Nummõr' 158
Hainakuu 1. päiv 2008
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võõpsoh tetti tiatrit!
 • Uudissõ
   
 • Timahavanõ Kaika suvõülikuul tulõ jäl Kaikal
 •  
 • «Eesti Looduse» Võromaa nummõr
 •  
 • Jaetas «Mino Võromaa» avvohindu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 • Elo
   
 • Vana Võromaa: Vahtsõliina kihlkund
 •  
 • Kihlkunna veere pääl
 •  
 • Nopri piimämehe Niilo Tiidu mõtõ lindas korgõl
 • Märgotus
   
 • Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Perämine külg
   
   
  Laadulidsõ Vahtsõliinan: laat oll´ torrõ, ilm oll´ hää!
   
  Vahtsõliina om tunnõt uma egä-aastadsõ suurõ laadu perrä, midä peetäs piimäkuun. Nii oll’ ka seo aasta 21.–22. piimäkuul Vahtsõliinan maarahva laat.

  Kävemi laadun ja küssemi inemiisi käest, mis nä seost laadust arvasõ, midä huvitavat nä olli ostnu ja midä viil osta plaanitsi.

  Püüdsemi neo inemise pildi pääle kah.

  Kadaja Tõnis ja Peedosaarõ Kaisa
        
   
   
   
  Rimmi Heino (60), bussijuht Vahtsõliinast: Laat om torrõ, ilm om hää. Olõ ostnu ahoroobi ja kängä, eelä sai kah ütte-tõist ostõtus.

  A ku viil midägi näe, mis miildüs, sis osta tuu kah viil är.
   Laursoni Piitre (51), kultuuri-kõrraldaja Võrolt: Laat om illos ja ilm om illos. Nigu egäl aastal Vahtsõliinan. Ma tii siin tüüd, selle olõ-i aigu olnu midägi osta viil, a plaani osta maasinki. Mul om kimmäs müüjä, timä käest olõ kõgõ ostnu. Kärmasõ Liina (25), reklaami projektijuht Tal’nast: Laat om peris hää – illos ilm om ja laat om hääs vahelusõs liinaelolõ. Plaanin om osta mõni ilokujukõnõ. Kaupa om muido pall’o, lövvüs säändsit asju, midä muial ei näe, näütüses vanno antiikasjo. 
        
        
   
   
   
  Lauk Ants (60), müügimiis Rõugõst: Laat om hää, nigu minevaastagi. Et ma esi olõ müügipunktin tüül, sis ei saa tervet laadatralli kaia. Muido läävä kängä häste, kuigi ostjit võinu kõgõ rohkõmb olla. Esi olõ ostnu kodokraami. Kallasõ Martin (17), opilanõ Sõmmõrpalost: Laat miildüs väega, ei olõ hätä midägi. Esi ei olõ viil midägi ostnu, a õkva plaani osta üte suurõ pehme kunna – sääl om hää pääl istu. Kõgõ parõmb miil om tuu üle, et süvvä om kah! Kikka Aila (37), näputüüoppaja Võrolt: Laat miildüs häste. Väega hää om, et käsitüüplats om timahavva eräle taast muust põhikaubast. Esi midägi viil ostnu ei olõ, a tahasi jaaniõdagus midägi hääd osta. 
        
        
   
   
   
  Silla Silver (51), kaitsõliitlanõ Paganamaalt: Laat om torrõ. Eelä es saa tulla, a ega midägi es kaoda kah. Olõ ostnu joba viinamar’aistigu, majapidämiskraami ja Saarõmaa leibä. Kõik olõ saanu, midä plaanin oll’ osta ja ku midägi hääd viil silmä jääs, sis osta tuu kah är. Uibo Ruth (44), spetsiälist Võrolt: Laat miildüs häste. Esi olõ ostnu mett ja sõira. Plaanin om osta sepäkonksu kah. Mõistusõ Daisy (57), kokk Kanepist: Olõ ostnu joba kalla, korvi ja paar korvi omma viil noorõpere käen. Mullõ miildüse päämidselt poimidu as’a.

  Rohkõmb ei plaani midägi osta.
   
        
    
   
  Ranne Piret (36), kundõjuht Tal’nast: Laat om illos, rahvast om küländ ja ostminõ om peris hää. Seo laat ei olõ viil midägi ostnu, kuiki plaanin om hindäle iks üts ijätüs osta. 
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!

    
   Uma Lehe sõbõr!