airi ja Kuido: Ma külh lääsi. Hää praktilinõ tüü.

  Kas päält ülikuuli tulõti Misso tagasi? Mille?

  Kuido: Pall’o varra viil küssü. A Luhamaalõ vanõmbidõkodo tahasi külh kunagi tagasi tulla. Muido nii jääseki naa külä tühäs.

  Airi: Ma tulõ kimmäle Misso tagasi. Saa uma haridusõ är opitus ja sis tulõ egäl juhul tagasi.

  Arva, et läägi midägi säänest opma, midä saa perän tan alõvin pruuki kah. Et olõsi iks kassu kah tuust, et koskil opman käve.

  A tagasi tulõ tuuperäst, et seo kotus miildüs mullõ väega. Ja muidogi seo ka mõotas, et olõ Misson terve uma elo elänü.

  Kuis klassin muido meeleolu om? Kas om peräle kah jõudnu, et olõti viimädse?

  Kuido:Seo ei ole viil külh peräle jõudnu.

  Arva, et aasta peräst saami arvo. Sis, ku keskkooli osa muialõ viiäs ja koolimaja puultühäs jääs.

  Kuis ti tunnõti, kas olõti millestki ilma kah jäänü, et eläti Misson, mitte koskil suurõn liinan?

  Airi: Õkva kimmäle mitte! Uman koolin saami pall’o inämb tähelepannu.

  Ku iks katõ saat, sis oppaja käü kuuli piten takan ja soovitas iks perrä vastama tulla.

  Liinakoolin om tuu su hindä asi, kuis saat. Või ka nii minnä, et oppaja ei tiiä päält kattõ aastat su nimmegi!

  Küsse Peedosaarõ Kaisa

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!